• Parabaas
  Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
 • পরবাস | Buddhadeva Bose | no category
  Share
 • Bengali article of the Verse Poems of Buddhadeva Bose - by Kumar Roy (Parabaas - Buddhadeva Bose Section) :

  Bengali article of the Verse Poems of Buddhadeva Bose - by Kumar Roy (Parabaas - Buddhadeva Bose Section)  TÉSc qA©öÉÀ®Ì j@Ø nØÉA^ä@ØÉU
  jce
  c¨XoÀ°c c®¨Ì OÉÌAv @ØÉcFSÉv@Ø

  @بTÉÌ ÌÉÝ
  c¨XoÀ°c c®¨Ì @ØÉcFSÉvFæAU Þ¦ÛÀ© Þ¦ÛÀ© j@ØcÉÌR TÀS öÝAS Às jæAU ©ÉJÌ j©Écl OAO»© @ØAc©ÉÌ ~ÉÌ-j@Ø oÌS | j-SÉv@ØæAU SÉv@Ø jce cUÀ©q öÀc SÉvÀ@ØÌq wAÌTÉTÝ Þþ@ØÌH | jq ®TÀÝÌ ®@ØÀUÌ ®A^ðAö© À@ØÉÀSÉ BfcS A©AS ÀcÀa ÀSSAS | ÀcÀa ASÀÝÀaS TöÉgÉÌ© @ØAË© @ØÀÝ@ØAv BfcS ©ÉJÌ ÌAO© @ØÉcFSÉÀvF | @ØAc©ÉÌ BwÀ©Ì ~AgÚ©É ÀËÀ@Ø jq ÌOSÉæAU ~S¨®Fk© öÝAS | ~S¨®Fk© öÀÝÀa SÉvF ~AgÚ©É ÀËÀ@Øq | ÞþA©Av SÉvÀ@Ø rÀN°, WvSÉ ®TÉÀcÀr jce T¨°þÉÝ a¦ÛÉÀSÉ jÌ @ØAc©É | jq®c æH ASÀÝq À@ØcUTÉn ~ÉUe@ØÉAÌ@Ø Þþ@ØÌH öÀÝ RÀiAS Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ, ÔÞþËT ÞÉË»Õ, Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ R Ô®enØÉA^äÕ - j@Ø oÌÀSÌ T¨A½Ì mªÉ°R À°Ý ~ÉTÉÀ°Ì | SÉvÀ@ØÌ TÀoF @ØAc©ÉÌ A@Øa¨ TÉUTrUÉ ®eÀsÉÀwÌ ´°ÉöÌH ~ÉTÉÀ°Ì A@Øa¨ SÉvÀ@Ø TÉÀI TÀoF ATÀU sÉÝ - A@ا c¨XoÀ°c c®¨Ì ~A^ªÄ ÀcÉoöÝ SÉv@ØÀ@Øq @ØAc©É @ØÀÌ À©ÉUÉ, @Ø@ØüÀ©É ÀsTS cÀUAaÀUS |

  jq OÉÌAv @ØÉcFSÉvÀ@ØÌ AcKÝcmä¨ TöÉgÉÌ© ÀËÀ@Ø ~ÉöAÌ© À®@ØËÉ ~ÉTÌÉ ~ÉÀwR cÀUAa | TöÉgÉÌÀ©Ì @ØÉAöSf À©É ~ÀS@Ø °kÌc©f» | ©c¨ jAUÝv-jÌ ÔTÉ¦É»Ì qS A° @ØFÉA˦þÉUÕ-jÌ °kÌc©f» ´ÞÉZFÉS AUÀZ ÀsTS TÀS öÀÝAaU - Ô®¨OÉdrfAU© @ØÀÝ@ØBS TÉn ÀUÉ@Øq èo¨ j SÉv@Ø