AUÀTAÌ@Øæha (1) 

Ac°F¨l cÌH ÀOMo¨Ìf 
 

      ~ÉÀÞAQØ@Ø gÌ~ÉhaÉ ÀTÉv¨. À@ØS Às ©¨q ËÉA@Ø® èÀÝ cÀ®
a¨vAc ÀBÉÀÌ,  SqÀU ¬Ø¨ÀU BfcS sÉÀc oÀ®
      ÀTÉv@ب cÀU, j@ØvÉ ~ÉqS
      ÞþTÉH @ØÀÌS ~ÉqSmvÉqS
a¨vÀU gÌ R RBS cÉÀ¦Û @ØAiS ~ß @ØÀK |
 
 

       BFÉATA©@Ø AOn - 1~ÉÝ©ÀQØn cUU, Ang¨B ~ÉTÉÌ AÞÀi O¦Û |
~ÉÝ °¨BÀS wA¦Û j@ØvÉ ÀaÉÁ Z¨@Ø¨Ì WÌ |
       èÀS ®ÌU ÀÌZÉ gÉÀc
       ~ÉATq À@ØS j@ØÉ ©Àc ;
wÉa öÀÝ sÉq ´Þcp« ASÀÝ TÉËÉÌ ÕÞÌ |
 
 

        wÉa R ÀTW@ØÉ©Ì wUÉÝ ¦É@ØÀa OÉKf, R @ØÉÀUÉ ÀTW cpAÄ °ÉR !
ÀTW cUU, A°©ÉT, A@ا wÉaÞÉUÉ Às ®c ´oÉR ;
      RÀ°Ì À@ØÀv À¬ØUÀU À@ØS ?
       j@ØvÉ @ØËÉ ®A©F ÀBS,
TÀS TÀS wÉa ¦É@ØÀU, ©Àcq À©ÉTÌÉ cpAÄ ÞÉR |
 
 

        dAcÀSÌ ÞÉnSÉÀ@ØÌ ®ÉTÀS SÉ@Ø ~Ac@ØU, ÀOÉÀZÌ ®ÉTÀS ÀOÉZ ;
 T¨ÀZÉT¨AZ ©ÉA@ØÀÝ ~ÉÀaS T¨£o °¨Av ÀUÉ@Ø |
       o¨®ü, RZÉÀS TÉS¨K À@ØÉËÉ,
      ÀZÀÝAa® A@Ø ÀOÉÀZÌ TÉËÉ ?
Àr©ÞÉËÀÌÌ ÞÉn jvÉ, ÌÉZÀ© ¬ØÀUÌ ÀËÉ@Ø |
 
 

      ATËFÉ @ØkvÉgÉ® - 1 ATÀËF oÌÉÌ @ØU wÀ¦ÛÀaS ÞɦÛÉÌ AcBS Z¨À¦ÛÉ |
èÀS Þ¨AUr ~ÉSÀUÉ oÀÌ O¨U ÞÉ@ØÉ j@Ø c¨À¦ÛÉ |
      cUU c¨À¦ÛÉ, g¨U A@Øa¨ ÀSq,
        ~ÉAT j@ØAv ATÀËFcÉ°fq ;
~TAS À® @ØU AcwÀ¦Û ÀwU, @ØËÉÌ @Øf Às ÀwÀÌÉ |
 
 

         j®ÞÉÌÉÀ^äÉOÉKfÌ cÉA¦ÛÌ À©É©É SÉA@Ø gÉKÉAc° R c¨AXoT^ä ;
ZcÌ ÀÞÀÝ a¨Àv jÀUS AcÚÉSfwH ö^ä°^ä |
    èoÉÀUS À@Ø´, BÉJ@Ø Às @ØAÌ®
      cU À°AZ A@Ø gÉKÉ BÉAS®
WÉ¦Û ÀcJA@ØÀÝ ÀOJOÉÝ À©É©É, j®ÞÉÌÉÀ^äÉ, j®ÞÉÌÉÀ^äÉ |
 
 

        ÀQØMÌ@ØÉÌ @ØkvÉgÉ®ÌÉwf BAT°ÉÌ ñ@بT A°ÀUS, wÉJÀÝÌ ~ÉÀo@Ø ÀUÉ@Ø
SÉAÞ© A°ÀÝ @ØÉvÀc °ÉA¦ÛvÉ, ZÌO sÀ©Éq ÀöÉ@Ø |
      cÉA@Ø ~Ào»@Ø, ©ÉÌÉ ASB öÉÀ©
      ÀQØMAÌ @ØÌÀc ; ©ZS SÉAÞÀ©
ÀBɦÛöÉÀ© cÀU, ~ÉAT À@ØÉS °ÀU ñB¨Ì ©É Ai@Ø ÀöÉ@Ø |
 
 

      ~ATèÀ@Ø ÀTMUAöAUÝÉT, ASÝS, ÀBSS, ~Éw»S, AnØÞvS
@Øf Aöe®¨Àv TvÌèJAv ÀTMÀUÌÉ ÞÉJOBS |
    ËÉ@ØÀc j@ØÉ ASÀBÌ WÀÌ,
    @ØÉÀÌÉ ®ÉÀË ATrÀc SÉ ÀÌ ;
ASyâTÉ»Ì oÉA¦Û ®cÉq, @بO¨Àv Z¨c TS |

 
 
 

jq ÀUZÉ ~ÉÞSÉÌ À@ØTS UÉwU ?


© 2002, Parabaas, Inc.