• Parabaas
  Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
 • পরবাস | Buddhadeva Bose | no category
  Share
 • Buddhadeb Basu'r Chithi: Kanishtha Kanya Rumike-- Smriti Sutra Sampadon: Damayanti Basu Singh -- Excerpts (Parabaas - Buddhadeva Bose Section) :

  Buddhadeb Basu'r Chithi: Kanishtha Kanya Rumike-- Smriti Sutra Sampadon: Damayanti Basu Singh -- Excerpts (Parabaas - Buddhadeva Bose Section)  c¨XoÀ°c c®¨Ì AOAi : @ØAS¤É @ØSFÉ dATÀ@Ø

  mëpA© ®kn ®²ÞÉ°S : °TÝ^äf c®¨ A®e


  (c¨XoÀ°c c®¨Ì AOAi : @ØAS¤É @ØSFÉ dATÀ@Ø — mëpA© ®kn ®²ÞÉ°S : °TÝ^äf c®¨ A®e ÔAc@Ø\ÞÕ ÀËÀ@Ø Þþ@ØÉAr© öÀc | cqAvÌ Ô~ÉTÉÌ mëpA©Õ ~er ÀËÀ@Ø °¨Av ÞAÌÀha° ÞÌcÉ®-j Þþ@ØÉAr© öÀUÉ )

  ~ÉTÉÌ mëpA©
  ÞþËT ÞAÌÀha°

  1


  aÝ Þ¨ÌÀ© ©ZÀSÉ A©S TÉ® cÉA@Ø sZS ~ÉTÉÌ ÀaÉv gÉq ÞÉóÞÉ B^ëÉÝ | ®¯ºc© À®q A°S ÀËÀ@Øq ~ÉTÉÌ ®ÀÊ cÉcÉÌ ASAc¦Û ®²ÞÀ@Ø»Ì ®knÞÉ© | ÞÉóÞÉ B^ëÉÀSÉÌ ~ÉÀw Þs»^ä ~ÉAT AaUÉT TÉÀÝÌ ÔÀ@ØÉÀUÌ Arr¨Õ | A°A° cɦÛ^ä U©ÉÌ TÀ©É c¦Û öÀÝ ´Ài °r Þ¨ÌÀ©q rÉA¦Û oÀÌÀa, ~ÉAT TÉ-Ì TÀSÉÀsÉÀwÌ j@ØÀrÉ gÉÀwÌ °ÉAc°ÉÌ | cÉcÉ @ØÀUB sÉS, SÝÀ©É ÀUÀZS, SÝÀ©É ©ÉJÌ @ØÉÀa cÉqÀÌÌ ÀUÉ@ØBS ~ÉÀ® | ~ÉTÌÉ ËÉA@Ø ©ÉJÌ ÞþÉA^ä@Ø ®ÀO©S©ÉÝ | jqÌ@ØT ®TÀÝ, öiÉl j@Ø ®@ØÉÀU ÀaÉvÀ°Ì cÉqÀÌ ÀZUÀ© ÞÉAiÀÝ ÀrÉcÉÌ WÀÌÌ °ÌBÉ c^Î öÀÝ ÀwÀUÉ | ~ÉAT WvSÉ A@Øa¨q ~S¨oÉcS SÉ @ØÌÀ© ÀÞÀÌ c^Î °ÌBÉÌ ~ÉÀrÞÉÀr W¨ÌW¨Ì @ØÌÀ© UÉwUÉT -- À@Ø´ cUÀUÉ SÉ ~ÉTÉÌ TÉ-À@Ø ASÀÝ Àg©ÀÌ RÌÉ @Øf @ØÌÀa ! ÀrK Þs»^ä °¨Þ¨Ì wA¦ÛÀÝ ÀwÀU °ÌBÉ ÀZÉUÉ öÀUÉ - ~ÉTÉÀ°Ì °¨ÀcÉÀSÌ ¦É@Ø Þ¦ÛÀUÉ Àg©ÀÌ | RTÉ ! À°AZ j@ØvÉ cÉJ°ÀÌÌ TÀ©É À°ZÀ© gfKH UÉU ÌÀCÌ TÉS¨ÀKÌ cÉhOÉ TÉÌ À@ØÉÀUÌ @ØÉÀa èÀÝ | À® SÉA@Ø ~ÉTÉÀ°Ì gÉq !

  jq gÉqAv jÀ® TÉÀÝÌ À@ØÉU À@ØÀ¦Û ASÀÝAaÀUÉ cÀU Z¨c AcÞ^ð ÀcÉo @ØÀÌAaUÉT ©ZS, jZS TÀS @ØAÌ, gÉAwF® À® TÉ-Ì À@ØÉU ÀËÀ@Ø ~ÉTÉÀ@Ø AcOF¨© @ØÀÌAaÀUÉ, ©Éq ~A© ~É@ØAmë@ØgÉÀc, ~ÉQØAÌ@Ø ~ÀË», cÉcÉÌ @ØòiU£ð öcÉÌ ®¨ÀsÉw WÀv ÀwÀUÉ ~ÉTÉÌ | À®q ÌÉ© ÀËÀ@Ø ~ÉTÉÌ ÀrÉcÉÌ BÉÝwÉ öÀUÉ cÉcÉÌ j@Ø@Ø ZÉÀvÌ À°ÝÉÀUÌ A°À@ØÌ À@ØÉSÉÝ | ÀaÉv ZÉÀvÌ ÀWJKÉÀWAKÀ© A©AS ~ÉAcyâÉÌ @ØÌÀUS j@ØAv aÝ a¨Jq-a¨Jq °¨Ì^ä cÉAU@ØÉÌ ~åýÉ^ä-À@ØM©köUf TÀSÌ BAvU Bwl ~ÉÌ cÉAU@ØÉ ~ÉAcyâÉÌ @ØÌÀUÉ ©ÉÌ cÉcÉÀ@Ø | ~ÉTÉÌ aÕcaÀÌÌ B^ëA°ÀS ÀaÉv cÉAUÀrÌ ASÀO cÉcÉ æJÀB ÌÉZÀUS j@ØAv OÀ@ØÉÀUv R dATÀ@Ø ASÀÝ ÀUZÉ ©ÉJÌ ÞþËT @ØAc©É ÔÞAÌTÉ-Ì Þn - dATÀ@ØÕ| ~ÉAT ´À«BSÉÝ vÉSvÉS öÀÝ AcrÂÉ® @ØÌUÉT ÞAÌTÉÌ çÞ@ØËÉÝ | @ØAc©ÉvÉ cÉcÉÌ öÉÀ© ÀUZÉ, A@ا ©ÉÀ© @Øf ! ÞAÌ-TÉ ÌÉÀ© jÀ® cÉcÉÀ@Ø cÀU ÀwÀaS, cÉcÉ AUÀZ ASÀÝÀaS | c¨XoÀ°c c®¨Ì ÀaÉvÀ°Ì ÀUZÉÝ cÉÌcÉÌ j@ØAv ÀaÉÁ SÉAÝ@ØÉÌ ®ÀÊ À°ZÉ öÝ ~ÉTÉÀ°Ì | ÔÞþËT °¨:ZÕ, ÔBÀU ËÉÀ@Ø TÉaÕ, ÔsÉ OÉR ©ÉqÕ, ÔÞAÌÌ w\ÞÕ - ASÀBÌ ÀaÉv ÀTÀÝÀ@Ø ~@ØmëÉl ~^äÌÊ ®ÉA^ðÀoF ~ÉAcyâÉÌ @ØÀÌ j®c ~®ÉoÉÌH w\Þ nØTÉw© AUÀZÀaS ©ZS | ÞAÌ-TÉ A®AÌÀBÌ @ØAc©É ÞÉq ÞÌÞÌ OÉÌAv | sA°R dAT ~AOÀÌq ÀBÀS AwÀÝAaÀUÉ cÉcÉq ÀUÀZS À® ®c @ØAc©É - ©ÉÌ ®ÉÌÀUFÌ Tp©F¨ WAvÀÝ A°A° ®c cÀU A°ÀÝÀa ("R cÉcÉ, R cÉcÉ/ A°A° cUÀUÉ ~ÉTÉÝ öÉcÉ,/ ©¨q jvÉR BÉAS®ÀS/ ASÀB Þ°F cÉASÀÝ/ cÉcÉ ÀgÉUÉS ©É ASÀÝ/ ÀSq ®A©F ÞAÌTÉ |"-- ÔdATÌ Þn - cÉcÉÀ@ØÕ @ØAc©ÉÌ ÞþËT @ØAv UÉqS) | ©ÉJÌ ASÀBÌq ÀTÀÝÀ@Ø ~ÉAcyâÉÌ @ØÌÉÌ ®ÀÊ-®ÀÊ j@Ø AcrÂBSfS ÀaÉv ÀTÀÝÀ@Ø ~ÉAcyâÉÌ @ØÀÌAaÀUS A©AS, Às ©ÉJÌ ®pAÄrfU TSÀ@Ø SɦÛÉ A°ÀÝAaÀUÉ wgfÌgÉÀc | Þn®eZFÉ 69-j AUZÀaS "~ÉTÉÌ öiÉl ÀZÝÉU öÕÀUÉ Às ~ÉwÉTf 9q BÉS¨ÝÉAÌ À©ÉÌ aÉANcr caÌ ÞkH» öÀc - jvÉ s© gÉcAa ©© ~cÉ@Ø UÉwÀa - À®q IÉJ@ئÛÉ-O¨U, Þ¦ÛÀ©-SÉ OÉRÝÉ, ÀZUÉÝ-ÀTÀ© ËÉ@ØÉ dAT, sÉÀ@Ø ÔgÉÀUÉÕ @ØÌÉÝ ÀOÄÉÝ ©ÉÌ TÉ-cÉcÉ ~ÀS@Ø w\Þ @ØAc©É AUÀZAaÀUS, ©ÉÌR sA° jZS aÉANcr caÌ cÝ® öÝ ©ÉöÕÀU À©É ~ÉTÉÌ ASÀBÌ cÝÀ®Ì ®fTÉ®eZFÉ ÀSq ! ~ËO À©TS ®ÉeWÉA©@Ø ÞþÉOfS cÕÀU À©É TÀS öÀha SÉ ASÀBÀ@Ø, sA°R TÉSÀ©q öÀc Às dATÌ ®ÀÊ ÞAÌ-TÉÌ ÞnAcASTÀÝÌ TÀ©É @ØAc©É ~ÉÌ AUZÀ© ÞÉAÌ SÉ ~ÉB@ØÉU, ©Àc ÀaÉÀvÉ j@ØBS dAT @ØÉaÉ@ØÉAa SÉ ËÉ@ØÀU R-Ì@ØT @ØAc©É À@Ø-q cÉ AUZÀ© ÞÉÀÌ | ... " cÉAU@ØÉ dATÌ ®ÀÊ cÉcÉÌ Às ÔcAÐeÕ À®q ®TÀÝ P©AÌ öÝ, ~ÉTÉÌ gÉÀwF ©É À@ØÉÀSÉA°S ArAËU öÝAS | rÉÌfAÌ@Ø °kÌÀLª ÀËÀ@ØAa sZS ~^äÌÊ AOAiÞÀn ~ÉÀÌÉ °pbÛ öÀÝÀa c^ÎS - ©ÉJÌ rÉÌfAÌ@Ø ~S¨ÞAmÏA©À©R ~öÌö ~S¨gc @ØAÌ ©ÉJÌ ~AmäLª À® c^ÎÀSq ~ÉAT ~ÉTp©F¨ cÉJoÉ |
  2


