• Parabaas
  Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
 • পরবাস | Buddhadeva Bose | no category
  Share
 • Buddhadeb Basu'r Natak o `Swapna-Sondhani' -- by Kaushik Sen(Parabaas - Buddhadeva Bose Section) :

  Buddhadeb Basu'r Natak o `Swapna-Sondhani' -- by Kaushik Sen(Parabaas - Buddhadeva Bose Section)  c¨XoÀ°c c®¨Ì SÉv@Ø R Ômªóð®^ÎÉSfÕ

  À@ØMAr@Ø À®S
  Ô@ØU@ØÉ©ÉÌ qÀU@ØvþÉÕ
  ÔÞþËT ÞÉË»Õ, Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ, @ØÉcFSÉv@Ø°¨Av ÞAÌOÉUSÉ jce ~AgSÝ, Ô©Þmªf R ©ÌAÊSfÕ SÉv@ØAvÀ© ®AUU cÀ^°ÉÞÉoFÉÝ jÌ ÞAÌOÉUSÉÝ èo¨ ~AgSÝ - ~ÉÌ jÌÞÌ Ô@ØU@ØÉ©ÉÌ qÀU@ØüvþÉÕ SÉvÀ@Ø À¬ØÌ ASÀ°»rSÉ R ~AgSÝ |

