@ @

ɦ BUOۨqgA

-- cF@ v wFɵT r -- ~SF j@v gK cFc @U v AnvwA A@ S -- ~e@خF d @ sAhaUS | ~wq wFɵT ɩ U Ua -- cI wAa F | jq SFg w\vq q | ~SF j@v gK A AnvwA @B ha |

-- Rv, Rv, ɦ @A̮ S -- ~e@خF AT AUS -- jZS @f ha j@v ZU @ FZ | SFg gK rNU cFc @ ha | TS, cU A̮ R ~AgoSv | A@ا o ~AgoS A A@ gK PA ? cF@Hv sc @ ? qS Fv, gKɩALL@ @a A@ا cF@H dLvq cAr | jZS rNU SFg UR cF@Hv A@ا qeAB |

-- cF@Hvq ~ɮU cUaS ? ~T T ~c Rv TS -- FoS TZ @JOTO |

@e@cf TZOZ UU @ UUS | @c @S fQ L@ rN Tɮ gC L, s A̮ @ AUZ rwU U AAaUS -@ ~BR A@ec^f ~a | ~@c ATU rN TS AUZAaUS -- ~SA TU B T | @v j@ Ac ATF S | A@ا w\ ~BR qmU ceU ~SFT ~@KH |

~e@خF cUUS -- j@rc | AcAg^ gK cF@H A@ @U OT@ s | j@c ~AT BA gKR jTS BAvU cF@H ~a s gc s S | ~c cF@H cUq sc ABAS TS , cr A@a cɰ AR j@ j@v gK AAcF OAU wa | AS AwAS A@a gK ~a s @S @U Sq -- qeAB s@ cU vS, ~c ~mvAU jTS gKR ~a -- s Anް Tv ASv |

-- j ~ ~EOs @f -- TBɰɰ ~AcOAU -- ceU @v Uw TS ? ZR ~ r -- AS Sc A@ @ ~a ?

-- U e@ة cS sA ~SF j@v gK cFc @ , q gK cF@HvR OAc ToF b@ ަa ? -- @e@cf ~UOSv W OS |

-- ~Ucl | j@v ceU c@F@ sA ɮf ~Scɰ @ ~ v@q e@ة Ac @B UwS , U e@ة gC OAc U ި ~Sc XoAv -- ~AgoS, cF@H c b@ ަa | A@ا ~m j@v gK cF@H ~Acy @ Anv~FSAUA @B S | gKɩLL @B | BSF j cFv@ Ai@ AnvwA ~R U sc S |

~e@خF BU OT@ AUS | cwS ASv Oۨq ~S@QH o A@AOATAO d @a | TBɰɰ ASAcgc A@aQH A@ @ cUUS -- gKv U @ O @Aa | TS jc A@a BS SA@ ?

~e@خF cUUS -- ~ S | ɩ A@ TS o@pG cUU cI A -- Rq s^ |

FoS cUUS -- c AZ A@ا cU S | ~AT j@c j@v Av A@SAaUT -- QH o wUwAU | j@AS ~T Av@ cA AS j cqBA j@rK | ASq Ac @UT | sR T s S q cU wU | ~O v gU @ rZ @T O @Aa !

-- jc g cF | B @ A@ rZS s ? -- ~e@خF ^S AUS -- TS gA jU ~ASq cUc | c\TfA@ @خvq ZS, T hOH @ @ة @i Z ɦ U !

@e@cf cUUS -- ~T j@ خ SA@ j@v @@ɩ@ ASArU @FU@بU c@v TU ArAZ AaS | -q SAa ɮvɮ S | gU@ @UB ި@ب Ta oS |

TBɰɰ jc SAaUS A@ S cI wU S | Oۨq @ Wɦ WA cUUS -- TAw, TAw ! TAw T AZ @ ? @f iFe ! @f vmv ! ~ !

-- ~F: -- weU TZ gv@U |

~e@خF cUUS -- TAw@ R@T haAhaUF @A̮ S weU | WKcc @ة S @S ! R@T TZ cJ@U R TS Uwc S ? TAw cU A@ TSK S ?

-- ɮv OAU wU S F ? -- wFɵT jq QfLL @Av c O |

-- ~ha, OU@ -- ~e@خF d @US -- ~FxvS ABSU (Antoine Ressignol) ST j@BS ɮf gU@ j@v e@A@ AUA gC ɮf cASf@ j@v sXo AB sF @S | q @ ^ @ AcAg^ e@ة gC J@ @ iɩ | gU@ T sR J aU ~ J SA @Bv OAU s | j@v T @ j@T cr A@a Anvwɬ@ AS j@v Acgw w U s ST U NF@ Oc |

~ɰr rNf q jq NF@ Oc cFv cr OU s | AgS s NF@ Oc AaU, Acrf c kc AOAi ZU, S@U @, AOAiU@ ~c AU @ mvA Ai A | aɦ ~ SS TA@ c BPSA@ e@ةAUA iXo @ | j@ j@AS c ATAU rZS@ AOAi e@ة gC |

~ir OA\Ur Swɰ vAUwɬ ~Acy AnvwA Qn j@v c AcS jU | vAUwɬ jTS j@v sw jS AU s sXo T c @T ~ A\ @T ɮA swsw Z | U e@A@ cɩ BS ~S@ c wU | oH TSK lR cɦU | ~S@q ASB T @ e@ة cSS XoA PA @U |

jA@ NF@ OcU Ai@i@q @B @AaU | A@ا Z wU T TS @S sXovXo cS Sq | ZTZ U@ OU Z ~ @f c ? q ~ir ޡr Swɰ c NF@ Ocq UOAc T R U |

-- Aa Aa ! @f ~SF ! j@v sXo ~gc @ة ASf U@ O@A wU | -- TBɰɰ fAT QبNo |

FoS cUUS -- @Sgc j@v cAo R s S ?