  ©ZSR ~ÉTÉÌ iÉ@بTÉ ÀcJÀO (cÉcÉÌ A°A°TÉ mªH»U©É A®eö), AsAS cÉcÉÀ@Ø Þ¨nçÀÞ c¦Û @ØÀÌAaÀUS | jq ®^äÉÀSÌ B^ë A°À© AwÀÝ mªH»U©ÉÌ j@ØTÉn ®^äÉS, ©ÉJÌ ÀKɦÛrf @ØSFÉ AcSÝ@بTÉÌfÌ ~@ØÉUTp©F¨ öÝ | °¨ÀrÉ °¨qÀÝÌ °¨q WÀÌÌ VýFÉÀvÌ j@ØAvÀ© iÉ@بTÉ ËÉÀ@ØS, c¦Û j@ØAv @ØÉd@ØÉB @ØÌÉ ÞÉUß AaÀUÉ ©ÉJÌ | c¦Û SÉ©AS, ~ËÉ»l ~ÉTÉÌ A°A° ATAT, ©ÉJÌ ®ÀÊ ÀrÉÝ ÀaÉv ÀËÀ@Øq (öÝÀ©É ~ÉTÉÌ BÀ^ëÌ ÞÌ À®-R mÏÉSOF¨© öÀÝAaÀUÉ ~ÉTÉÌq TÀ©É), ~ÉÌ ~SF WÀÌ BÉSUÉÌ oÉÀÌ ´«ÀÌÌ À°ÝÉU ÀWJÀK cÉcÉ-TÉÌ AcÀÝÌ ÀBɦÛÉ ZÉv ~ÉUÉ°É @ØÀÌ j@ØAvÀ© ~ÉAT ~ÉÌ cÉcÉ, A@Øa¨ °kÀÌ ~SFAvÀ© TÉ ~ÉÌ ÞÉóÞÉ | TAoFZÉÀS cÉcÉÌ ÀUZÉÌ ÀvAcU | WÌ °¨Av Þþrmä AaÀUÉ, ~ÉTÉÌ cÉAU@ØÉ ÀOÉÀZ ÔÞþ@ØÉÐÕ | ÀaÉvÉa¨Av ÀZUÉÌ BÀSF ~É°r» | ~ÉTÉÌ BÀSF cÉcÉÌ @ØÀUB ÀËÀ@Ø ASÀÝ ~É®É O@Ø A°ÀÝ WÀÌÌ UÉU ÀTÀI ~QØÌÞAÌOÀÝÌ ®ÀwMÌc @ØfA©» A°ÀÝ gÀÌ À¬ØU©ÉT ~ÉAT | ©ZS À©É ~ÉÌ ScBÉ©@ØÀ°Ì mâ¨ÀU gA©» @ØÌÉÌ @بcFcmÏÉ AaÀUÉ SÉ -- Prrc @ØÉvÀ©É ~ÉSÀ^°, mªÉofS©ÉÝ | ÀZUÉo¨ÀUÉÌ ¬ØÉJÀ@Ø ¬ØÉJÀ@Ø TÉ-cÉcÉ À@ØÉÀSÉ ®TÝ ~QØÌÞAÌOÝ @ØAÌÀÝ A°À©S, ©ZSR ÌfA© AaÀUÉ caÌ OÉÌ-ÞÉJO öÀU öÉÀ©ZA¦ÛÌ | öÉA®Z¨Ar, cH»ÞAÌOÝ, ®öBÞÉi, Z¨@بTASÌ a¦ÛÉ @ØòimÏ AaÀUÉ ~ÉTÉÀ°Ì; iÉ@بTÉÌ I¨AU, v¨Sv¨ASÌ cq-jÌ w\Þ öÉBÉÌcÉÌ èÀSR ©pAóä öÀ©É SÉ; cÉJoÉÀSÉ ÀsÉwf^°þSÉË ®Ì@ØÉÌ ®ÉÌÉQØH c¨À@Ø BA¦ÛÀÝ W¨ÀÌAa - aAcæÀUÉ jZÀSÉ ÀOÉÀZ ÀUÀw |

  mëpA© ~ÉÀa cÉcÉ ~ÀS@Ø ÌÉ© Þs»^ä AUZÀ©S | ÀvcüUü UFÉÀ²ÞÌ °¨ÞÉÀr °¨Av cq A°ÀÝ ~ÉÀUÉ ~ɦÛÉU @ØÀÌ ASÀ©S - sÉÀ© ~ÉTÉÀ°Ì W¨ÀTÌ cFÉWÉ© SÉ öÝ | cÉcÉ jÀ® ÞÉÀr ÀrÉÀcS jq ~ÀÞQØÉÝ ~ÉAT ~ÀS@ØQØH ÀBÀw ËÉ@Ø©ÉT, v¨@ØvÉ@Ø @ØËÉ cÀU cÉcÉÌ TÀSÉÀsÉw ÀÞÀ© ÀOÄÉ @ØÌ©ÉT, cFË» öÀÝ W¨ATÀÝ Þ¦Û©ÉT | @Ø©A°S AS:rN° ToFÌÉÀ© öiÉl ÀBÀw ´Ài À°ÀZAa cÉcÉ wgfÌ T£ð©ÉÝ AUZÀaS - ~^Î@ØÉÌ WÀÌ j@Ø v¨@ØÀÌÉ ~ÉÀUÉÝ ´XgÉA®© ©ÉJÌ ®¨^°Ì T¨Z | ~åýÉ^ä ÀUZÉÌ QØT©ÉÝ ©ÉJÌ B¨A¦Û ÞÉq SÉ |

  ~ÉTÌÉ BÉS©ÉT cÉcÉ sZS ÀUÀZS ©ZS ©ÉJÀ@Ø Ac̽ @ØÌÉ Ai@Ø @ØÉB SÝ | ~ÉAT Às j© °¨Ä¨ AaUÉT, ©c¨ ©ÉJÌ TÀSÉÀsÉw ÀÞÀ© @ØZÀSÉ ~ÉN°ÉÌ cÉ ÀB° @ØAÌAS, èo¨ j@Øv¨ ÀvAcÀUÌ ÞÉÀr °ÉJA¦ÛÀÝ Ô@Øf AUZÀaÉ cÉcÉÕ ~ËcÉ Ô~ÉÌ @Ø© AUZÀcÕÌ TÀ©É mÞAo»© Þþrð @ØÀÌAa | @ØZÀSÉ cÉ ©ÉJÌ ÀvAcÀUÌ ©UÉÝ ÞÉÀÝÌ @ØÉÀa cÀ® SÉSÉAco °Ér»AS@Ø ABÚÉ®É A°ÀÝ ©ÉJÀ@Ø @ØÀËÉÞ@ØËÀS cFÉÞp© @ØÌÉÌ ÀOÄÉ @ØÀÌAa | cÉcÉÌ TÀSÉÀsÉw ÀÞÀ© dATÌ SÉSÉAco aUÉ@ØUÉ cpËÉ sÉÝAS | ÔBÀU ËÉÀ@Ø TÉaÕ SÉÀT j@Ø ~Sc°F ÀaÉvÀ°Ì wÀ\Þ SAËcXo @ØÀÌ ÀwÀa dATÌ ®ÀÊ cÉcÉÌ @ØÀËÉÞ@ØËS | dAT ~ÉÌ cÉcÉÌ ÞþÀrðÉ«ÀÌ ÀÞþÉAË© ®²ÞkH» ¦ÉÝUÀw ÀUZÉ jq w\ÞAv ~ÉTÉÀ°Ì ®²ÞÀ@Ø»Ì j@ØAv ~A© ®¨^°Ì aAc | ~ÉAT r© @ØËÉÝ ÀaÉv dATÌ ®ÀÊ cÉcÉÌ ®²ÞÀ@Ø»Ì mªçÞ cF½ @ØÌÀ© ÞÉÌÀcÉ SÉ, sÉ mª©:q m¬Øk©» j wÀ\Þ jce dATÌ BÀSF ÀUZÉ ÞÌÞÌ @ØAc©ÉæAUÀ© |

  ®É© Þ¨ÌÀ© ~ÉTÉÀ@Ø ÞþËT mâ¨ÀU gA©» @ØÌÉ öÀUÉ - ¦ÉÀÝÉÀ®rÀS | A@ا mâ¨U ~ÉTÉÌ °¨ÀOÉÀZÌ AcK, Þ¦ÛÉÀrÉSÉ @ØÌÀ© ÀTÉÀv gÉÀUÉ UÉÀw SÉ, A@Øa¨À©q mâ¨ÀU ÀsÀ© OÉq©ÉT SÉ | cÉcÉ-TÉÌ ®ÀÊ ÞþcU ®eWÉ© cÉoÀUÉ ©É ASÀÝ | ©ÉJÌÉ ~ÉTÉÀ@Ø j@ØvÉ mªÉgÉAc@Ø rpàUÉÝ cÉJoÀ© OÉqÀaS, ~ÉÌ ~ÉAT A@Øa¨À©q rpàUÉ TÉSÀcÉ SÉ - À®q ASÀÝ Þþ©FÀöÌ s¨XoAcwþö | cÉA¦ÛÀ© ~ÉTÉÌ ®Êf®ÉAËÌ ~gÉc ÀSq, À®q®ÀÊ ~cÉo mªÉofS©É - À@Ø OÉÝ mâ¨ÀU ÀsÀ© ? ~ÉTÉÀ°Ì VýFÉv ÀaÉv öÀU @Øf öÀc - A©S©UÉ, À°É©UÉ, A®JA¦Û, ÀÞaÀSÌ ´ÀiÉS, ®ÉTÀSÌ ¬Ø¨vÞÉ© - ®c ATAUÀÝ ÀZUÉÌ BÉÝwÉÌ ~gÉc ÀSq | ~ÉAT c¨ÀSÉ ÀWɦÛÉÌ TÀ©É a¨Àv Àc¦ÛÉÀ© OÉq, ÞɦÛÉÌ c^ΨÀ°Ì ®ÀÊ ÀZÀU Àc¦ÛÉÀ© OÉq - mâ¨U ©ÉÀ© cÉ° ®ÉÀo | TÉ-cÉcÉ c@بAS A°ÀÝ åýÉ^ä | ÞÌT-UQØëf ®ÉÌÉA°S-cqÀÝ-T¨Z-ÀwÉJBÉ c¦Û ÀTÀÝÌ ÞÌ A@Øa¨À©q Þ¦ÛÀ©-SÉ-OÉRÝÉ ~A©-~cÉoF OÌT-°¨Ä¨ ÀaÉv ÀTÀÝÀ@Ø ASÀÝ SÉÀBöÉU öÀ© öÀ© cÉcÉ-TÉ jÀ@ØÌ ÞÌ j@Ø AUÀZ OÀUÀaS j@ØAv ÀBA° ~STSfÝ ÀaÉv ÀTÀÝÌ w\Þ - ©ÉÌ °¨:Z, ©ÉÌ ~ÉS^°, ©ÉÌ À@ØM©köU, A°A°Ì ®ÀÊ Aöe®É-ÞþA©ÀsÉAw©É, jce ®cÀrÀK Ìö®FBS@ØgÉÀc ©ÉÌ ÔUQØëf ÀTÀÝÕ öÀÝ RiÉ | ~crF À® ÔUQØëfÕ öRÝÉ TÉnq wÀ\Þ TÉ-cÉcÉÌ TSZÉÌÉÞ öÀÝ sÉÝ | wÀ\ÞÌ dATÌ OAÌnèAXoÌ ÞþÀÝÉBS À@ØS ~É®U dAT ©É À@ØÉÀSÉA°Sq ÀcÉÀIAS |

  cÉcÉ ©ÉJÌ ASÀBÌ @ØÉÀB j© cFmä ËÉ@ØÀ©S Às ©ÉJÌ @ØÉÀa c@بAS ZÉcÉÌ mëpA© À©TS ÀSq, TÉ-q SÉSÉgÉÀc ~ÉTÉÀ@Ø ®¨ÞÀË ~ÉSÉÌ ÀOÄÉ @ØÌÀ©S | ©ÉJÌ ~SF °¨Av ÔgÉÀUÉÕ jce ÔUQØëfÕ ®^äÉÀSÌ ©¨USÉÝ ~ÉAT Às jÀ@ØcÉÀÌ À¬ØU jvÉ cÉÌcÉÌ cÀU ÀcÉoöÝ A©AS gÉÀUÉ @ØÀÌSAS ("A°A°Ì TÀ©É gÉÀUÉ öÀ© ÞÉÀÌÉ SÉ" ~ËcÉ "°FÉÀZÉ À©É, ÞÉóÞÉ @ØÀ©É UQØëf"), @ØÉÌH ~ÉTÉÌ ÀaÉv TÀS À®vÉÌ TÉÀS °ÉJA¦ÛÀÝAaU TÉ RÀ°Ì ~ÉTÉÌ ÀOÀÝ ÀcAr gÉÀUÉcÉÀ®S | À®q @ØÄ ~ÉBR TÀS cXoTkU | cÉA¦ÛÀ© AcÞ° c¨IÀUq ~ÉAT ÞÌT ®¨ÀZÌ ÌÉBF A©S©UÉÝ ÞÉUÉ©ÉT | v¨S¨@ØÉ@ØÉ (@ØAc ~AB© °«) ®ÞAÌcÉÀÌ ËÉÀ@ØS À®ZÉÀS | @ØÉA@ØTÉ gÉÀUÉÌ gÉÀUÉ, °É°É-rߨ°É-v¨v¨ ~ÉÀa, I¨TÉR (rc»Ìf °«) v¨@Øv¨@Ø @ØÀÌ ~ÉTÉÌ ÀÞaÀS ÀÞaÀS ÀWÉÀÌ - A°AcF BTBTÉv ®TÝ @ØÉÀv À® cÉA¦ÛÀ©; À@Ø´ Þ¦ÛÀ© c®À© cÀU SÉ, O¨U ~ÉJO¦ÛÉÀ© cÀU SÉ, cÀ@Ø SÉ, A°A°-ÞÉóÞÉÌ ®ÀÊ ©¨USÉ @ØÀÌ SÉ |

  jÌ@ØT ®TÀÝ cÉcÉ ©ÉJÌ åýÉA®@Ø ´ÞSFÉ® A©AËÀ¦ÉÌ AUZAaÀUS | ~ÉTÉÌ A@ØÀrÉÌf A°A° À®q ~ÉvÀrÉ ÞÉ©ÉÌ ´ÞSFÉ® Þ¨ÀÌÉ @ØAÞ @ØÀÌAaÀUÉ | jvÉ Às j@ØvÉ AcrÉU A@Øa¨ P©AÌ öÀha c¨IÀ© ÀÞÀÌ ~ÉAT cÉcÉÌ @ØÉÀa ®@ØdH ~ÉÀc°S ÀÌÀZAaUÉT "~© c¦Û cq" SÉ AUZÀ© ("~ÉAT Às ©Àc @ØZÀSÉq À® cq Þ¦ÛÀ© ÞÉÌÀcÉ SÉ") -- ~ÉTÉÌ @ØdH ~ÉÀc°ÀSÌ ´«ÀÌ cÉcÉ ©ÉJÌ mªgÉÀcÉAO© ´hOöÉA®À© WÌ ¬ØÉAvÀÝAaÀUS | ©ÉÌÞÌ À® WvSÉ À©É ÞÉAÌcÉAÌ@Ø öÉ®FÌÀ®Ì gÉÐÉÀÌ mÏÉÝf mÏÉS @ØÀÌ ASÀUÉ | ~ÉÌ À®q dATÌ A©AËÀ¦ÉÌ cÉÀÌ cÉÀÌ ÞÀ¦ÛR ©pAóä öÝ SÉ jZS |