  ~ÉTÉÌ ®ÉTÉSF, ~ÀsÉwF, ~©fc ®ÉoÉÌH TÉÀÞÌ SÉvFOOÉ»Ì Às qA©cp« - ©ÉÌTÀoF c¨XoÀ°c c®¨Ì T©S j©c¦Û TÉÀÞÌ @ØAc-SÉvF@ØÉÌ Às A@ØgÉÀc ~ÉJvÀUS, jvÉ ÀgÀc æAHBÀSÌÉ À©É cÀvq ~ÉATR AcAmë© | ZÉAS@ØvÉ UA¿B©R - OÉÌÀv SÉv@Ø öÉÀ©@ØUÀT @ØÌÀUR, j@ØBS c¦Û SÉvF@ØÉÌÀ@Ø c¨ÀI À¬ØUÉ ®öB SÝ | ~ÉTÉÌ À©É ®A©Fq ~cÉ@Ø UÉÀw A@ØgÉÀc A@Øa¨ ®TÉÀUÉO@Ø j@ØvÉ SÉv@Ø SÉ @ØÀÌR, A@ØecÉ ÞɦÛÉÌ AËÀÝvÉÀÌÌ TÀ©É A@Øa¨ SÉvFÞþÀsÉBSÉ @ØÀÌ SÉvFÀcÉXoÉ öÀÝ ÀUZÉÀUAZ @ØÀÌS - "´AS jTS ÀgÀcAaÀUS cÉ A©AS jTS gÉÀcSAS |" ~ÉrÉÌ @ØËÉ öÉÀ© ÀwÉSÉ A@Øa¨ TÉS¨K ~ÉÀaS, sÉJÌÉ °fW»A°S oÀÌ SÉSÉS WÉ©ÞþA©WÉÀ©Ì Ag©Ì A°ÀÝ OUÀ© ËÉ@ØÉ cÉeUÉ AËÀÝvÉÀÌÌ ÞËOUÉÀ@Ø Z¨c @ØÉa ÀËÀ@Ø, ASAc¦ÛgÉÀc À°ÀZÀaS, c¨ÀIÀaS - @ØZÀSÉ @ØÀiÉÌ öÀÝÀaS. @ØZÀSÉ ~Éóý¨© öÀÝÀaS, A@ا sÉq @ØdS AËÀÝvÉÌÀ@Ø gÉUÀcÀ®ÀaS | À°cÉAr® °Éræóä R oÌHf ÀWÉÀKÌ ÞþÝÉÀHÌ ÞÌ j@ØTÉn rþfrTf@Ø cÀ^°ÉÞÉoFÉÝ c©»TÉS, sÉJÌ A©ÌmâÉÌvÉR TÉËÉ ÀÞÀ© wþöH @ØÌÉ sÉÝ | jJÀ°Ì ÞÀÌÌ ÞþBÀ^ëÌ @ØÀÝ@ØBS ©dH SÉvF®TÉÀUÉO@Ø ~ÉÀaS, sÉJÌÉ ~S¨gcf, gÉÀUÉ-T^° ÀUÀZS c¨AXo A°ÀÝ, TSS A°ÀÝ - jaɦÛÉ sÉJÀ°Ì SÉT ÞþÉÝrq @ØÉwÀB À°ZÉ sÉÝ, ©ÉJÀ°Ì SÉvFÀcÉo, °pAÄgAÊ ®@ØUq ~Uf@Ø | SÉvF®TÉÀUÉO@ØÀ°Ì @ØËÉ ´iU, ©ÉÌ @ØÉÌH - ~ÉTÌÉ sÉJÌÉ AËÀÝvÉÀÌÌ AcAg^ð @ØÀT»Ì ®ÀÊ s¨½, ÀsTS T¡gÉcSÉ, ~ÉÀUÉ, ÀÞÉrÉ@Ø, ®ewf©, ~AgSÝ, ASÀ°»rSÉ - ~ÉTÌÉ ®cÉq ATÀU j@ØvÉ SÉv@ØÀ@Ø cÉ SÉvF@ØÉÀÌÌ gÉcSÉÀ@Ø TÀ¡ çÞ A°q | jq çÞ°ÉÀSÌ ®TÝ @ØZÀSÉ @ØZÀSÉ j@ØvÉ ~®ÉTÉSF Ù@ØF R ®eWÉ©R P©AÌ öÝ | ÀsÀö©¨ ÞAÌOÉU@Ø SÉT@Ø j@Ø cFÉA½À@Ø Ô®c»WÀvÌ @ØÉJiÉUf@ØUÉÕ öÀ© öÝ - À®Àö©¨ jq Ù@ØF R ®eWÉÀ©Ì sÉc©fÝ I¦Û-IÉÞvÉ ©ÉJÌ ´ÞÌ A°ÀÝq sÉÝ, SÉvF@ØÉÌ sA° BfAc© ËÉÀ@ØS, À®ÀQØÀn jq ~ÞçÞ ÀZUÉ À©É ~ÉÀÌÉ ~É@ØK»HfÝ öÀÝ RÀi | jZS T¨rA@ØU öÀha j@ØAv SÉvFÀwɤf R ©ÉÌ ÞAÌOÉU@Ø sZS j@ØAv SÉvÀ@ØÌ T¡çÞ P©AÌ @ØÀÌS, ©ZS ©ÉJÀ@Ø À©É TÉËÉÝ ÌÉZÀ©q öÝ, °r»@Øcp^° SÉv@ØAv Þ¦ÛÀcS SÉ - À°ZÀcS R èSÀcS | jZS TÉS¨ÀKÌ jq À°ZÉ R ÀrÉSÉÌ TÀoFR ®TÝ-®TÝ ÞAÌc©»S jÀ®Àa - ÞAÌÀcr, ®e®ÉÌ, ÌÉBPSA©@Ø ÞAÌAmÏA©, °r»@Ø@بUÀ@Ø cÉÌecÉÌ ~AmÏÌ @ØÀÌÀa, ©ÉÌ ÀÌÉB@ØÉÌ À°ZÉÀ@Ø c°ÀU A°ÀÝÀa AST»TgÉÀc, ©ÉÌ ~AgÚ©ÉÌ I¨AU gÉAÌ öÀÝÀa, jq ®cA@Øa¨ ASÀÝ j@ØBS °r»@Ø sZS ÀÞþQØÉwpÀö jÀ® cÀ®S ©ZS ©ÉJÌ ÔÀ°ZÉ, ÀrÉSÉ, R ÀcÉIÉÕ jq A©SAv cFÉÞÉÌÀ@Øq jTS j@ØvÉ mäÀÌ ASÀÝ ÀsÀ© öÝ (jTS ÀOÄÉvÉq ®l SÉvFÞþÀsÉBSÉÝ ËÉ@ØÉ ´AO©) sZS À®q °r»@ØAv ÀÞþQØÉwpö ÀaÀ¦Û ÀcÀÌÉÀcS ©ZS ÀsS ©ÉJÌ ÀOÉZ, @ØÉS, R TS A@Øa¨ gÉcSÉÌ ÀZÉÌÉ@Ø ÞÉÝ, ÀsS À® SÉvÀ@ØÌ AvA@ØvvÉ ÌÉmäÉÝ a¨JÀ¦Û À¬ØÀU À°cÉÌ ~ÉÀw °¨cÉÌ gÉÀc, ÀsS ÞÌA°S ®@ØÉÀU ©ÉJÌ @ØT»cFmä TS T¨ökÀ©»Ì BSF öÀUR ËTÀ@Ø °ÉJ¦ÛÉÝ | T¨rA@ØU öÀha TÉS¨ÀKÌ BfcSsÉnÉ jZS nØTr BAvU ÀËÀ@Ø BAvU©Ì öÀÝ OÀUÀa - ©ÉÌ BfcÀS AcÀSÉ°ÀSÌ TÉÀS ÀwÀa c°ÀU ~ÉÌ ~SFÉSF AcÀSÉ°ÀSÌ ®ÀÊ À°MÀ¦Û AËÀÝvÉÌ ~ÀS@ØvÉq AÞAaÀÝ | TÉS¨K jZS ~ÉÀwgÉÀw ÀBÀS ASÀ© OÉÝ À@ØÉSü SÉvFÞþÀsÉBSÉ À@ØTS öÀÝÀa - j@ØvÉ ®TÀÝ À® öÝ© j@ØAv ÞþÀsÉBSÉ À°ÀZ AcOÉÌ @ØÌ© - jZS ©ÉÌ ®TÝ ÀSq - À® ®ecÉ°ÞÀn