À°ZÀ© ~É®ÀcÕ - jTS @ØËÉ c¨XoÀ°c gÉÀcS AS | TöÉgÉÌÀ©Ì @ØÉAöSf j©q ~ÉTÉÀ°Ì À°Àr ÞAÌAO© Às ®cÉqÀ@Ø ASÀÝ À®q ÞAÌAO© BwÀ© öÉJvÉ sÉÝ öÝÀ©É | AS@Øv ÞAÌAO© Bwl SÝ À®@ØËÉ Ai@Ø - A@ا j-@ØÉAöSfÌ BwÀ© ®cÉqÀ@Ø ASÀÝ OUÉ sÉÝ | @ØAc©É jce SÉvÀ@ØÌ ATUSAc^°¨R Z¨JÀB ÀSRÝÉ sÉÝ | À@ØS-SÉ c¨XoÀ°c c®¨Ì @ØÉÀa, "TöÉgÉÌ© À@ØÉÀSÉ ®¨°kÌc©f» ok®Ì mÏAcÌ ´ÞÉZFÉS SÝ, ~ÉcöTÉS TÉScBfcÀSÌ TÀoF ÞþcöTÉS |" (ÔTöÉgÉÌ© @ØËÉÕ, T¨Zc^Î, Þp. 8)| AwAÌrO^°þ, QØfÀÌÉ°Þþ®É°, Ìcf^°þSÉË TöÉgÉÌÀ©Ì @ØÉAöSf ASÀÝ SÉv@Ø jce SÉvF@ØÉcF AUÀZÀaS | Ìcf^°þSÉÀËÌ ~®ÉTÉSF ´ÞAmÏA© TÉSF @ØÌÀUR jce PS@ØvF ~S¨gc @ØÌÀUR ÀcÉo @ØAÌ ~SF °¨q ~wþB SÉvF@ØÉÌ- jÌ @ØÉB c¨XoÀ°cÀ@Ø ÞþgÉAc© @ØÀÌAS - sA°R RJÌÉ °¨BÀSq ~ATnÉQØÀÌ (NýFÉß gÉ®») ©ÉJÀ°Ì À®q®c ÀÞMÌÉAH@Ø SÉv@Ø ÌOSÉ @ØÀÌÀaS |

  SÉv@Ø AöÀ®Àc À®æAU ÀBÉÌ°ÉÌ SÉv@Ø ~crFq - A@ا @ØÉcFSÉv@Ø SÝ ASAEO© | 1967 ®ÉÀU c¨XoÀ°c ©ÉJÌ Ô©Þmªf R ©ÌAÊHfÕ SÉvÀ@ØÌ BSF ®ÉAö©F ~É@ØÉÀ°AT Þ¨ÌmâÉÌ ÞÉS | ~ÉvÉ^ð caÌ cÝ® ©ÉJÌ ©ZS | ©ÉÌ ~ÉÀw, ÞþÉÝ Anr caÌ ~ÉÀw, jAUÝÀvÌ ÔTÉ¦É»Ì qS A° @ØFÉA˦þÉUÕ ©ÉJÀ@Ø @ØÉcFSÉv@Ø jce ©ÉÌ çÞ@ØÀ\ÞÌ ~ÉgÉ® B¨AwÀÝAaU | j®c SÉv@Ø ~crFq TöÉgÉÌ© @ØÉAöSf | j@Ø ®TÝ À©É TÀS öÀÝAaU A©AS SÉvÀ@ØÌq TÉS¨K | 1966 ÀËÀ@Ø 1973 ®ÉÀUÌ TÀoF ÞÌ ÞÌ Þþ@ØÉAr© öÀha -Ô©Þmªf ©ÌAÊHfÕ (1966), Ô@ØU@ØÉ©ÉÌ qÀU@ØvþÉ R ®©F®^ÎÕ (1968), Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ (1969), ÔÞ¨SAT»USÕ (1970), Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ R ÔÞþËT ÞÉË»Õ (1970), Ô®enØÉA^ä : ÞþÉÝAEO« / q@Øü@ØÉ@ب À®A^ðSÕ (1973)| qÀÝv®ü jce BÉÞÉAS ÀSÉ-SÉv@Ø ÀËÀ@Ø sËÉnØÀT ÔÞþÉÝAEO«Õ R Ôq@Øü@ØÉ@ب À®A^ðSÕ | bÉ@ØÉÝ aÉnBfcÀSÌ ÀrÀK