  À@ØÉÀSÉ @ØÉÌÀH j@ØcÉÌ vþFÉT mvþÉq@Ø öÀÝAaÀUÉ ©ZS | vþFÉTUÉqÀSÌ TÀoF@ØÉÌ WÉÀ®Ì BAT À°ZÀ© À°ZÀ© ®c¨B öÀÝ ´ÀiAaÀUÉ - ~ÉTÉÀ@Ø ~ÉÌ A°A°À@Ø ASÀÝ cÉcÉ À®ZÉÀS öÉJvÀ©S | ©ZS@ØÉÌ ÌÉ®AcöÉÌf jFÉAgAS´ ÀcÉoöÝ @ØU@ØÉ©ÉÌ ®cÀOÀÝ ®¨^°Ì c¦Û ÌÉmäÉ AaÀUÉ | c¦Û c¦Û wÉÀa gÌÉ °¨ÕA°À@Ø OR¦ÛÉ ¬Ø¨vÞÉË, ©À©ÉAo@Ø OR¦ÛÉ @ØÉÀUÉ AÞÀOÌ cÉÀ®Ì ÌÉmäÉ sÉ ÞþA© Þþ©FkÀK ÀoÉÝÉ öÀ©É, ~ÉÌ TÉIZÉÀS ®c¨B WÉÀ®Ì TÀoF I@ØIÀ@Ø çÀÞÉAU ÞÉÀ©Ì °¨T¨Zf vþFÉÀTÌ ÞË | À@ØTS @ØÀÌ èo¨ TÉS¨ÀKÌ OÉÀÞ jce ®Ì@ØÉAÌ ~ÀsÉwF©ÉÝ ÌÉ®AcöÉÌf jFÉAgAS´-q èo¨ SÝ, ®ÉÌÉ @ØU@ØÉ©É ©ÉÌ çÞÀsMcS öÉAÌÀÝ j@Ø @Ø@Ø»vÀÌÉwwþmä T¨T¨Kk» cpXoÉÝ ÞAÌH© öÀUÉ ©É À°ÀZ TSvÉ öÉ öÉ @ØÀÌ |

  ®ÉoÉÌH ®TÀÝ ~ÉTÌÉ öÉJv©ÉT Aö^°¨mÏÉS ÞÉÀ@Ø» ÀcJÀ@Ø AwÀÝ ÌÉ®AcöÉÌfÌ ®TÉ^äÌÉU ÌÉmäÉÝ, AnÀ@ØÉH ÞÉ@Ø» Þs»^ä | À® ÌÉmäÉÝ Tmä j@ØvÉ cvwÉÀaÌ Àr@ØÀ¦Û ~SF wÉÀaÌ Àr@Ø¦Û B¦ÛÉBA¦Û @ØÀÌ Ai@Ø ÀsS Arc°¨wÉ»Ì ATAU© ~É@ØÉÌ P©AÌ @ØÀÌAaÀUÉ | ~ÉTÌÉ ÀÌÉB °ÉJA¦ÛÀÝ À°Z©ÉT Þþ@ØpA©Ì À®q gÉmâs» | j@ØA°S À°ZUÉT À@Ø ÀsS À®ZÉÀS j@ØvÉ AnrkU ÀwJÀË ÀwÀa | wÉÀa A®J°¨Ì ~ÉÌ ASÀO ¬Ø¨U-ÀcUÞÉ©É Þ¦ÛÀ© À°AÌ öÝAS | AnÀ@ØÉH ÞÉÀ@Ø»Ì ÞÉÀrÌ ¬Ø¨vÞÉÀË AaÀUÉ ®ÉÌ-À°RÝÉ c@بU wÉa | ~ÉAT ~ÉÌ A°A° IÌÉ c@بU @بA¦ÛÀÝ cÉcÉÌ dTÉÀU ÀcJÀo ÌÉZ©ÉT, cÉA¦Û A¬ØÀÌ TÉ-À@Ø À°ÀcÉ - TÉ ®¨w^Î gÉÀUÉcÉÀ®S |

  öÉJvÀ© öÉJvÀ© cÉcÉ T¨ÀZ T¨ÀZ ~ß @ØÌÉÀ©S ~ÉTÉÀ@Ø, A°A°À@Ø öÝÀ©É ®ÉoÉÌH ÚÉS cÉ ®ÉAöÀ©FÌ ÞÉi A°À©S, A@ا ÀaÉvÀcUÉÝ ASÝAT© cA®ÀÝ À@ØÉÀSÉA°S ~ÉTÉÀ°Ì mâ¨ÀUÌ Þ¦ÛÉ @ØÌÉSAS A©AS, ~ËcÉ TÉ | ©ÉJÀ°Ì BfcSsÉnÉÝ À®vÉ ÀcÉoöÝ ®¯ºcR AaÀUÉ SÉ | cÉcÉ À® ®TÝ AÌÞS @ØÀUÀB (jZS ®¨ÀÌ^°þSÉË) Þ¦ÛÉÀ©S, ©ÉÌ ®ÀÊ ~AcÌÉT ÀUZÉÌ OÉÞ, jce sZS-©ZS ÀUÉ@Ø ~É®ÉÌ cöÌ | TÉ-Ì ~ÉÀa ®e®ÉÌ, ~ÉLëfÝ-mªBS, @ØÉA@ØTÉÌ ®ÀÊ °¨Þ¨ÀÌÌ ~ɦ¦É R AcrþÉT, ®^ÎFÉÝ BS®TÉwT, ~ÉA©ÀËFÌ °ÉAÝLª, ¬ØÉJÀ@Ø À¬ØÉJ@ØÀÌ ©ZS AUZÀ©R èd @ØÀÌÀaS A©AS | A°A°, ~ÉAT, jTS A@Ø ÞÌc©f» ®TÀÝ ÞÉóÞÉ - mâ¨ÀUÌ Þ¦ÛÉÝ ~ÉTÌÉ À@Ø´-q @ØZÀSÉ @ØpA©Lª À°ZÉÀ© ÞÉAÌAS | qeAÌABÌ ÞþcÉ°ÞþA©T aÉn c¨XoÀ°c c®¨Ì ®^äÉS öÀÝR ~ÉTÌÉ AaUÉT qeAÌABÀ© @ØÉJOÉ, ©°¨ÞAÌ ~Àß °¨c»U | Ai@Ø BÉAS SÉ ¬ØTÉ»U j¦¨À@ØrSÀ@Ø @Ø©ZÉAS ædLª A°ÀÝAaÀUS ~ÉTÉÌ cÉcÉ-TÉ - À@ØS cÉ À°SAS - jZS ÀÞaÀS ©ÉA@ØÀÝ TÀS öÝ ~ÉTÉÀ°Ì cÉhOÉÀ°Ì mâ¨ÀUÌ Þ¦ÛÉèÀSÉ èd öÀ© SÉ öÀ©q ~ÉTÉÀ°Ì Às ®öÀsÉw jce ´ÀXªw-´l@ØòiÉ AaÀUÉ, ©ÉÌ À@ØÉÀSÉvÉq ~ÉTÉÀ°Ì PrrÀc À°AZAS | À°É©UÉÀ©R SÝ, À©©UÉÀ©R SÝ | öÝÀ©É cÉcÉ, v¨S¨@ØÉ@ØÉ jce bÉ@ØÉÝ ©ÉJÀ°Ì c^ΨÀwɤfÌ ®@ØÀUq ÀUZÉÞ¦ÛÉÝ mªÉgÉAc@ØgÉÀc ÀToÉcf AaÀUS cÀU cÉhOÉÀ°Ì mâ¨ÀU ÞÉAiÀÝq ©ÉJÌÉ ASAEO^ä öÀÝAaÀUS | ®A©F cUÀ©, ~ÉTÌÉ À@Ø´q mâ¨ÀUÌ ÞÌfQØÉÝ @ØZÀSÉ gÉU ¬ØU @ØÌÀ© ÞÉAÌAS | ~ÉAT SÉ öÝ Þ¦ÛÀ© ~ASha¨@Ø, ~cÉoF, °¨Ä¨ AaUÉT, A@ا ~ÉTÉÌ rÉ^äArÄ A°A° cÉ gÉqÀÝÌ Ar@Ø¦Û j© @ØÉJOÉ AaÀUÉ À@ØS ©ÉÌ À@ØÉÀSÉ ®°¨«Ì ÞÉRÝÉ sÉÝ SÉ | @ØÀUÀB ÀÞMJÀa ~ÉTÌÉ A©SBÀSq ~crF ASÀBÀ°Ì ®¯ëÉS ÌQØÉ @ØÌÉÌ TÀ©É gÉÀUÉ aÉn öÀÝAaUÉT | c@ØUÀT ÞAÌcÉÀÌÌR öÝÀ©É ®¯ëÉSÌQØÉ öÀÝAaÀUÉ ©ÉÀ© | ©ZS ~ÉTÌÉ ÀTÉvÉT¨Av mªÉofS, ASÀBÀ°Ì ÀUZÉÞ¦ÛÉÌ °ÉAÝLª ASÀBÌÉq ASÀ© ArÀZAa, gÉÀUÉ ¬ØU @ØÌÉÌ ædLª c¨IÀ© ArÀZAa |


  3


  cÉA¦ÛvÉ ÀaÉv AaÀUÉ cÀUq öÝÀ©É cAöAc»ÀrÂÌ ®ÀÊ cFA½w© ®e®ÉÌvÉ ASAc¦ÛgÉÀc BA¦ÛÀÝ AaÀUÉ | ÀaÉv-c¦Û, ~ÉLëfÝ-c^Ψ, Þþ@ØÉr@Ø-ÀUZ@Ø, g½-ÞÉi@Ø, Þþ©FÉrf-@ØAc - Às-q ~É®¨@Ø, ~ÉTÌÉ ®cÉqÀ@Øq À°ÀZAa, ÀBÀSAa | jJÀ°Ì TÀoF ~ÀSÀ@Øq nØÀT ~ÉTÉÀ°Ì BfcÀSÌ ~er öÀÝ ´ÀiAaÀUS | cÉcÉ AÌÞS @ØÀUÀBÌ @ØÉÀB qmä¬ØÉ À°cÉÌ ÞÌ A°ÀSÌÉÀ© ÀUÀZS, ~ÉÌ A°ÀSÌÉÀ© ÀUÉ@Ø ~ÉÀ® | ~ÉTÌÉ 202-jÌ °¨q WÀÌÌ VýFÉÀv mª\Þ ÞAÌ®Ì, ~ÀS@Ø cq jce AcAco ~Éw§@ØÀ°Ì ASÀÝ BA¦ÛÀÝ-TA¦ÛÀÝ c¦Û öAha - ~ÉQØAÌ@Ø ~ÀË» j@Ø ÔÀZÉUÉÕ cÉA¦ÛÀ© | TÉ cUÀ©S Ô®ÉÌÉ cÉA¦Û j@Ø WÌ, cÉqÌcÉA¦Û ~^°ÌÕ - jÀ@ØcÉÀÌ sËÉË» jq AccÌH | @بÀUF °¨Av WÀÌ °ÌBÉ c^Î @ØÌÉÌ ´ÞÉÝ AaÀUÉ SÉ - ÞÌfQØÉÌ Þ¦ÛÉ @ØÌÀ© ~ÉTÉÀ°Ì @ØZÀSÉ A®JA¦ÛÀ©, @ØZÀSÉ ÌÉ^ðÉWÀÌ, ~ÉrþÝ ASÀ© öÀ©É |