  Review Preview ÞÀ¦Û ASAEO^ä öÀ© OÉÝ À@ØÉSü SÉv@Ø À@ØTS öÀUÉ - ~ÉÌ jZÉÀSq SÉvF®TÉÀUÉO@ØÀ°Ì gkAT@ØÉvÉ ~©fc ædLªÞkH» öÀÝ ÞÀ¦Û | ÀsÀö©¨ ~ÉÀwq AUÀZAa ~Ao@ØÉer Critic ÌÉq SÉvFÀcÉÀoÌ cFÉÞÉÀÌ c¦Ûq °¨c»U À®ÀQØÀn ÔSÉv@Ø @ØAÌÀÝÌÉqÕ ©ÉJÀ°Ì ASÀBÀ°Ì @ØÉÀBÌ cFÉZFÉ @ØÌÀ© ©lÞÌ öÀÝ RÀiS - jvÉ c¦Ûq °¨gÉ»wFBS@Ø | SÉvF@ØÉÌ c¨XoÀ°c c®¨Ì ®ÀÊ ~ÉTÉÌ T© Ô®ÉTÉSFÕ ASÀ°»rÀ@ØÌ Às rþXoÉ, gÉUcÉ®É R ®eWÉ© ©ÉÀ@Ø c¨IcÉÌ BSF À©É SÉvFÞþÀsÉBSÉæAUq sÀËÄ, ÀUZÉÌ ÞþÀÝÉBS öÝ À@ØS ?