ÀUZÉ ÔÌÉcHÕ SÉv@ØAvÌ @ØËÉR A©AS BÉASÀÝÀaS | À®Avq ®¯ºc© ©ÉJÌ ÞþËT ÞkHÉ»Ê SÉv@Ø | s¨c@Ø c¨XoÀ°c-jÌ jq SÉv@ØAv ASÀÝ ~ÀS@Ø ~ÉrÉ AaU | ÔSÉvFASÀ@Ø©SÕ TÀ¡ ~AgSf© öÀc jTS @ØËÉR AaU | ~Éo¨AS@Ø©ÉÌ Þþ@ØÉr WÀvAaU À® SÉvÀ@Ø | öÌH @ØÀÌ ASÀÝ sÉRÝÉ ®f©ÉÌ ®ÉTÀS ÌÉcÀHÌ TÀS öÀÝAaU ~Ë»@ØfA©» mªhaU©É A@Øa¨ SÝ | ®f©ÉÌ Y°Ý BÝ @ØÌÀ© OÉÝ À® gÉÀUÉcÉ®É A°ÀÝ | ÀrÀK À®q ÌÉcH cÀU À® SÉvÀ@Ø, "~ÉrÉ @ØÌcÉÌ BÝ @ØÌcÉÌ, s¨Xo @ØÌcÉÌ ~ÉÌ A@Øa¨ ÀSq | jZS ~ÉAT åýÉ^ä, ~ÉAT j@ØÉ |" Ô®ÉS^°ÉÕ ÞAn@ØÉÝ À®q ®ÉoÉÌH ÌÊÉUÀÝ öÉAÌÀÝ sÉRÝÉ ÞÉШAUAÞÌ ZAЩ ~er aÉÞÉ öÀÝAaU 3 A@ØAmäÀ© 1991 ®ÉÀUÌ TÉO» TÉÀ® | À®ZÉÀS ®f©ÉÌ ÞþA© ÌÉcÀHÌ ´A½AvÀ© À®q ~\Þ cÝÀ®Ì SÉvF@ØÉÌ Às ~Éo¨AS@Ø TSÀ@Ø rÉAH© @ØÌÀ© OÀUÀaS ©É ÀcÉIÉ sÉÝ | ®f©ÉÀ@Ø cUÀaS - "jq ~^äöfS BfcS ~ÉTÉÌ ~®öF öÀÝ ´ÀiÀa | jZS ~ÉAT T¨A½ OÉq, Tp©F¨ OÉq |" (Ôc¨XoÀ°c c®¨Õ, ®¨°AQØHÉ ÀWÉK, Þp. 75)| ~ÉÀUÉOF @ØÉcFSÉvF OÉÌAvÀ© SÉvF@ØÉÌ Þ¨ÌÉÀHÌ Þ¨ScF»cöÉÌ @ØÀÌÀaS, Þ¨ÌÉH@ØÉAöSfÀ@Ø Ac@Øp© @ØÀÌSAS | @ØAc ÌOSÉ @ØÌÀaS jq @ØÉcFSÉv@ØæAU À®q @ØÉÀUÌ ~AgÚ©ÉÌ ®ÀÊ BÉAÌ© @ØÀÌ ASÀÝq | èo¨ ©Éq SÝ, À®q ®T@ØÉU jce c¨XoÀ°c c®¨Ì ASBmª BfcSgÉcSÉÌ ®ÀÊ ATAUÀÝ ASÀÝ S©¨S çÞ A°ÀÝÀaS | jq SÉv@ØæAUÌ TÀoF ~ÉTÌÉ ÀsTS TöÉgÉÌÀ©Ì OAÌnÀ°Ì @Øòi èAS À©TAS @ØAc@ØòiR ÀrÉSÉ sÉÝ | j @ØÉcFSÉv@ØæAU ©Éq AÌgÉqgÉU SÝ | @ØAc©É jce SÉvÀ@ØÌ ÀsÉw¬ØUR SÝ | jÌ BÉ© mª©^¢ | TöÉgÉÌÀ©Ì Þþ©FÀQØÌ mäÌ, @ØAc©ÉÌ mäÌ, sÉÌ ´l® ~AgÚ©É | ~ÉÌ jq °¨q mäÀÌÌ PBAc@Ø ®T^ªÀÝ P©AÌ ©p©fÝ vþÉÀ^®SüÀ¦À^®Ì mäÌ |