  ©ÉÌq TÀoF @Ø©A@Øa¨q Às WÀv sÉÀha À®q ÀaÉv VýFÉvAvÀ© ©ZS c¨AIAS, jZS gÉcÀU ~cÉ@Ø UÉÀw | @ØT»sÚ sÉÀ@Ø cÀU ! Ô@ØAc©ÉgcSÕ Þþ@ØÉrSÉÌ ©ZS BTBTÉv A°S | ~ÉÀw cÉcÉ ~ÀS@ØvÉq ®TcÉÝf ´À°FÉÀw OÉUÉÀ©S Þþ@ØÉrSÉ - ÞþoÉS© ®T@ØÉUfS @ØAcÀ°Ì Þþ@ØÉAr© R ÞþA©A¤© öcÉÌ óýFÉv¬Ø»T AöÀ®Àc P©AÌ @ØÀÌAaÀUS Ô@ØAc©ÉgcSÕ | ÀcÌ @ØÀÌAaÀUS Ôj@Ø ÞÝ®ÉÝ j@ØAvÕ A®AÌB - ÀKÉU ÞÝ®ÉÝ (OÉÌ ~ÉSÉ) ÀKÉUAv @ØAc©É | j@Ø ¬ØTÉ»Ì À®q OAv cqÀÝÌ A®AÌÀB jÀ@Ø jÀ@Ø Þþ@ØÉr ÀÞÀÝAaÀUS AcG¨ À°, BfcSÉS^°, ~ATÝ OnØc©f», c¨XoÀ°c c®¨, ®TÌ À®S, ®¨gÉK T¨ÀZÉÞÉoFÉÝ, °fÀSr °É®, öÌÞþ®É° ATn, ~ÀrÉ@ØAcBÝ ÌÉöÉ jce ~ÉÀÌÉ ~ÀSÀ@Ø | jaɦÛÉ 1935-j ÞþA©A¤© @ØAc R @ØAc©ÉÌ À®cÉÝ ´l®Aw»© èo¨ @ØAc©ÉÌ ÞþËT ÞAn@ØÉ @ØAc©É À©É ~ÉÀaq | ÞþcÉ°ÞþA©T À®q ÞAn@ØÉq Às cÉeUÉÀ°Àr AUvüUü TFÉwÉABS oÉÌHÉÌ BS@Ø À® @ØËÉ ~ÉBÀ@ØÌ ~®eZF @بÀOÉ ÞAn@ØÉOÉUÀ@ØÌÉ BÉÀSS cÉ TÉÀSS A@ØSÉ À@Ø BÉÀS !

  jÌq TÀoF TÉ öiÉl w\Þ AUZÀ© èd @ØÌÀUS | cÉcÉÌ ´l®ÉÀö ®¨of^°þSÉÀËÌ ÔÞAÌOÝÕ ÞAn@ØÉÝ ÞÉAiÀÝAaÀUS ©ÉJÌ ÞþËT ÀaÉvw\Þ ÔTÉocfÌ BSFÕ | Þþ©FÉZFÉ© öRÝÉÝ cÉcÉ A¬Ø@ØürS Þþ@ØÉÀrÌ °ÌBÉ Z¨ÀU A°ÀÝ ASÀBq èd @ØÌÀUS ~ÉcÉÀÌÉ j@Ø S©¨S oÌÀSÌ ÞAn@ØÉ - ÔcÉAK»@Øf PcrÉZfÕ | ©ÉÌÞÌ TÉ-À@Øq ®²ÞÉ°@Ø-Þþ@ØÉr@Ø @ØÀÌ èd öÀUÉ ÔÀaÉvw\ÞÕ A®AÌB - Ôj@Ø ÞÝ®ÉÝ j@ØAvÕ A®AÌÀBÌ ~S¨çÞ OAv cq j@ØAv ÀaÉv wÀ\ÞÌ | À®q A®AÌÀB ÌÉBÀrZÌ c®¨, ~^ð°Ére@ØÌ ÌÉÝ, c¨XoÀ°c c®¨Ì TÀ©É ÞþA©A¤© ÀUZ@ØÀ°Ì ÀUZÉ aɦÛÉR Þþ@ØÉAr© öÀÝAaÀUÉ ÞkH»rrf À°cf, ~S®kÝÉ À°cf, Þ¨yÞ c®¨ ÞþgpA© TAöUÉ ÀUZ@ØÀ°Ì w\Þ | ÀcAÌÀÝAaÀUÉ ®É¦ÛÉ À©ÉUÉÌ TÀ©É A@Øa¨ ÞþÀ°rf wÀ\ÞÌ ~S¨cÉ° | nØTr @ØAc©ÉgcS ÀËÀ@Ø Às w\Þ ´ÞSFÉ® Þþ@ØÉÀrÌ ÀIÉJ@Ø À°ZÉ ÀwÀUÉ ©ÉÌ ÞþoÉS @ØÉÌH ÀUZ@Ø AöÀ®Àc ÞþA©gÉ c®¨À@Ø ÞþA©¤É @ØÌÉ | Às ´°FT A°ÀÝAaÀUS ®T@ØÉUfS @ØAcÀ°Ì ÞþA©¤ÉÝ, ASÀBÌ m¢f-Ì TÀoF w\Þ ÀUZÉÌ OTl@ØÉÌ öÉ© ~ÉAcyâÉÌ @ØÀÌ cÉcÉ À©TSq ´l®ÉÀö ©ÉJÌ ÀUZÉ Þþ@ØÉr @ØÌÀ© UÉwÀUS | TÉ-Ì ÞþËT A°À@ØÌ ®c cq-q Þþ@ØÉAr© öÝ Ô@ØAc©ÉgcSÕ ÀËÀ@Ø | ©ÉÌÞÌ Ôc®¨T©fÕ ÞAn@ØÉÝ oÉÌÉcÉAö@Ø ÀcÀÌÉÀUÉ TÀSÌ TÝkÌ | AcÌÉT T¨ÀZÉÞÉoFÉÀÝÌ sÀLð P©AÌ ®°F-ÞþA©A¤© Þþ@ØÉrWÌ ÔSÉgÉSÉÕ À®q cq ÀaÀÞ cÉAHABF@Ø ®É¬ØUF ÞÉRÝÉÝ TÉ SÉgÉSÉÌ ÔUQØëfÕ AöÀ®Àc ÞþA©¤É ÀÞÀUS | A®ÀSTÉ öÀUÉ TÀSÌ TÝkÌ| À°rÞAn@ØÉÝ ÀUZÉÌ ~ÉT^¢H ÀÞÀUS | ÞþA©gÉ c®¨À@Ø ÞþA©A¤© @ØÌÉÌ @Ø©»cF ®²ÞÉ°S @ØÀÌ cÉcÉ @ØAc©ÉgcÀSÌ cq Þþ@ØÉÀrÌ A°@ØvÉ ÞþÉÝ ®cÉÌ ~UÀQØF c^Î @ØÀÌ A°ÀUS |

  ®A©F cUÀ©, ofÀÌ ofÀÌ ®c Þþ@Ø\Þq c^Î @ØÀÌAaÀUS j@Øq @ØÉÌÀH | A®wÀSv ÀÞþ® jÀ® @ØAcÀ°Ì ®®¯ëÉS mªf@ØpA© A°ÀUÉ | c¨XoÀ°c c®¨ sÉJÀ°Ì BÀSF UÀ¦ÛÀaS, @ØÀÌÀaS, Þþ@ØÉrSÉ OÉUÉÀ© AwÀÝ öÉc¨¦¨c¨ ÀZÀÝÀaS ~ÉAË»@Ø ®e@ØÀv - ®cÉqÀ@Ø ®¨ÞþA©A¤© À°ÀZ ~É°r» BSÀ@ØÌ TÀ©É ®ÀÌ °ÉJ¦ÛÉS A©AS | OUAaÀUÉ èo¨ @ØAc©É ÞAn@ØÉ - ÀWÉÌ ~gÉc-~SvÀSÌ TÀoFR | wÀ¦Û ´ÀiAaÀUÉ j@Ø Töl ÔÞþA©¤ÉSÕ - j@Ø AcmëÝ@ØÌ cvcpQØ, ~Éo¨AS@Ø cÉeUÉ @ØAc©ÉÌ qA©öÉÀ® mÏÉS ÞÉcÉÌ ÀsÉwF ®@ØU @ØAc ÀsZÉÀS ~ÉrþÝ ÀÞÀÝÀaS | Ìcf^°þSÉË ÀËÀ@Ø èd @ØÀÌ rA½-®¨SfU-~ÀUÉ@Ø̵S-AcSÝ-ÞþHÀc^°¨À© jÀ® ËÉTÀUS A©AS | ~@ØmëÉl, ÞAn@ØÉÌ ÞJAOr caÀÌÌ ©p©fÝ ®eZFÉÌ ÞÌ c^Î @ØÀÌ A°ÀUS Ô@ØAc©ÉÕ | AS:rÀN° | ®ÉTÉSF Ac°ÉÝv¨@بR ASÀUS SÉ |

  ©ZS sÉ°cÞ¨ÀÌ ©¨USÉTkU@Ø ®ÉAö©F AcgÉw ÞþA©¤ÉÀ© cñ ®TÝ ~A©cÉAö© öAhaÀUÉ ©ÉJÌ, ASÀBÌ ÀUZÉÀ©R ©A^ð¤ öÀ© ÞÉÌAaÀUS SÉ | Às ´hOwþÉÀT ÞAn@ØÉÀ@Ø ÀcJÀoAaÀUS, À®q ®¨ÌvÉR Z¨JÀB ÞÉAhaÀUS SÉ ÀcÉoöÝ | ©dHÀ°Ì ASBmª gÉKÉ öÀÝÀa, ©ÉÌÉ jZS S©¨S ÌÀËÌ ÌAr oÌÉÌ BSF ®²ÞkH» Þþm䨩, TÀS öÀÝAaÀUÉ ©ÉJÌ | À@ØÉÀSÉ ®ÉQØÉl@ØÉÀÌ cÀUAaÀUS, "...~ÉAT ASÀBq ÞAn@ØÉ ÞAÌOÉUSÉÝ åýÉ^ä öÕÀÝ ÞÀ¦ÛAaUÉT ; ASÀBÌ BSF ASÀBÌ ÀUZÉÌ BSF ~ÉÌR ÀcAr ®TÝ OÉAhaUÉT | ÞAn@ØÉ ®²ÞÉ°SÉ ÀsMcÀSÌ @ØÉB | ÀsMcS ÀÞAÌÀÝ jÀ® ©É SÉ @ØÌÉq ´AO© |..." ®A©Fq À@Ø´ ÀcÉÀIAS, jTS A@Ø ~ÉTÌÉR SÉ, Às @ØAc©É ÞAn@ØÉ jÀ@ØcÉÀÌq c^Î öÀÝ ÀwÀUÉ | ~ÀË»Ì ~gÉÀc cñ ®TÀÝq Þþ@ØÉr ~ASÝAT© öÀÝÀa, s¨£ë ®eZFÉ ÀcAÌÀÝÀa (ÀrK ®eZFÉ - Ô®¨of^°þSÉË °« mëpA©®eZFÉÕAvR ©É-q), À® BÀSFR öÝÀ©É À@Ø´-q @Ø\ÞSÉ @ØÀÌAS caÌAv ÀrK @ØÌÀcS SÉ A©AS | ~ÉTÉÌ TÀS öÝ cÉcÉ ASÀBR ÞAÌ@ØA\Þ© gÉÀc ToFÞÀË ËÉTÉÌ A®XoÉ^ä ÀSSAS, ®^ðFÉ®fÌ wpö©FÉÀwÌ TÀ©É ©ÉJÌ BfcÀSÌ ®cÀOÀÝ AÞþÝ cmä¨AvÌ TÉÝÉ©FÉw @ØÀÌAaÀUS ~É@ØAmë@Ø A®XoÉÀ^ä |

  c^Ψ ®¨of^°þSÉÀËÌ AcÀÝÉwÀc°SÉR jÌ ÀÞaÀS @ØÉB @ØÀÌAaÀUÉ A@Ø ?