  Ô~SÉTf ~ÊSÉÕ
  öÝ, ©ÉÌ @ØÉÌH j@Ø°U cFÉZFÉ@ØÉÌ c¨XoÀ°c c®¨Ì SÉvF-®ÉAöÀ©FÌ ÌÀ® AST£ð, ©ÉJÌ gÉKÉÝ, ©ÉJÌ rN°OÝÀS, ©ÉJÌ @ØÉÀcF ÀTÉAö© - c¨XoÀ°c c®¨Ì SÉvFgÉcSÉ, sÉ A@ØSÉ èo¨TÉn ~QØÀÌÌ Ag©Ì ®fTÉcXo SÝ - À®q ~®fTÀ@Ø ÀcÉIcÉÌ ©ÉAw°v¨@بR ©ÉJÀ°Ì ÀSq, ©ÉJÌÉ ASÀBÀ°Ì j@Ø ÀwÉJ¦ÛÉATÌ ~ɦÛÉÀU ÀbÀ@Ø ÀÌÀZ mªAmä ÀcÉo @ØÀÌS, ~ÞÌA°À@Ø ~SF j@Ø°U cFÉZFÉ@ØÉÌ èo¨TÉn SÉv@ØfÝ©ÉÌ RÞÌq ÀBÉÌ À°S - ©ÉJÀ°Ì @ØÉÀa @ØÉÀcFÌ SÉSÉS mäÌ jce À®q mäÀÌ ~cAmÏ© TÉS¨ÀKÌ SÉSÉS ~É@ØK»H-Ac@ØK»ÀHÌ ÀZUÉÀ@Ø ~Ë»öfS TÀS @ØÀÌS | wkbÛ qeAw©TÝ ®eUÉÞ sÉ èo¨ cÉAöÌ SÝ OAÌÀnÌ ~^äÌÀ@ØR Þþ@ØÉr @ØÀÌ, c¨XoÀ°c c®¨Ì jq ÙrÂs»TÝ ®eUÉÞ ©ÉJÀ°Ì @ØÉÀS ®fÀ®Ì TÀ©É gÉAÌ ÀiÀ@Ø - ©ÉJÌÉ T¨OT¨ÀO @ب¦Û@ب¦ÛÉÌ TÀ©É ®eUÉÞ OÉS, OÉS ©fcþ wA©TÝ ´±ÉS-Þ©S, ®cvÉq ©ÉJÌÉ Ô~ÉBÀ@ØÌÕ ASAÌÀZ c¨ÀI À¬ØUÀ© OÉS, Ô@ØÉUÀ@ØÌÕ BSF À¬ØÀU ÌÉZÀ© OÉS SÉ A@Øa¨q | c¨XoÀ°c c®¨Ì OÉÌAv SÉvÀ@ØÌ ®ÀÊ s¨½ ÀËÀ@Ø (A©SAvÀ© ÞAÌOÉU@Ø/~AgÀS©É, j@ØAvÀ© èo¨ ~AgÀS©É) jTS °¨q ÀwÉÀnÌ SÉvFcFÉZFÉ@ØÉÌÀ°Ì ®¯ë¨ZfS ~ÉTÉÝ öÀ© öÀÝÀa jce cUÉ cÉñUF jJÀ°Ì ´ÀÞQØÉ @ØÀÌq @ØÉB @ØÀÌ ÀsÀ© öÀÝÀa, @ØÉÌH AËÀÝvÉÌ À©É ÞþA©A°S S©¨S @ØÀÌ B^ëÉÝ -
  CinemaÌ TÀ©É À©É jÀ@Ø cÌÉcÀÌÌ TÀ©É ÀcJÀo À¬ØUÉ sÉÝ SÉ, ©Éq ÞþA© ®^ÎFÉÝ @ØH»-@ØpG-À°þMÞ°f-~ÊSÉ-®©Fc©f-ÇKFrpÊ cÉ qÀU@ØüvþÉ ÌÉ ÞþA©Av ÀÞAÌÀÝ-sÉRÝÉ A°ÀSÌ ~AgÚ©ÉÌ XªÉÌÉ ÇXo öÀÝ TÀ¡ ~ÉÀ® - ©ZS @بdÀQØn s¨ÀXoÌ ÞkÀc» @ØpG sZS cÀU RÀiS