@e@cf cUUS -- qha @Uq | jq @UB AS qA R\ @ @AUq @AS cU aAv wU |

wFɵT cUU -- cABU sAS U, cq @U cFB AwAaUT | F aUaU OZ ɮ a AUS |

~e@خF cUUS -- j A@ @ABAm Anv~FSAUA jTS j@v @B @US -- s @ ZS ~cAo OU Tm e@ةq gC U s | Acv j@T | T ZJB c @ c e@ ToF @S rN @ةQH A ~ɮa | j@v rN A ~ɮ TS Zc c j@D TkU rN R j@v OAc UAw rNv R sha | TS OAcv A@aQH A ~ɮa | jZS @ OAcv @ة Uc c @ U sc | q kL AcHU ToF @U@rA^ @ݰ @Sv @ةc ~a Ac @ e@ةv gC U c |

-- OۨqgA rNv @f @ jU cU TS ? Oۨq A gɩ Z Za @SAS ? -- cFv s cB BAvU wa TBɰɰ @q Ay | ~e@خF R cI ɩA wvUS | FoSR WA Z ɦɩA i ަUS | cq chaS, TBɰɰ il sS TS ަU -- TS cc jZSq c ST^^ | T@R AS j TS |

weU Aخ Aخ @ cUU -- AcccAK@f |

FoS cUUS -- cr cr |

~e@خF jAw AwAaUS | wv @a @ Wɦ WA OJOUS -- @ AcccAK@f WKcc ?

A@ا QH TBɰɰ ~c Oۨq gK U @ cFm aS |1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
11 12
13 14 15
16
17
18 19 20 21 22 23
24 25
26 27
28 29


ÞÉrÉÞÉAr

1) Z¨c ~@ØAiS öÕÀ©É À©ÉÌ ®ÉB j öÌ©ÀS | 5) ~A£ð ®ÉQØf öÕU, SÉÀTÉ | 9) RÌ Y°Ý SÌT ©Éq ZÉq |10) ¬ØU ÀZÀU j@Ø UÉZ TÉÌc, jÌÕT SÝ |11) @ØÉÀcÌfÀ© SÉÀc cÉTÉ, ÀÞvÉÀSÉ jZÀSÉ öÝAS | 12) AaAa! À@Ø ÞÉÝ A@Ø @ØU ? @ØJÉÀo OJÉ° ASÀÝ UÀ@ØÀv ? 13) ®T¨À°þ wÉÕ o¨ÀÝ ÌA®@ØÉ ASS À®ÌÉ wBU | 16) ©ZÀSÉ cXo cÀS SZ ´JAOÀÝ | 17) Àc@بc ËÉ@ØÉ SÉË À@ØÉSü BS BN° ? 18) TUÉvÀ@Ø @ØÀÌ ~TS SÉSÉS A¦T gÉBÉ | 24) ~SF gÉcSÉÌ Ag© TÀS | 25) @ØÉÌ ZÉT Þ¦Û¨@Ø ÞþöÉÌ ? 26) Þ®ÉÌ A°ÀUS, ©ÌU ÀZÀUS | 27) Þv¨ ¦É½ÉÌ R ÀgÉUÉ IÉU ASU | 28) À©ÉTÉÌ À°ö cÀU cÉ°ÀU ©É@ØÉÝ | 29) ~ÉASU À@ØÉÀU, ~ÉASÝÉ UqU BS©É |
´ÞÌASO

1) j TÉUÉ ASU ®É© ÌÊ | jq ! 2) À©ÉTÉÌ ÀÌÉÀK ©ÉÌ ÀÌÉw | 3) AXª©fÝ cÉÌ ®c TÉÀÌÉ | 4) BÉ©fÝ @ØÉSÀS @ØBÀSÌ ®f©É ? 5) TöÉ-g¨ÀUÉ @ØÉ@ØÉ SÉTÀ©É cÉ ËÉ@ØÉvÉq ÀrþÝ | 6) A@ØÀ®Ì ©ÀÌ öÉÌ TÉÀS @ØÉU ? 7) oÌc ZÉAS@Ø, cÌcÉ° öÀc ~A© @ØT ÀËÀ@Ø Àcrf | 8) @ØAcÌ ©ÉU À@ØÀv ©É @ØÀÌ ÀSc | 14) ©¨AT Às cÉSÉR AUAÞ - ÀZÉUÉc À@Ø ? 15) cXo TÉ® A@Ø @ØÉvÉc ®ÉË»@Ø ? 18) SÉAgÌ ~© SÉSÉ ~É®A½À© T« | 19) ®@ØAU ÀSÝ cSU©É À®S ©ÉU aɦÛÉ | 20) A@Øa¨ @ØJÉOÉ ÞÉ @ØTÉ@Ø | 21) qö BwÀ©Ì ÀrÀK @ØÌ ÀUÉT | 22) ~ÉJ@ØÉRAS ~QØÌ ©Éq ZÉÀU ASR | 23) Iv@ØÉÝ A°U ~ÉOÉÌ |

(jc rNBN PA @aS ~eTS )wc rNB^ AiaS : @U@ɩ @ ~ASdXo Sw R rfT^ OMoA (j@خ), Ag^, ɦ ~qUF @ q^ABl , jce AS BA @ @^ Sm R @\UU OMoA ~Uɰ ~Uɰ gc | ިm haS ~ASdXo/rfT^ jce @^ | ~AgS^S cq@ |

@ jc @ @sw iUR q-TU (sA @) BS gUcS S |

~w c nخR jZS~UH: ~ATg Sjq UZ ~S @TS UwU ?
© 2002, Parabaas, Inc.