  4


  °¨Ì^ä Prrc ÞÉÌ öÀÝ ~É®À©q A°A°Ì Þ°ÉÀß TÉ ~ÉTÉÀ@Ø °r-jwÉÀÌÉ caÀÌq rÉA¦Û oAÌÀÝ A°ÀÝAaÀUS | ~ÉTÉÀ@Ø @ØÀxvþÉU @ØÌÀ© jvÉ ©ÉJÌ TÉmvÉÌ ÀmvþÉ@Ø | j© c@ØÉcA@ØÀ©, w\Þ ÀUZÉÀUAZÀ© sÉ öÝAS, j@Ø rÉA¦Ûq ©É T¨ökÀ©» A®Xo @ØÌÀUÉ | ÞÉÀÝÌ ÀcA¦Û öÀÝ j@Ø UöTÉÝ c°ÀU A°ÀUÉ ~ÉTÉÌ BfcS | ~ÉTÉÌ a¨Àv OUÉÌ ÞÉ ~ÉvÀ@Ø ÀwÀUÉ | rÉA¦Û Às s¨c@ØÀ°Ì TÀSÉÀsÉw ~É@ØK»ÀHÌR cm¢ À®vÉR BÉSÀ© cÉoF öÀÝAaUÉT ÀaÉv cÝÀ®q, AcAco ÞɦÛÉÌ ÀaÀUÀ°Ì À°MÌÉALëFÀ© | cÉcÉ Ai@Ø @ØfgÉÀc ÀTÀÝÀ°Ì jq cÉAU@ØÉ cÝÀ®q c¦Û öÀÝ sÉRÝÉvÉ À°ÀZAaÀUS BÉAS SÉ, ©Àc A©AS ®c ®TÝ cUÀ©S ÀTÀÝÌÉq WÀÌÌ ÀrÉgÉ |

  cÉcÉÌ ÀUZÉ @ØAÞ @ØÌÉ ÀËÀ@Ø èd @ØÀÌ @ØAc©É ÞAn@ØÉÌ sÉc©fÝ @ØÉB A°A°q @ØÌÀ©É | ~ÉAT rÉA¦Û oÌÉÌ ÞÌ ~ÉTÉÀ@ØR A@Øa¨-A@Øa¨ ®öB @ØÉB À°RÝÉ öÝ | TÀS ~ÉÀa cÉcÉ ~ÉTÉÀ@Ø Ô©¨ATÕ cUÀ©S, A°A°À@Ø Ô©¨qÕ | jq PcKÀTFÌ AcdÀXo ®Ìc ÞþA©cÉ° BÉSÉÀ© cÉcÉ cÀUAaÀUS, ©¨AT sZS A°A°Ì TÀ©É c¦Û öÀc À©ÉTÉÀ@ØR Ô©¨qÕ cUÀcÉ | ~ÉAT rÉA¦Û ÞÌÉÝ ~gFmä öÀ© öÀ© ®A©Fq A©AS ~ÉTÉÀ@Ø Ô©¨qÕ cUÀ© èd @ØÀÌS | jq TSmäLLªvÉ ~ÉAT gÉÀUÉ c¨AIAS, A@ا ASÀBÌ cÉhOÉÀ°Ì ÀQØÀnR ~ÉAT ~ÀO©SgÉÀc jq ÞÀËq ÀöJÀvAaUÉT |

  cÉcÉ-TÉ °¨ÕBÀSq SÉv@Ø gÉÀUÉcÉ®À©S, ASÀBÌÉR SÉv@Ø @ØÀÌÀaS ~ÉTÌÉ ÀaÉv ËÉ@ØÀ© | Ìcf^°þSÉÀËÌ ÌÀËÌ ÌAr @ØÀÌAaÀUS, ©ÉÌÞÌ ÌfA©TÀ©É Pö-PO @ØÀÌ rþfÌÊT TÀ¡ @ØÌÉ öÀÝAaÀUÉ cÉcÉÌ @ØÉÀUÉ öÉRÝÉ ´ÞSFÉÀ®Ì SÉvFçÞ TÉÝÉTÉU¡ | ~ÉÀÌÉ SÉv@Ø ÀUZÉÌ ÞAÌ@Ø\ÞSÉ AaÀUÉ ©ÉJÌ - TÉÝÉTÉU¡-Ì cÉqr caÌ ÞÀÌ Às mªóð ®É@ØÉÌ öÀc - jce ASÀBÌ °¨q @ØSFÉq ©ÉJÌ ®c SÉvÀ@ØÌ SÉAÝ@ØÉ öÀc - À©TSq gÉcÀ©S | ÞÌc©f» ®TÀÝ ~ÉTÌÉ °¨q ÀcÉSq ~ÀS@Ø SÉv@Ø @ØÀÌAa, A@ا cÉcÉÌ mªóð ÞkÌH @ØÌÀ© ÞÉAÌAS |

  ~ÉTÉÌ cÝ® sZS °r, cÉA¦ÛÀ© ~ÉcÉÌ j@ØvÉ SÉvÀ@ØÌ öÉRÝÉ cqÀUÉ | ~ÉTÉÀ°Ì cÉA¦ÛÌ ÀÞaÀSÌ ´ÀiÉÀS T¡ ÀcJÀo SÉTÉÀSÉ öÀUÉ UQØëfÌ ÞÌfQØÉ | jcÉÌ TÉ ÞAÌOÉUÀ@ØÌ gkAT@ØÉÝ, sA°R SF¨ AËÀÝvÉ®» mv¨A¦RÌ ~Év» A¦ÀÌåvÌ, ~ÉTÉÀ°Ì ÞAÌcÉÀÌÌ ~er, À®MÀÌS À®Sq TkU OÉU@Ø AaÀUS | TÀS ~ÉÀa ~ÉÀUÉ@Ø ®²ÞÉÀ©Ì BSF A©AS ASÀÝ jÀ®AaÀUS s¨c@Ø ©ÉÞ® À®SÀ@Ø, ÞÌc©f»@ØÉÀU AsAS ~ÉÀUÉÌ °¨ASÝÉÝ Acóýc ~ÉSÀcS | ~ÉÌ SÉvÀ@ØÌ ®c IUTÀU S@ØU wÝSÉwÉJAv jÀ®AaÀUÉ AS´ AËÀÝvÉ®» mv¨A¦RÌ gÉÐÉÌ ÀËÀ@Ø | ~ÉTÉÌ ÞÀSÀÌÉ caÀÌÌ A°A° QØfAÌÌ gkAT@ØÉÝ ~Sc°F ~AgSÝ @ØÀÌ ©É@Ø UÉAwÀÝ A°ÀÝAaÀUÉ | gÉAwF® A©SAv ÀaÉv ÀTÀÝÌ ÞÉv» AaÀUÉ (A@ØAS-AcAS-@ØÉAr), ~ÉTÉÌ @ØÞÉÀU ©ÉÌq j@ØAv B¨ÀvAaÀUÉ |

  cÉA¦ÛÌ ´ÀiÉÀS ~AgSÀÝ öÉÀ©ZA¦Û öÀUR ~AOÀÌq ~ÉTÌÉ ´«fH» öÀÝAaUÉT ~ÀS@Ø c¦Û BÉÝwÉÝ | TöÉBÉA© ®°ÀS ~S¨A¤© cÊ®emâpA© ®À¯ëUS ÀËÀ@Ø ¦É@Ø jÀUÉ ~ÉTÉÀ°Ì - À® @Øf ´À«BSÉ ! ~ÉTÌÉ @ØÀÌAaUÉT Ìcf^°þSÉÀËÌ wpöÞþÀcr | ®¨°r»S wÉÝ@Ø AO^ëÝ OÀÁÉÞÉoFÉÝ SÉÝ@Ø öÀÝAaÀUS (ÀTÉÀv Ai@Ø öÝAS cFÉÞÉÌvÉ - SÉÝ@Ø ÀcOÉÌÉ Tp©F¨ÞËsÉnf R rsFÉrÉÝf - AO^ëÀÝÌ ~ÉÞA« @ØÌÉ ´AO© AaÀUÉ) | ©ÉÌ cÝmâÉ AcocÉ TÉA®q SÉvÀ@ØÌ TkU SÉAÝ@ØÉ - @ØÀÌAaÀUÉ ~ÉTÉÌ ®À©ÀÌÉ a¨Jq-a¨Jq A°A° | cÉÀÌÉÝ ÀÞMJaÀSÉ ~ÉAT ~®¨mÏ SÉÝÀ@ØÌ ÔmÞÀÝ\v cþFÉvÕ ÀcM - TAS | j@Ø oÉêÉÝ ~ÉTÉÀ°Ì ~ÉLëAcrÂÉ® ©¨ÀÊ ´iÀUÉ |

  jÌÞÀÌ SF¨ j²ÞÉÝÉÌ öUü-j ÞÌÞÌ °¨cÉÌ T¡mÏ @ØÌÉ öÀUÉ ÀrKÌQØÉ | À©ÀÌÉÝ ÀÞMJÀa ~ÉAT öUÉT ÔQØÉ^äTASÕ, ~ËÉ»l c¦Û ÀcM ! @ØÉ@ØÉ (À®MÀÌS À®S) jq cÉUAZUF©ÉÝ TÉ-Ì RÞÌ ÀÌÀwÀTÀw cÀUAaÀUS, Ôs©®c oFÉÄÉÀTÉ | ~ÉAT jÌ TÀoF ÀSqÕ | A@ا TÉ ASAc»@ØÉÌ, ~©jc @ØÉ@ØÉÌ TÉËÉ T¨A¦ÛÀÝ WÀÌ À¬ØÌÉ | °¨-cÉÌq jq ÀÞþɦÉ@ØrS j© ®¬ØU öÀÝAaÀUÉ, j© Þþre®É ÀÞÀÝAaÀUÉ Às TÉ AmÏÌ @ØÌÀUS jcÉÌ ¬ØTÉ»U °U w¦ÛÀcS | w¦ÛÀUS, jce SÉT A°ÀUS Ô@ØAc©ÉgcS SÉvF ÞAÌK°Õ | TÉ-cÉcÉ °¨ÕBÀS ATÀU Ìcf^°þSÉÀËÌ Ô°ÉAUÝÉÕ wÀ\ÞÌ SÉvFçÞ A°ÀUS -ÞþoÉS SÉÌf OAÌn °¨Av - ~crFq °¨q @ØSFÉÌ @ØËÉ TÉËÉÝ ÀÌÀZ jq w\Þ cÉaÉ | ~ÉAT ~ÉATSÉ (A©A^ð), A°A° B¨AUZÉ | °¨:ÀZÌ AcKÝ, Ô@ØAc©ÉgcS SÉvF ÞAÌKÀ°ÕÌ cFÉSÉÀÌ SÉTÉÀSÉ jq ÞþËT ÀÞþɦÉ@ØrSAv AcKÀÝ À°r ÞAn@ØÉÝ j@Ø TT»Ac°ÉÌ@Ø ÀSÀwAvg AÌAgݨ ÀcÀÌÉÀSÉÝ B^ëT¨ökÀ©»q Tp©F¨ öÀUÉ ÞAÌKÀ°Ì | cFA½w©gÉÀc ~ÉTÉÌ jce ~ÉTÉÌ TÉTÉ ÞAÌÀ©ÉK À®ÉÀTÌ ~AgSÀÝÌ Z¨c Þþre®É @ØÌÉ öÀÝAaÀUÉ cÀv, A@ا À®vÉ ®É^©ÂSÉ AaÀUÉ SÉ |

  jÌ ÞÀÌ ~ÉAT ~ÉÌ A°A° ~ÉÀÌÉ ~ÀS@Ø SÉv@Ø @ØÀÌAa | sÉ°cÞ¨ÀÌ ÀbÉ@ØÉÌ ÞÌ @ØÀUÀBÌ SÉvÀ@Ø j@ØÀOAvÝÉ SÉAÝ@ØÉÌ ÞÉv» cÉJoÉ AaÀUÉ ~ÉTÉÌ | À®vÉ ÀSÀǫ̈-ÌÉÀB^°þÞþ®ÉÀ°Ì ~ÉTU - Ô~U qAÐÝÉ qÝ¨Ë À¬ØAmvÀgUÕ öÀ©É A°A\UÌ ©ÉUÀ@ØÉvÌÉ wÉÀ¦»À^® | ÀÞþA®À¦ÀxvÌ cÉA¦ÛÀ© ÞþoÉST^¢fÌ ´ÞAmÏA©À© ~ÉTA^¢© öÀ©É aÉnaÉnfÌÉ | À® j@Ø ÌTÌTÉ @ØÉÐ@ØÉÌZÉSÉ | j®c cFÉÞÉÀÌ ~ÉTÉÌ ~er ÀSRÝÉÝ @ØZÀSÉ ~ÉÞA« @ØÀÌSAS cÉcÉ-TÉ | A@ا ~SF À@ØÉS SÉvF®emÏÉÝ ÀsÉw À°RÝÉ, ~ËcÉ A®ÀSTÉÝ ~AgSÝ @ØÌÉÌ cFÉÞÉÀÌ ©ÉJÌÉ AaÀUS ÌfA©TÀ©É @ØÁÌ ÌQØHrfU | À® BÉ©fÝ ÞþmäÉc ~É®ÉTÉnq ©lQØHÉl ZÉAÌB @ØÀÌÀaS | A°A° ~ÉÌ ~ÉAT °¨BÀSq j cFÉÞÉÀÌ g¨½ÀgÉwf | TÉ-cÉcÉÌ RÞÀÌ ©ZS À@ØÉÀSÉ @ØËÉ SÉ cUÀUR ÞþA©cÉÀ°, A°A° ÀaÉv @ØÀÌ g¨Z-öÌ©ÉUR @ØÀÌAaÀUÉ j@ØcÉÌ | SÉv@Ø cÉ ~AgSÀÝÌ TkU À®þÉÀ© SÉ ÀwÀU Às ÞþA©gÉ cFË» öÝ À®vÉ ~ÉAT ÞÀÌ c¨ÀIAaUÉT |