  "~A£ðcÉÀH °£o öÀc r®F
  gmëfgk© öÀc wþÉT, ®Þ»cÉÀH AcKɽ öÀc
  cÉݨ - cÉdHÉÀm¢ ~ÉAcU öÀc BU, cþQ|ÉÀm¢ wÀg»Ì
  Arè ASö© öÀc"-
  ©ZS Þ¨ÌÉH ~ÉÌ Þ¨ÌÉH ËÉÀ@Ø SÉ, TÉS¨K ATAUÀÝ ÀSÝ ©ÉJÀ°Ì ASÀBÀ°Ì ~AgÚ©É A°ÀÝ Às @ØpÀGÌ Rq ´A½ @بdÀQØÀnÌ ÞþÉ^äÌ aÉA¦ÛÀÝ jÀ® ÞÀ¦ÛÀa ~ÉBÀ@ØÌ ÞÌTÉH¨-ÀcÉTÉÌ gÀÝÌ aÉÝÉÝ ÀcJÀO-ËÉ@ØÉ TÉSc®gF©ÉÌ A°À@Ø | jq ÔÞþËT ÞÉË»Õ SÉvÀ@Ø Ô°¨q cpXoÕÀ@Ø SÕBÀSÌ j@ØAv À@ØÉÌÉ® P©AÌ @ØÀÌ À¬ØUÉ aɦÛÉ ~ÉÌ À@ØÉÀSÉÌ@ØT c¦Û ÞAÌc©»S @ØÌÉÌ ÞþÀÝÉBS ÞÀ¦ÛAS |

  ÔÞþËT ÞÉË»Õ
  ®AUU cÀ^°FÉÞÉoFÉÀÝÌ ÞAÌOÉUSÉÝ ÔÇKFrpÊÕ OAÌÀn ~AgSÝ @ØÌÉÌ ~AgÚ©ÉR ®¨Z@ØÌ | ÀsÀö©¨ ~ÉAT AaUÉT èo¨q j@ØBS ~AgÀS©É - ©Éq ÞþÀsÉBSÉÌ cFÉZFÉ À°RÝÉÌ ~Ao@ØÉÌf ~ÉAT Sq - èo¨ cUÀ© ÞÉAÌ, SÉvÀ@ØÌ cö¨ ~er ´AS cÉ° A°ÀÝ TkU ÌOSÉÌ Ag©Ì ÀËÀ@Øq Às-®©FvÉ ÀrK ~cAo cÉÌ @ØÀÌ ~ÉSÀ© ÀOÀÝÀaS, ©É ÀöÉU TÉS¨K A@ØgÉÀc ©ÉÌ °pAÄ öÉÌÉÝ, öÉÌÉÝ ©ÉÌ ÀwÉÞS ÙrÂs», öÉÌÉÝ ©ÉÌ ~^äÌÀ@Ø - ©ÉÌÞÌ sZS ~ÞÌ j@ØBS jÀ® @ØÉ©Ì mªÀÌ cÀU -"À©ÉTÉÌ ÀOÉÀZÌ À®q °pAÄ ~ÉÌ A@Ø A¬ØÀÌ ~É®Àc SÉ ?" ©ZS j@Ø Iv@ØÉÝ ®c sÉÝ ZÀ® - À® c¨IÀ© ÞÉÀÌ ~AOÀÌq ©ÉÀ@Ø ÀcAÌÀÝ Þ¦ÛÀ© öÀc j@Ø ~S^äsÉnÉÝ, Z¨JBÀ© öÀc ASÀBÀ@Ø, ~ÉÌ À¬ØÌÉ öÀc SÉ ©ÉÌ | c¨XoÀ°c c®¨Ì ~®ÉTÉSF gÉcSÉ R gÉKÉÝ Þ¨Ä j SÉv@ØÀ@Ø ~AgÀSÝ À@ØÉÀÌ À©ÉUÉ ~©fc @ØAiS | ®AUUcÉc¨Ì ©fQØH ®²ÞÉ°SÉ R c¨AXo°fóä ÞAÌOÉUSÉÝ ~ÉTÌÉ ~AgÀS©É-~AgÀSnfÌÉ ÀOÄÉ @ØÀÌAaUÉT - jv¨@ب cUÀ© ÞÉAÌ |

  Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ SÉv@ØAv ÞAÌOÉUSÉ @ØÀÌ j@Ø ~®ÉoÉÌH ~AgÚ©É UÉg öÀÝAaU | À°ö - À°öÀ@Ø aÉAÞÀÝ ´Ài j@Ø ÇAK R °É®fÌ ATUS, @بdceÀrÌ ÞÉÞ, ÌÉBÌÀ½Ì À°ÉK, ~ÊSÉÌ ASÀBÀ@Ø S©¨SgÉÀc ~ÉAcyâÉÌ @ØÌÉ, ~É®^ð TöÉs¨ÀXoÌ gÝÉcö©É ~ÉÌ jÌ ®cA@Øa¨Ì TÉÀI Ac°kÀÌÌ B^ëwþöH - Às ËÉ@ØÀc ~ÉBfcS rÉA^äÌ ®Éo@Ø öÀÝ - öÀc ocU©ÉÌ ®eÀ@Ø©, AÞ©É cFÉÀ®Ì TÀ©É ÚÉSf - TÉ©É ~ÊSÉÌ TÀ©É ÀSÞËFOÉÌf | ®cA@Øa¨ ATAUÀÝ ~ÉcÉÀÌÉ j@Ø @ØAiS ÞÌfQØÉ AaU Ômªóð®^ÎÉSfÕÌ |

  jcÉÀÌ c¨XoÀ°c c®¨Ì ÌOSÉÌ Z¨c Ag©ÀÌ, Z¨c ®eÀwÉÞÀS ËÉ@ØÉ A@Øa¨ ~S¨hOÉAÌ© cÉ©É»R ÞÉAhaUÉT, À°ZÀ© ÞÉAhaUÉT SÉvÀ@Ø SÉ-ËÉ@ØÉ j@Ø OAÌnÀ@Ø - À® - Ô~²cÉÕ | jq ÞþA©cÉ°f ~A£ð-m¬Ø¨AUeÀwÌ TÀ©É SÉÌfÌ ´À\UZ ~ÉÀa j-SÉvÀ@Ø, BÉSÉ sÉÝ gfyTÌ ÞþÉHöÉASÌ BSF ©Þ®FÉÝ Ì© ~ÉÀaS A©AS | ~ÉTÉÌ TÀS öÀÝAaU ®©Fc©f - ~A²c@ØÉ - ~ÊSÉÌ ÞÉrÉÞÉAr jq SÉÌfÀ@ØR jq SÉvÀ@Ø ®ÉTÀS ASÀÝ ~É®É ÞþÀÝÉBS, ©Àcq ®²ÞkH» öÀc cp« | @بdceÀrÌ ~ÉÞÉ©Pcgc R IUTÀU TAHTÉAHÀ@ØFÌ ~ɦÛÉÀU ÀËÀ@Ø-sÉRÝÉ @ØU¨K - ~ÀS@Ø ÞÉÞ, sÉ À@ØÀ¦Û ASÀÝÀa ~ÀS@Ø ®l TÉS¨ÀKÌ - ®lgÉÀc ÀcJÀO ËÉ@ØÉÀ@Ø, À®q®c TÉS¨ÀKÌ SÉSÉS mªóð R AcrÂÉ®À@Ø ÀËJÀ©É @ØÀÌ A°ÀÝÀa ÌÉBrA½, À®q °kAK© ÌÉBÌÀ½Ì ÞþA©cÉÀ° Ô~ÊSÉÕ öÝ ÀSÞËFÉOÉÌf, g¨ÀU sÉÝ mªÉofS©É, ÀaÉÁ @بJÀ¦ÛWÌ, À©J©¨U©UÉÌ Ar´ÀÌ RiÉ aÉÝÉ, AZ¦ÛA@ØÀ°ÉÀÌÌ Þ¨@بÌ, g¨ÀU sÉÝ À®q ©ÉJA©Ì ÀaÀUÀ@Ø Às ÀcÉÀS ÌACS®¨À©É, Às Þþm䨩 AaU ~A²c@ØÉÀ@Ø °ÉA®ÞH A°ÀÝ T¨½ @ØÌÀ© ~ÊSÉÀ@Ø | ~ÊSÉ A@ا cFcY© öÝ, @بdceÀrÌ U¿BÉ bÉ@ØÀ© AwÀÝ, ®¨^°Ìf ÌÉBÞLðfÀ°Ì ~QØT©É bÉ@ØÀ© AwÀÝ Ac®B»S À°Ý ®c | ÞÉÝ èo¨ TÉ©pLª - Ac°¨ÀÌÌ TÉ öRÝÉÌ ®¯ëÉS, Rv¨@ب ASÀÝq À® OÀU sÉÝ ®@ØÀUÌ ~ɦÛÉÀU | ~ÞÌA°À@Ø Ô~²cÉÀ@ØÕ À°AZ Þþm䨩 öÀ© ASÀBÌ ~®¯ëÉS - ~ÞTÉÀSÌ ÞþA©ÀrÉo ÀSRÝÉÌ BSF - jq ®eÀsÉBS Z¨c BdAÌ TÀS öÀÝAaU |