  TöÉgÉÌÀ©Ì ÀTMKU Þc» Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ-Ì @ØÉAöSf@ØÉU | ~ÉTÌÉ À©É BÉAS À®q s°¨cer oÂeÀ®Ì @ØÉAöSf | A@ا cpXoÀ°Ì ®eUÉÀÞ, ®©FgÉTÉ ®¨g°þÉÌ ®eUÉÀÞ ®T@ØÉUÀ@ØR À°AZ | ´JA@Ø TÉÀÌS c¨XoÀ°cR À@ØÉÀSÉ-SÉ-À@ØÉÀSÉ ®eUÉÀÞ | BS©ÉÌ ´wþ@Øòi A@Ø TöÉgÉÌÀ©Ì @ØÉÀUÌ - SÉ j@ØÉÀUÌ ! TÀS ÌÉZÀ© öÀc PcA@Ø Às jÌ ÌOSÉ@ØÉU KÉv-®«ÀÌÌ °rÀ@ØÌ ~AmÏÌ jq cÉeUÉ | "s© ~SFÉÝ s© ~AcOÉÌ s© U¿BÉ / OÉq ÞþA©ÀrÉo | ~ÉB ÞþA©ÀrÉo ! OÉq ÞþA©ÀrÉo | s© gkÞA© sÉÀc ÞÉ©ÉÀU, / jq ÞpAËcf öÀc ~ÉTÉÀ°Ì |" - j @ØÉÌ @ØòimªÌ ! jq SÉvÀ@Ø èo¨ XªÉÌ@ØÉÞ¨Ìf R s°¨ceÀrÌ oÂe® SÝ - ©É ~A©nØT @ØÀÌ "jq @ØÉAöSfÌ (Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ) qAÊ© ~ÉÀÌÉ cñ°kÌ Þþ®ÉAÌ© ; jÌ TÀT» TÉSc qA©öÉÀ®Ì j@ØAv ~ÉA° ®©F AcÌÉBTÉS |" (Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ, - gkAT@ØÉ)| °¨Av ~ß j SÉvÀ@Ø | A@ا ~ß ~ÉÌÀ¯ºÌ ~ÉÀw j@ØAv ÔÞkc»ÌÊÕ ~ÉÀa, ÀrÀK Ô´«Ì @ØËSÕ | Ô´«Ì @ØËSÕ ~eÀr cFÉ®À°c-jÌ ~ÉAcgÉ»c | j ÀsS ®emâp© SÉvÀ@ØÌ SÉ^°f-~À^ä ®knoÌ ~ÉÌ ~A^äÀT gÌ©cÉ@ØF ´hOÉÌH - "jq ®c @بrfUc - QØHBfcf ÞþÉÀHÌ ¬Ø¨l@ØÉÌ, / j@ØTÉn ~QØÀÌq ASoÉ»AÌ© jÀ°Ì ´XoÉÌ |" ~ÉÌ Þkc»ÌÀÊ °¨U»QØÀHÌ qAÊ© | ÞþËT ~Àß À®vÉ Þþ@Øv öU | ®Tmä XªÉÌ@ØÉ "@بlA®© ´\UÉÀ® ´^ëÉ°", °¨cpÀ«Ì cUwÉöfS À°MÌÉLëF ®c»n | mªÝe @ØpG jÌ À@ØÉÀSÉ TfTÉe®É @ØÌÀ© cFË» | À@ØS-SÉ j ®cq - "AcAocXo, ASAEO© ~A^äT TÉn |" jq SÉvÀ@ØÌ èdÀ©, ~ËÉ»l Þkc»ÌÀÊ, ~ÉTÌÉ ÞÉq TÉS¨ÀKÌ BfcÀSÌ ~Éc©»ÀSÌ ÞþA© ~ÉmÏÉ | À®ZÉÀS ~ÉÀa Ç©¨ Þ̲ÞÌÉÝ Ac®ecÉ°f Þ¡gkÀ©Ì ÞAÌHÝ-jÌ AOn@Ø\Þ | Ô@ØÉÀUÌ WkH»SÕ jce ÔwA©Ì T¨A½Õ-Ì ®ÀÊ ~A^ª© öÀÝ ÞAÌHÝ WvÉÝ | XªÉÌ@ØÉÌ °¨U»QØH jq ~ÉrßÉ B^ë À°Ý, Ç©¨OÀnØÌ ®SÉ©S ÌfA© | ÔXª^° AcSÉ BfcÀSÌ À®þÉ© ~®¯ºc |Õ ®Ai@Ø oÂe®UfUÉR ASÝÀTÌ ~er ÀsÀö©¨ Xª^° AcSÉ BfcÀSÌ À®þÉ© ~®¯ºc | c¨XoÀ°c c®¨ jq @ØÉcFSÉvÀ@Ø ~ègÀ@Ø çÞ À°cÉÌ BSF