• Parabaas
  Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
 • পরবাস | Translations | Poem
  Share
 • 'Thikana', Bengali poem by Sukumar Ray [Parabaas Translation] : Sukumar Ray
  translated from Bengali to English by


  Ai@ØÉSÉ

  ®¨@بTÉÌ ÌÉÝ


  ~ÉÀÌ ~ÉÀÌ BwÀTÉöS--jÀ®É, jÀ®É, jÀ®É,--

  cUÀ© ÞÉÌ À@ØÉËÉÝ ËÉÀ@Ø ~É°FÉSÉÀËÌ ÀTÀ®É ?

  ~É°FÉSÉÀËÌ SÉT ÀrÉÀSÉAS ? ZÀwSÀ@Ø À©É ÀOS ?

  rFÉT cÉwAO ZÀwÀSÌq TÉTÉrÂèÌ ÀBÀSÉ |

  rFÉÀTÌ BÉTÉq À@ØÄÀTÉöS, ©ÉÌ Às cÉA¦ÛRÝÉUÉ--

  (@Øf ÀsS SÉT g¨ÀU ÀwAa), ©ÉÌq TÉTÉÌ rÉUÉ ;

  ©ÉÌq AÞÀ®Ì Z¨¦Û©¨À©É gÉq ~É°FÉSÉÀËÌ ÀTÀ®É--

  UQØëf °É°É, Ai@ØÉSÉ ©ÉÌ j@Øv¨ ÀBÀS jÀ®É |  Ai@ØÉSÉ OÉR ? cUAa ÀrÉÀSÉ,--~ÉT¦ÛÉ©UÉÌ ÀTÉÀ¦Û,

  A©S-T¨ÀZÉ A©S ÌÉmäÉ ÀwÀa, ©ÉÌq j@ØvÉ oÀÌ

  OUÀc A®Ào SÉ@ØcÌÉcÌ, ¦ÉSA°À@Ø ÀOÉZ ÀÌÀZ,

  OUÀ© OUÀ© À°ZÀc ÀrÀK ÌÉmäÉ ÀwÀa ÀcJÀ@Ø ;

  À°ZÀc À®ËÉÝ ¦ÉqÀS cÉJÀÝ ÞË AwÀÝÀa @Ø©,

  ©ÉÌq Ag©Ì W¨ÌÀc ZÉAS@Ø ÀwÉU@Ø oÉJoÉÌ TÀ©É |

  ©ÉÌÞÀÌÀ© öiÉl ÀcJÀ@Ø ¦ÉqÀS ÀTÉO¦Û ÀTÀÌ,

  A¬ØÌÀc ~ÉcÉÌ cÉJÀÝÌ A°À@Ø A©SÀv wAU ÀaÀ¦Û |

  ©Àcq ~ÉcÉÌ Þ¦ÛÀc jÀ® ~ÉT¦ÛÉ©UÉÌ ÀTÉÀ¦Û--

  ©ÉÌÞÀÌ sÉR ÀsËÉÝ Z¨Ar BÂÉAUÀÝÉ SÉÀ@ØÉ ÀTÉÀÌ |

  Click here to send your feedback  * To
  learn more about the ITRANS script for Bengali,

  click here
  .


 • এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন
 • মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
 • (?)