  ~ÉTÉÌ °¨:Z, cÉcÉ ©ÉJÌ SÉvÀ@ØÌ ~®ÉoÉÌH ÀÞþɦÉ@ØrSæAUÌ j@ØAvR À°ÀZ ÀsÀ© ÞÉÀÌSAS | AËÀÝvþS wþ¨ÀÞÌ OÉU@Ø ®AUÀUÌ ®ÀÊ ©ÉÀ°Ì ©Þmªf R ©ÌAÊHf-Ì Tö¦ÛÉÝ sÉcÉÌ @ØËÉ AaÀUÉ, À®v¨@ب Þs»^ä öÝAS | ~ÉÌ ~ÉTÉÌ BfcS @ØÀUB aɦÛÉÌ ÞÀÌ SÉv@Ø ÀaÀ¦Û ~ÀS@Ø °kÀÌ ®ÀÌ AwÀÝAaÀUÉ nØTr | j@Ø ÞþA©@ØkU ÞAÌÀcÀr BfcSSÉÀvFÌ @ØAiS À®þÉÀ© öÉc¨¦¨c¨ ÀZÀ©-ÀZÀ© TÀ¡ SÉv@Ø @ØÌÉÌ mëpA©v¨@بR T¨Àa AwÀÝAaÀUÉ TS ÀËÀ@Ø |
  5


  ~ÉAT sZS @ØAc©ÉgcÀS c¦Û öAhaUÉT, ÞAÌcÉÀÌÌ ®cÀOÀÝ WAS¤ AaÀUS c¨XoÀ°c c®¨-g½ OÉÌAv s¨c@Ø - SÀÌr æö, ~dH ®Ì@ØÉÌ, ~ÀrÉ@Ø ATn jce ASdÞT OÀÁÉÞÉoFÉÝ | cÉcÉÀ@Ø À@Ø^°þ @ØÀÌq jJÌÉ ÞpË@Ø ÞpË@Ø jÀ@Ø jÀ@Ø jÀ®AaÀUS 202-j, À®ZÉÀSq ©ÉJÀ°Ì °fW» c^Ψ©ÉÌ ®knÞÉ© | ~ÉTÌÉ jJÀ°Ì ~ÉTÉÀ°Ì ÞAÌcÉÌg¨½ cÀUq BÉS©ÉT | SÀÌr°É cÉcÉÌ aÉn AaÀUS AÌÞS @ØÀUÀB, @ØAc©É AUZÀ©S, ASÝAT© ~É®À©S ~ÉTÉÀ°Ì cÉA¦ÛÀ© | nØTr A©AS cÉcÉÌ Tmä ASg»Ì öÀÝ RÀiS | A©AS AaÀUS ®°ÀË» c¨XoÀ°c c®¨Ì Þ¨ncl ArKF, cÉcÉÌ ®ÀÊ ©ÉJÌ ®²ÞÀ@Ø»Ì wgfÌ©ÉÌ ~É^°ÉB ÞÉRÝÉ sÉÝ ©ÉJÀ@Ø ÀUZÉ c¨.c. Ì AOAiÞÀnÌ ToF A°ÀÝ | À®-®c AOAiÞnR Þþ@ØÉÀrÌ ~ÀÞQØÉÝ | SÀÌr°ÉÀ@Ø cÉcÉ A°A°À@Ø Þ¦ÛÉÀSÉÌ °ÉAÝLª A°ÀÝAaÀUS | A°A° Þ¦ÛÀa, ~©jc ~ÉATR Þ¦ÛÀcÉ - ©ZS ~ÉTÉÌ caÌ ÞÉJO-aÝ cÝ® - mâ¨ÀUR gA©» öqAS | À®q ®TÀÝq SÀÌr°É ~ÉTÉÌ B^ëA°ÀS ÔdATÌ qÀhaÕ jce ÔdAT-À@ØÕ - jq °¨Av ~ÉEOs» @ØAc©É AUÀZ ®cÉqÀ@Ø OTÀ@Ø A°ÀÝAaÀUS | °¨ÕAv @ØAc©Éq @ØAc©É-Ý aÉÞÉ öÝ | ÞÌc©f»@ØÉÀU ÔdATÌ qÀhaÕ j@Ø åýÉA®@Ø @ØAc©ÉÌ ÞsÉ»ÀÝ RÀi | cÉcÉÌ cFA½w© BfcÀS SÀÌr°ÉÌ BÉÝwÉ ~ÉÞS ®^äÉSÀ°Ì ÀOÀÝ @ØT AaÀUÉ SÉ | SÀÌr°ÉÌ m¢f AOS¨A° sZS ~ÉTÉÀ°Ì TÀoF jÀ® ATÀr ÀwÀUS, ©ÉJÀ@Ø cÉcÉ-TÉ ©ÉJÀ°Ì ÞþËT Þ¨ncok, jce RJÀ°Ì @ØSFÉ TAHÀ@Ø ÞþËT SÉ©AS AöÀ®Àc À°ÀZÀaS |

  ÞÉAÌcÉAÌ@ØgÉÀc ~A© AS@Øv öÀÝ ´ÀiAaÀUS ASdÞT OÀÁÉÞÉoFÉÝ - AsAS aÉn ~cmÏÉÝ cÉcÉÌ ÀUZÉ ÞÀ¦Û ÞÉwU öÀÝ ~B®þ ~®ÉoÉÌH AOAi AUÀZ cÉcÉÀ@Ø T¨£o @ØÀÌAaÀUS | AOAi ÀUZÉvÉ ©ÉJÌ cq Þ¦ÛÉÌ TÀ©Éq ÀSrÉ AaÀUÉ | ÞÌc©f»@ØÉÀU TÉ-À@ØR ~ScÌ© AOAi AUZÀ©S, cÉUF-cÝÀ® ~ÉAT-ÞÉóÞÉR ©ÉJÌ cñ AOAi ÀÞÀÝAa | ~É®ÀU AOAiÌ ToF A°ÀÝq A©AS ®ÉAö©F ÌOSÉ @ØÌÀ©S | j@ØvÉ ®TÀÝ cÉcÉ ©ÉJÀ@Ø ~ÉTÉÀ@Ø Þ¦ÛÉcÉÌ gÉÌ À°S | ~Ao@ØÉer ®TÀÝ ~ÉTÉÀ@Ø @ØAc©É ÀUZÉÌ jce @ØAc©É ~S¨cÉÀ°Ì ÀöÉT RÝÉ@Ø» A°À©S A©AS | ~ÉTÉÌ cÝ® ©ZS °r-jwÉÀÌÉ | ASdÞT cÉqr | @ØU@ØÉ©É AcrÂAc°FÉUÀÝ qeAÌABÀ© jT. j. Þ¦ÛÀaS | jÌ ÞÀÌ cÉcÉ ÞþËTcÉÌ ~ÉÀTAÌ@ØÉ ÀwÀU (1953) ASdÞT ~ÉTÉÀ°Ì ®ÀÊ 202-j ~ÀS@ØA°S AaÀUS | ®TcÝmâ ~cþÉQ|H-®öÞÉif dAc ÌÉÝÀ@Ø AccÉö @ØÌÉ ASÀÝ ASdÞÀTÌ TÉ ~ÉÞA« ©¨UÀU ~ÉTÉÌ TÉ-q TÉÀÝÌ @Ø©»cF @ØÀÌ dAcA°À@Ø ~ÉrfcÉ»° @ØÀÌS, jce ASdÞÀTÌ AcÀÝ öÝ ~ÉTÉÀ°Ì cÉA¦Û ÀËÀ@Øq |

  ~dH ®Ì@ØÉÌ jce ~ÀrÉ@Ø ATn @ØZS ~ÉTÉÀ°Ì cÉA¦ÛÀ© jÀ® jJÀ°Ì ®ÀÊ s¨½ öS ~ÉTÉÌ TÀS ÀSq, ©Àc jJÌÉR ~ÉTÉÀ°Ì ®ÀÊ wgfÌ gÉUcÉ®ÉÌ c^ÎÀS ~ÉcXo AaÀUS | ~^ä© ÀaÉv-~ÉAT À©TSq ~S¨gc @ØÌ©ÉT | ~dH ®Ì@ØÉÀÌÌ çÀÞæÀH T¨£o AaUÉT, ~ÀrÉ@Ø ATÀnÌ ~ÉEOs» ÀToÉ R mëpA©rA½À© | jJÀ°Ì ®cÉÌ AcÀÝ öÀ© öÀ© ~ÉAT ÀKɦÛrf | @ØAc©É AUZ©ÉT O¨AÞ O¨AÞ, Þ¦Û©ÉT ÞþO¨Ì | ~dH ®Ì@ØÉÌ ~ÉBR ~ÉTÉÌ AÞþÝ @ØAc | j@ØA°S ©ÉJÌ WAS¤ c^Ψ ®À^äÉK wÀÊÉÞÉoFÉÀÝÌ öÉÀ© ~dH ®Ì@ØÉÌ ~ÉTÉÌq BÀSF ÀUZÉ j@ØAv @ØAc©É ÞÉAiÀÝAaÀUS | À® @ØAc©ÉAv öÉAÌÀÝ ÀwÀa cÀU °¨:Z öÝ | ©ÉJÌ ~®TÀÝ OÀU sÉRÝÉ ~ÉBR ÀTÀS ASÀ© ÞÉAÌ SÉ |

  @ØAc©ÉgcÀS ~ÉÀ®SAS jTS @ØAc @ØTq AaÀUS ©ZS | ~dH ®Ì@ØÉÀÌÌ ÞþBÀ^ëÌ ~ÀS@Ø @ØAcq ~É®À©S - ~dH gÁÉOÉs», SfÀÌ^°þSÉË OnØc©f»Ì @ØËÉ TÀS Þ¦ÛÀa | ~ÉTÌÉ ©ZS rFÉTU qSÀvÀU@ØO¨ÀÝU ÀOöÉÌÉÌ °ÉdH g½ - TÀS ~ÉÀa SfÀÌS°ÉÀ@Ø À°ÀZ T¨£o öÀÝAaUÉT | ÞÌc©f» ®TÀÝ °fÞ@Ø, ®¨SfU, ~ÀUÉ@Ø̵S, rA½, ©ÉÌÉÞ°, ÞþHÀc^°¨ q©FÉA° ~ÉTÉÀ°Ì ÞþBÀ^ëÌ ©dH @ØAcÌÉ cÉcÉÌ ®ÀÊ cÀ® ®TÉÀS ®TÉÀS ~ɦ¦É A°ÀÝÀa, ©@Ø» @ØÀÌÀa - ~ÉcöÉRÝÉvÉ ©ZS Ô~ÉTÌÉ ®cÉq ÌÉBÉÕ ÀwÉÀaÌ | cÉcÉÌ ÞþrþÝ AaÀUÉ ~ÞAÌAT© | ©dHÀ°Ì ®Ê cÉcÉÌ gÉU UÉwÀ©É, ©dHÌÉ ©ÉJÌ ®ÀÊ ~ɦ¦É A°À© gÉUcÉ®À©É ©À©ÉAo@Ø | @ØAc©ÉgcÀSÌ AST»U ~ɦ¦É, ®ÉAö©F-À@ØA^°þ@Ø ´À«AB© ©@Ø»Ac©@Ø», @ØÉÀÞÌ ÞÌ @ØÉÞ OÉ ~ÉÌ A®wÉÀÌÀvÌ ÀoÉJÝÉ, ©ÉÌq TÀoF TÉÀI-TÉÀI cÉcÉÌ WÌ-¬ØÉvÉÀSÉ ´hOA@Ø© öÉA® - À@ØÉËÉÝ OÀU ÀwÀUÉ À® ®c A°S ?  6


  1955-56 ®ÉU | OÉAÌA°À@Ø AcÀÝÌ o¨T ÞÀ¦Û ÀwÀUÉ öiÉl | ÞAÌcÉÀÌÌ AÞþÝ OÉÌAv s¨c@Ø - SÀÌr, ~dH, ~ÀrÉ@Ø, ASdÞT - jÀ@Ø jÀ@Ø AcÀÝ @ØÌÀUS | cÉA¦ÛÀ© ÞþËT AcÀÝ öÀUÉ °É°ÉÌ (~AB© °«Ì c¦Û Þ¨n), ©ÉÌÞÌ A°A°Ì | 1956-Ì ÀT TÉÀ® A°A°Ì AcÀÝ öÀÝ sÉcÉÌ ÞÌ ~ÉTÉÀ°Ì cÉA¦Û öÝÀ©É Z¨cq ZÉAU öÀÝ ÀsÀ©É sA° SÉ RÌ cÌ ÀBFÉA©q ~ÉTÉÀ°Ì ÞAÌcÉÌg¨½ öÀÝ ´Ài ®°À®FÌ ®eZFÉco»S @ØÌÀ©É | À® ®TÀÝ cÉcÉÌ ~FÉA®Àmvxv AöÀ®Àc ~ÉATq cöÉU, @ØAc©É ÞAn@ØÉÌ j@ØTÉn À@ØÌÉAS | cÉcÉÌ ÞþgÉÀcq A@ØSÉ BÉAS SÉ, ~ÉAT A@ا ÀaÉv ÀËÀ@Øq @ØAc©É AUZ©ÉT | cÉcÉ BÉSÀ©S À®vÉ, jce TÉÀI-TÉÀIq ~ÉTÉÀ@Ø ®¨^°Ì SÌT ÀÌAå®ÀS cÉJoÉq @ØAc©ÉÌ ZÉ©É A@ØÀS A°À©S | RÌ@ØT ZÉ©É cÉcÉ ASÀB @ØAc©É ÀUZÉÌ BSF cFcöÉÌ @ØÌÀ©S | @ØAc©É-Ý j@ØvÉ @ØAc©É aÉÞÉ ÀöÉ@Ø, j ~ÉTÉÌ ÀwÉÞS Y°Ý-cÉ®SÉ AaÀUÉ sÉ À@ØÉSA°Sq ÞkH» öÝAS | ®É©-~Év caÌ cÝÀ® @ØAc©É AUZÀUq UɬØÉÀ© UɬØÉÀ© cÉcÉÀ@Ø À°ZÉÀ© a¨v©ÉT, A@ا c¦Û öÀÝ ÀrK Þs»^ä À@ØÉÀSÉ @ØAc©Éq @ØAc©É ®²ÞÉ°À@ØÌ °óäÀÌ ÞÉiÉcÉÌ ®Éö® ®¡Ý @ØÀÌ ´iÀ© ÞÉAÌAS |