  Ô@ØU@ØÉ©ÉÌ qÀU@ØüvþÉÕ ~ÉTÉÀ°Ì ®É²ÞþA©@Ø©T @ØÉB | jq ÀUZÉÌ ®TÝ Þs»^ä TÉn ÞÉJOAv ~AgSÝ öÀÝÀa | jZSq j-SÉv@Ø ASÀÝ A@Øa¨ AUZÀ© OÉqAa SÉ - @ØÉÌH jq SÉvÀ@ØÌ Às Ag© - ©ÉÌ cFÉZFÉ jce À®q

  Myth À@Ø ~ÉÀÌÉ SÉSÉgÉÀc Acmäp© @ØÀÌ AcÀrÂÌ ©Éc¦Û SÉvF@ØÉÌ R @ØAcÌÉ Às®c SÉv@Ø AUÀZÀaS - ©ÉÌ ÀÞþAQØÀ©q c¨XoÀ°c c®¨Ì ÌOSÉ R ~ÉTÉÀ°Ì ÞþÀsÉBSÉÀ@Ø c¨IÀ© öÀc | gAcKFÀ© èo¨TÉn jq SÉv@Ø R ©ÉÌ T¡çÞÀ@Ø ASÀÝq AcrÀ° AUZcÉÌ ~É@ØÉàÉ ÌqU | ~ÉÞÉ©© OÉq ÞþÀsÉBSÉAv TÉS¨K À°Z¨@Ø - ~ÉÀUÉOSÉ @Ød@Ø - ©@Ø» ÀöÉ@Ø - cFÉZFÉ À°RÝÉÌ ®TÝ R ®¨ÀsÉw À©É ËÉ@ØUq | ~ÉÌ sÉc©fÝ cFÉZFÉ R gÉcSÉ À©É ÞþÀsÉBSÉÀ©q ÞþA©¬ØAU© öRÝÉ ´AO©, °r»@ØÀ°Ì ÌÉÝ TÉËÉ ÀÞÀ© ÀSRÝÉÌ TÀ©É ®Éö® Ômªóð®^ÎÉSfÕÌ ~ÉÀa |


  ÞAÌÀrÀK ~®fT @Øp©Ú©É BÉSÉq ÞkBSfÝÉ ÞþA©gÉ c®¨, rþfT©f °TÝ^äf c®¨ R c¨XoÀ°c c®¨ÕÌ ~wAH© æHT¨£oÀ°Ì sÉJÌÉ ®@ØU®TÀÝ ~ÉTÉÀ°Ì ÞþrþÝ A°ÀÝÀaS - ~Érf»cÉ° @ØÀÌÀaS |
  ÞÌcÉ® 34; A¦À®²cÌ 1, 2004

  Send us your feedback

 • এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন
 • মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
 • (?)