  1956-À©q ~ÉAT mâ¨U ¬ØÉqSÉU ÞÉr @ØÀÌ sÉ°cÞ¨ÀÌ ÀÞþÞÀÌvÉAÌ ~Év»À® gA©» öq, sÉ°cÞ¨Ì qAµASÝÉAÌe @ØÀUB ÔAcrÂAc°FÉUÝÕ AöÀ®Àc À® caÌq ~ÉLëÞþ@ØÉr @ØÀÌ, cÉcÉ ©¨USÉTkU@Ø ®ÉAö©F AcgÉÀwÌ ÞþA©¤É©É-ÞþoÉS (founder-head) AöÀ®Àc ÀsÉw À°S | ~ÉÌ ~ÉAT sÉ°cÞ¨Ì AcrÂAc°FÉUÀÝÌ ÞþËT aÉnf AöÀ®Àc ÀÌåvÌ AnæHÉ À®ÀSÌ @ØÉÀa ÔA° ÀUA¦Õ ~ÉZFÉ ÞÉcÉÌ À®MgÉwFUÉg @ØAÌ | jZS AcrÂÉ® @ØÌÉ ~®¯ºc öÀc j@ØÌÉr ÀaÀUÌ TÀoF ~ÉAT j@ØTÉn ÀTÀÝ AaUÉT !

  mâ¨ÀUÌ wAÐ ÀaÀ¦Û @ØÀUB - j@Ø ~SÉmªÉA°© mªÉofS©ÉÌ S©¨S Bwl | ~ÉTÉÀ°Ì BfcÀS ©ZS ÀÞþÀTÌ ´ËÉU-Þ¨ËÉU - jÀ@Ø öÉAÌÀÝ ©ÉÌ ÀrÉ@Ø, ©ÉÀ@Ø öÉAÌÀÝ jÌ @ØÄ, j@Øq SÉAÝ@ØÉÌ BSF °¨ÕA©SBS ÞþÉËf», ~ÉATR SÉSÉ ©dÀHÌ TÀSÉÀsÉÀw j@ØÉoÉÀÌ AcÞ^ð R ÀwMÌcÉA^ª© | ~É®ÀU ~ÉTÌÉ ®@ØÀUq gÉÀUÉcÉ®ÉÌ gÉÀUÉcÉ®ÉÀ©q ~Éha^ð ©ZS, TÉS¨KAv ´ÞUQØF TÉn | s¨c@Øs¨c©fÌ AgÀ¦Û-gÌÉ ~ÉTÉÀ°Ì 202 ÀsS ÌÊT¡ | ®cA@Øa¨ SfÌÀc ~cBÉg» @ØÌÀ©S cÉcÉ, cUÀ©S SÉ A@Øa¨q | j@ØA°S èo¨ A®JA¦ÛÀ©, cÉA¦ÛÀ© ÞþO¨Ì @ØÉ^ðÉ@ØÉAv À°ÀZ Ac̽ öÀÝ cÀUAaÀUS, Ôj A@Ø rÌlOÀ^°þÌ SÉv@Ø öÀha |Õ

  ÀsMcÀSÌ oT» AöÀ®Àcq j®c À°ZÀ©É ©ÉJÌ ÀUZ@Ø TS, ©ÉJÌ j@ØÉAo@Ø ´ÞSFÉÀ®, AcÀrK @ØÀÌ AcÞ^ð AcmëÀÝ, jq ®c s¨c@Øs¨c©fÀ°Ì À°ZÉ sÉÝ | ®ÉoÉÌHgÉÀc ÌQØHrfU cÉ BÉBÀTxvÉU AaÀUS SÉ jÀ@ØcÉÀÌq | ~ËO jq cÉcÉq À@ØÉÀSÉ À@ØÉÀSÉ ®TÀÝ @ØÀiÉÌ ÞþÉOfSÞ^ÏfÌ TÀ©É cFcöÉÌ @ØÀÌÀaS |

  ~ÉAT ©ZS Ac. j. ÞA¦Û - caÌ ~ÉÀiÀÌÉ cÝ® | sÉ°cÞ¨ÀÌ ~ÉTÉÌ BTÉ»S ÞþÀ¬Ø®Ì ¦åvÌ ÀÌöüÀ¬Ø\¦ cÉA¦Û cÀÝ jÀ® j@ØAv OTl@ØÉÌ OÉ@ØAÌÌ ÞþmäÉc A°ÀUS | BTÉ»S @ØS®F¨ÀUÀvÌ UÉqÀcþAÌ ®ÉTUÉÀ© öÀc | ®^ÎFÉÝ WxvÉ A©ÀSÀ@ØÌ @ØÉB, TÉqÀS OÉÌÀrÉ vÉ@ØÉ !! ©ZS AcrÉU TÉqÀS À®vÉ, ~ÉAT À©É ´À«BSÉÝ vÉSvÉS | A@ا cÉcÉ AwÀÝAaÀUS A¬ØAUAÞSü®ü, ~ÉTÉÌ öÀÝAaÀUÉ BÂÌ | ¦åvÌ ÀÌöüÀ¬Ø\¦À@Ø cUUÉT, cÉcÉ jÀUq ©ÉJÌ ®ÀÊ @ØËÉ cÀU BÉASÀÝ À°ÀcÉ | cÉcÉ Às j cFÉÞÉÀÌ ~ÉÞA« @ØÌÀ© ÞÉÀÌS, ~ÉTÉÌ @Ø\ÞSÉÝ AaÀUÉ SÉ, A@ا öÀUÉ À®q ~@Ø\ÞSfÝ WvSÉq | cÉcÉ À¬ØÌÉÌ ÞÌ SÉOÀ© SÉOÀ© AwÀÝ Àsq SÉ cÉcÉÀ@Ø OÉ@ØAÌÌ @ØËÉ cUÉ, ~ÉTÉÌ ®c» AcKÀÝ ´°ÉÌTSmâ cÉcÉ öiÉl jÀ@ØcÉÀÌ OÀv ~ÉæS | ~ÉTÉÀ@Ø mäA¯º© @ØÀÌ A°ÀÝ @ØS®F¨ÀUÀv OÉ@ØAÌÌ AcdÀXo ÀgÀvÉ ÞþÀÝÉw @ØÌÀUS A©AS - ©ÉJÌ ÀTÀÝÌ ÔAUÞAmv@ØÕ ÀTÀZ @ØS®F¨ÀUÀv OÉ@ØAÌ @ØÌÀ© sÉRÝÉ @ØZÀSÉq OUÀc SÉ | À@ØS Às @ØS®F¨ÀUÀv OÉ@ØAÌ @ØÌÀ© ÀwÀU AUÞAmv@Ø UÉwÉÀ© öÀc (©ZS ~ÉTÌÉ À@Ø´ @ØZÀSÉ AUÞAmv@Ø UÉwÉq SÉ, vFÉU@ØÉT ÞÉ´¦ÉÌ aɦÛÉ À@ØÉÀSÉ ®¿BÉ°þcF ÀOÉÀZ À°AZAS |) À®vÉ ÀcÉowTF öÝAS, c¨AIAS cÉcÉÌ ´yTÉ R ~ÉÞA«Ì @ØÉÌH | ©Àc ©ÉJÌ ÀaÀUÀTÀÝÌ ÀQØÀn AcAg^ð ®TÀÝ AcAg^ð Ô~SFÉsFÕ ~ÉÞA« A©AS @ØÀÌÀaS | A°A°Ì ÞþOÐ qÀha ®ÀLLªR ©ÉÀ@Ø ®ÉqÀ@ØÉUAB Þ¦ÛÀ© À°SAS | cÀ²c ¦Éqe-j ÞÉóÞÉÌ OÉ@ØAÌÌ ®¯ºÉcSÉ öÀÝAaÀUÉ - À®vÉR Ì° öÝ | ~ÉTÉÀ@Ø, A°A°À@Ø, A®ÀSTÉ jce wþ¨Þ AËÀÝvÉÀÌ ~AgSÝ @ØÌÀ© À°SAS, sA°R A©AS jce TÉ SÉvÀ@ØÌ ÞþA© °ÉdH ~Éwþöf AaÀUS, ~ÉÌ RJÀ°Ì ´l®Éöq ~ÉTÉÀ°Ì ~AgSÀÝÌ ÀÞþÌHÉ AaÀUÉ | jZS ÀgÀc ÀgÀc TÀS öÝ ~É®ÀU ÀUZÉÞ¦ÛÉÌ jce ®ÉAöÀ©FÌ °¨ASÝÉ aɦÛÉ ~SF À@ØÉËÉR ~ÉTÉÀ°Ì ÀsÀ© A°À© OÉSAS A©AS | jAµASÝÉAÌe @ØÀUÀBÌ ÀaÀUÌÉ ~ÉTÉÌ c^Ψ AaÀUÉ cÀU TöÉ gÉcSÉÝ AaÀUS ÞÉÀa ©ÉÀ°Ì @ØÉ´À@Ø ~ÉAT TÀSÉSf© @ØÀÌ cA® ! ~ÉAT jFɦATASÀmvþAvg @ØÉÀBÌ ÞþA© ~Éwþöf AaUÉT, ®ÉAöÀ©F AÞ-jO. A¦ @ØÀÌ ~oFÉÞ@Ø öcÉÌ Ac^°¨TÉn cÉ®SÉ AaÀUÉ SÉ ~ÉTÉÌ - ©c¨ ÀrK Þs»^ä gÉÀwFÌ ÞAÌöÉÀ®, Þ¦ÛÀ©-~ASha¨@Ø, Þ¦ÛÉÀ©-~ASha¨@Ø, ~ÉTÉÀ@Øq ÞAÌcÉÀÌÌ ÞþËT AÞ-jO. A¦. öcÉÌ ÀwMÌcoÉÌH @ØÌÀ© öÀUÉ, ~oFÉÞ@Ø öÀ© öÀUÉ | À®vÉR cÉcÉÌ ~ÉwþÀöÌ ÀBÉÀÌq | ÀaÉvÀcUÉÝ ~ÉAT °ÉTÉU AaUÉT cÀv, ©Àc TÉ-cÉcÉÌ qÀhaÌ AcdXoÉOÉÌH @ØÌÀ© ÞÉAÌAS @ØZÀSÉ | ~ÉAT AÞ-jO. A¦. ÀrK @ØÌÉÝ cÉcÉ Z¨Ar öÀÝAaÀUS Z¨c - @ØSFÉÌ jAOgÀTÀxv ©póä, A@ا ©ÉÌ ®ÀÊ @ØZÀSÉq À@ØAÌÝÉÌÀ@Ø ÀTUÉSAS | ©ÉJÌ @ØÉÀa Ac°FÉÞþÉAóäÌ Þþ©f@Ø A¦AwþæAUÌ TkUF OÉ@ØAÌÌ vÉÀT» AaÀUÉ SÉ - Ac°FÉB»Sq AaÀUÉ ©ÉÌ ÀrK TkUF | ©Àc ~ÉTÉÌ BfcÀSÌ ~A© @ØAiS ®TÀÝ jq A¦AwþAv Z¨c @ØÉÀB ÀUÀwAaÀUÉ, AcrÂAc°FÉUÀÝ j@ØAv gÉÀUÉ OÉ@ØAÌ ÀÞÀÝ ASÀBÌ ÀsÉwF©ÉÝ TÉËÉ ´JO¨ @ØÀÌ cÉJOÀ© AcÀrK ®ÉöÉsF @ØÀÌAaÀUÉ | @ØÄÉAB»© AÞ-jO. A¦. À@Ø ©ZS oSFcÉ° A°ÀÝAaUÉT, TÀS TÀS @Øp©Ú©É BÉASÀÝAaUÉT cÉcÉÀ@Ø - ~ÉTÉÌ RÞÌ OÉÞ ®pAÄ @ØÀÌ @ØÉBvÉ ÀrK @ØAÌÀÝAaÀUS cÀU | A©AS ©ZS ~ÉÌ ~ÉTÉÀ°Ì TÀoF ÀSq |

  sÉ°cÞ¨ÀÌÌ a-caÌ ~ÉTÉÌ BfcÀSÌ j@Ø cAH»U ~oFÉÝ | ÀKÉÀUÉ caÀÌÌ ®^¢mä A@ØÀrÉÌf ÀËÀ@Ø cÉqr caÀÌÌ ÞAÌH© ©dHf öÀÝAaUÉT À®ZÉÀS | @ØÀUB BfcÀS ÞAÌc©»S öÝ ®cÉÌq, ~ÉTÉÌ öÝÀ©É Z¨c ÀcAr öÀÝAaÀUÉ | mâ¨ÀUÌ c^Î ZÉJOÉÌ cÉoFcÉo@Ø©É ~ÉAT ÀrK A°S Þs»^äR ´ÞÀgÉw @ØAÌAS | TS A°ÀÝ Þ¦ÛÉÀrÉSÉ @ØÌÉÌ qÀhaR ´A°þ½ öÝAS @ØZÀSÉ | sÉ°cÞ¨ÀÌ gA©» öÀÝ j@Ø ~SF Bwl Z¨ÀU ÀwÀUÉ ~ÉTÉÌ ®ÉTÀS | @Øf Þ¦ÛÀcÉ À®q mªÉofS©É ÀsTS ´ÞÀgÉwF, sÉ°cÞ¨ÀÌÌ ÀZÉUÉ @ØFɲÞÉÀ®Ì BfcSR À©TS ÀÌÉTÉ¡@ØÌ | ©ÉÌ RÞÌ ÀÌåvÌ (¦: AnæHÉ À®S)-ÀÌABmvþÉÌ (ÞþcfÌO^°þ c®¨TA\U@Ø) ÀËÀ@Ø èd @ØÀÌ ÞþA©Av ~oFÉÞÀ@ØÌ TÀSÉÀsÉÀw, ÞþrþÀÝ, TöÉSÀ^° aÉnBfcS @ØÉAvÀÝAaUÉT ~ÉTÌÉ - sÉ°cÞ¨ÀÌÌ ÞþËT caÀÌÌ æAv@ØÝ aÉnaÉnf | À®q ÞþËT c¨ÀIAaUÉT jZS Þ¦ÛÉèÀSÉÝ gÉU ¬ØU @ØÌÀ© SÉ ÞÉÌÀU ®c»SÉr | ®cÉÌ SBÀÌ ~ÉAa Ôc¨XoÀ°c c®¨Ì ÀTÀÝÕ AöÀ®Àc | mâ¨U BfcÀS jq ÞAÌOÀÝÌ gÉÌ cöS @ØÌÀ© öÝAS @ØZÀSÉ | jZS cÉcÉÌ @ØT»mÏÉS ÀsÀö©¨ sÉ°cÞ¨Ì AcrÂAc°FÉUÝ, ÞÉS ÀËÀ@Ø O¨S Z®ÀUq ©ÉJÌ @ØÉÀS ZcÌ ÀÞMJaÝ | ~©jc Þ¦ÛÉèÀSÉÝ TS À°RÝÉ aɦÛÉ ´ÞÉÝ AaÀUÉ SÉ | ®A©F cUÀ© ©¨USÉTkU@Ø ®ÉAöÀ©FÌ ®c ÞÉiq ´ÞÀgÉwF ®ÉAö©F, ©ÉÌ RÞÌ ~ÉÀaS mª©q ®ÉöÉÀsF ´^ë¨Z ~®ÉoÉÌH ®c TÉmvÉÌTrÉqÌÉ, c^ΨÌÉ BfcS-ÀBɦÛÉ, ®ÀÊ ~®eZF s¨cÀ@ØÌ TÀSÉÀsÉw - @ØÀUB sÉcÉÌ ÀOÀÝ ®¨Z ~ÉÌ @ØfÀ® ? jÌÞÀÌ ÞÌfQØÉÝ ÞþËT ~É®À© ~®¨AcoÉ öÝAS |

  TÀS ~ÉÀa, TÉn À©qr caÌ cÝÀ® ~T©F» À®SÀ@Ø ~Ë»SfA© AcgÉÀwÌ ÞþoÉS @ØÀÌ ASÀÝ jÀ® AnæHÉ À®S ®ÉÌÉ @ØU@ØÉ©É @ØÉJAÞÀÝ A°ÀÝAaÀUS | ~ÉÌ ÀTÀÝÌÉ ®c oÌÉrÉÝf | ~ÉAT ~T©F»À@Ø ~ÀS@Ø ~ÉÀw ÀËÀ@Øq AOS©ÉT | A°A° sZS ÀÞþA®À¦A^® @ØÀUÀB ÞÀ¦Û ~ÉTÉÀ°Ì cÉA¦ÛÀ© ASÝAT© ~É®À©É ~T©F», TpHÉU, ÀBFÉA© | ~ÉAT A°A°Ì A@ØÀrÉÌf ÀcÉS AöÀ®Àc gÉÀUÉq ÞÉ«É ÀÞ©ÉT ©ÉÀ°Ì @ØÉÀa | ©c¨ ~T©F» sZS ScÞAÌOÀÝ sÉ°cÞ¨ÀÌ jÀUS ©ÉJÀ@Ø j@Øv¨ S©¨S ÀOÉÀZ SÉ À°ÀZ ´ÞÉÝ AaÀUÉ SÉ | ®öÞÉifÀ°Ì ©ÉÀU ©ÉÀU ~ÉATR ASÀÝ À¬ØUUÉT q@ØSATå® | ~Ë»SfA©Ì TÀ©É ÀoÉJÝÉÀv AcKÝ ~ÉAT BfcÀS À°AZAS, ÞÉr @ØÀÌAaUÉT @Øf gÉÀc ©É ~T©F»q cUÀ© ÞÉÌÀcS | sA°R À® ®TÀÝ ~ÉLë®ÀO©S ~oFÉÞ@Ø ~T©F» Þkc»ÞAÌOÀÝÌ À@ØÉÀSÉ UQØH À°ZÉSAS | jTS A@Ø cÉcÉ ~ÉÌ ~ÉATR ®c»°Éq ASÌÉÞ° °kÌLª cBÉÝ ÀÌÀZ OU©ÉT | j@ØA°S åýÉÀ® ~ÉTÉÀ@Ø Ô°TÝ^äf, j AcKÀÝ À©ÉTÉÌ @Øf T© ?Õ ABÀw® @ØÀÌ cÉcÉ ~ÉTÉÀ@Ø gÝÉS@Ø Accþ© @ØÀÌAaÀUS |

  cÉcÉ ©ZS ~ÀS@Ø ÀcAr cFÉÞp© ËÉ@ØÀ©S ©ÉJÌ jT. j. åýÉÀ®Ì ÞþËT cFÉÀOÌ aÉnÀ°Ì ASÀÝ | ScSf©É (À°cÀ®S), ~ATÝ (À°c), TÉSÀc^°þ (cÀ^°FÉÞÉoFÉÝ), ÞþHÀc^°¨ (°Éræóä), ©dH (ATn), jce rFÉTU (wÀÊÉÞÉoFÉÝ) - jÀ°Ì ASÀÝq cÉcÉ ®ÉÌÉQØH ÀTÀ© ~ÉÀaS | jÌÉ ®@ØÀUq @ØTÀcAr ~ÉTÉÀ°Ì cÉA¦ÛÌ TÉS¨K - ~ÉTÉÌ ®ÀÊ AcrÉU c^Ψ©É ScSf©ÉÌ | ®c ®TÀÝq À® ~ÉTÉÀ°Ì cÉA¦ÛÀ© ´ÞAmÏ© | ÞþHÀc^°¨Ì ®ÀÊ c^Ψ©É AaÀUÉ ~ÉTÉÌ À©ÀÌÉ caÌ cÝ® ÀËÀ@Øq | A©S©UÉÝ ~É®À©É À® rß¨Ì @ØÀUÀBÌ c^Ψ AöÀ®Àc | cÉcÉ ©ZS ÞþËTcÉÌ TÉA@Ø»S À°Àr AwÀÝAaÀUS | A©AS A¬ØÀÌ jÀU ÞþHÀc^°¨À@Ø @ØAc AöÀ®Àc ÞAÌOÝ @ØÌÉÀ© cÉcÉÌ @ØÉÀa ASÀÝ sÉq ~ÉAT, Þ¦ÛÀ© A°q ©ÉÌ @ØAc©É | @ØAc©É-Ý Þþ@ØÉAr© ÞþHÀc^°¨Ì ÞþËT @ØAc©É ÔgÌÉ ~ÉÀiÀÌÉÌ wÉSÕ ~crF cÉcÉÌ ~S¨ÞAmÏA©À© TÉ TÀSÉSf© @ØÀÌS |

  ScSf©ÉÌ @ØAc©ÉR ~ÉATq ÞþËT cÉcÉÌ @ØÉÀa ASÀÝ jÀ®AaUÉT @ØAc©É-Ý Þþ@ØÉÀrÌ ~ÉAB»®ö | ©ÉÌ ~ÉÀwÌ A°S ÌÉÀ© ~ÉAT ScSf©ÉÌ cÉA¦ÛÀ© AaUÉT, cpAÄ Þ¦ÛAaÀUÉ, ÌÉ© ÀBÀw ScSf©ÉÌ @ØAc©É èÀSAaUÉT | ScSf©ÉÌ ®ÀÊ ®²Þ@Ø» À®ZÉÀS °ÉJA¦ÛÀÝ ÀSq ~ÉÌ - ©c¨ À®q A°SæÀUÉÌ mëpA© ÀgÉUÉÌ SÝ | TÉSc, ~ATÝÌ ®ÀÊ WAS¤©É öÀ© À°AÌ öÝAS | rFÉTU j@Øv¨ °kÀÌ-°kÀÌ ËÉ@ØÀUR cÉA¦ÛÀ© ~É®À©S WS-WSq | ~ÉÌ ©dH ATn - ScSf©ÉÌ @ØUFÉÀH ©ÉJÀ@Ø ©dH Ô@ØÉ@ØÉcÉc¨Õ öÀÝ ÀsÀ© öÀUÉ | A©AS cÝÀ® j@Øv¨ c¦Û AaÀUS, wÉ^ÎfcÉ°f AaÀUS, Z³ÀÌÌ o¨A©-ÞɵÉAc ÞÌÀ©S - ~©jc A©AS Ô@ØÉ@ØÉcÉc¨Õ ! cÉcÉÌ jce ©¨USÉTkU@Ø ®ÉAöÀ©FÌ TÉS ÀÌÀZ jJÌÉ ®cÉq jZS mªSÉToSF |

  A@ا sZS ÀËÀ@Ø A©AS sÉ°cÞ¨ÀÌ jq S©¨S jFÉ@ØÉÀ¦AT@Ø A¦A®AóýS èd @ØÀÌAaÀUS, ©ZS ÀËÀ@Øq ÞþcU rn¨©ÉÌ T¨ÀZÉT¨AZ öÀ© öÀÝAaÀUÉ c¨XoÀ°c c®¨À@Ø | gÉÌ©cÀK» ®²ÞkH» S©¨S jq ®ÉAö©FÞÉÀiÌ oÉÌÉÀ@Ø ÞþA©A¤© @ØÌÀ© ©ÉJÀ@Ø sÀËÄ U¦ÛÉq @ØÌÀ© öÀÝAaÀUÉ | ~ÉTÉÀ°Ì RÞÀÌR Ac°þ¨Þ cK»H @ØT öÝAS | A@ا ©ÉÀ© AcgÉwAv ~ÉÀÌÉ ®ácXo öÀÝAaÀUÉ - ®TcFÉËÉÝ, ®TTSmâ©ÉÝ | ÞþA©ÞÀQØÌ ~crF BÉSÉ ´AO© AaÀUÉ ~SFÉÝ rÌASÀQØÞ @ØÀÌ c¨XoÀ°c c®¨À@Ø TÉÌÉ sÉÝ SÉ, ©ÉJÌ ÀTd°Ð gÉCÉ sÉÝ SÉ, ©ÉJÌ @ØT»@ØfA©»Ì qA©öÉ® ÀUÉÞÉv @ØÌÉ sÉÝ SÉ | A©AS sÉ AcrÂÉ® @ØÀÌS, ©É @ØÀÌq aÉÀ¦ÛS | èo¨ ASAQØóä ÀSÉeÌÉ rÌæAU öfS©ÉÌ ®ÉQØF cöS @ØÀÌ aA¦ÛÀÝ sÉÝ jA°@Ø-RA°@Ø |  (AXª©fÝ ÞAÌÀha°)


  ÞÌcÉ® 37; BÉS¨ÝÉAÌ 22, 2006

  Send us your feedback
  &copy 2006, Parabaas, Inc.

 • এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন
 • মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
 • (?)