SÉSÉ oÌÀSÌ aAc ~ÉTÉÀ°Ì ®ÉTÀS ©¨ÀU oÀÌÀaS | "BÉÝTÉS ItÎÉÌ ~AwþT wB»S", "ToFA°ÀSq SÉÀT ®^ÎFÉ", "AoA@Ø AoA@Ø AÞÊU AÞÐ", "´³ÉT BvÉ ÀËÀ@Ø a¨Àv sÉÝ ~AmÏÌ ´\@ØÉ"| gÝÉ©» ÌTHfÀ°Ì ´A½À© @Øfv R B§Ì ÞþA©@Ø\Þ ~ègÀ@Øq WSfgk© @ØÀÌ : "~ÉTÉÀ°Ì W¨ÀTÌ TÀoF ÌÉAn gÀÌ qJ°¨Ì / Z¨JÀv ZÉÝ O¨U, SZ, wÉÀÝÌ OÉT¦ÛÉ |" mªÀóð À°AZ, "~ÉTÉÀ°Ì c¨À@ØÌ °¨o èÀK ASÀha / Ac@Øv ÀBÉJ@Ø, ̽T¨Zf cÉ°¨¦Û |" Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ Þþ©FQØ© ~TÊÀUÌ SÉv@Ø | A@ا èo¨q A@Ø ~TÊU, SÉvF@ØÉÀÌÌ @ØòimªÌR ÀrÉSÉ sÉÝ ÀsZÉÀS ©ÉJÌ Þþ©FÝ AnØÝÉcÉSü : "ÀBÀSÉ, jq oÂe® - jR gÉÀUÉ | jÌq ®eÀsÉBÀS / A¬ØÀÌ jÀUÉ cp«Ac^°¨, ÞkH» öÀUÉ @ØÉÀUÌ WkH»S |" j SÉvÀ@ØÌ AcKÉ° ÀsS ÞAÌH© öÀÝÀa ASÀc»À° |

  c¨XoÀ°c ©ÉJÌ SÉvÀ@Ø aAc jJÀ@ØÀaS @ØËÉ A°ÀÝ, SÉvF gÉKÉÀ@Ø ©É ®TpXo @ØÀÌ AS:®À^°Àö | j gÉKÉw© ~Ue@ØÌH SÝ - SÉvÀ@ØÌ cÉqÀÌ °ÉJA¦ÛÀÝ ËÉÀ@Ø SÉ - cÌe SÉvÀ@ØÌ TÀoF b¨À@Ø ÞÀ¦Û SÉvFwiSÀ@Ø ASÝA^¢© @ØÀÌ | ~ÉTÉÀ°Ì @Ø\ÞSÉÀ@Ø j@ØvÉ cpöl Bwl-jÌ TÀoF T¨A½ À°Ý |

  Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ SÉvÀ@Ø A©SAv wÉS wÉÝ ~ÊSÉ | ©É ÀsS ~ÊSÉÌ SÉvÀ@ØÌ TÀoF Acc©»SÀ@Øq AOAí© @ØÀÌ À°Ý | cFA½w© ®¨Z mªóð A°ÀÝq À©É ©ÉÌ SÉvFBfcÀSÌ èd | ÔÀ©J©¨U ©UÉÌ aÉÝÉÕ ~ÉÌ ZÀ¦ÛÌ OÉÀU ÀÌM°þ BÂÀU À®ÉSÉ - ©ÉÌ cFA½w© ®¨Z R mªÀóðÌ Þþ©f@Ø | AXª©fÝ wÉÀS ~ÉÀa B§ R SÉÌf BfcÀSÌ TÀoF@ØÉÌ AXªoÉ : "À@ØS cokÀcr, À@ØS O^°TÉUF, / ... sA° öÀ© öÝ B§ | / ÌÉÚf, °É®fÌ AcÀg° À®ZÉÀS U¨óä | ... À@Ø ~ÉÀ® @ØAiS, ~ÉJoÉÌ ~Éw§@Ø ? / j@Ø T¨ök©» - SÉ A@Ø ©Éq AOÌ@ØÉU ? / SÉ A@Ø À®q ö© B§q ScBÀ^ë / öÀc AcèXo SÉÌf ?" ©p©fÝ wÉS SÉvFÀrÀK ®eÀsÉAB© - "À® AaU ©dH ©d / ÌÉÀ©Ì ~^Î@ØÉÀÌ / AS¤¨Ì ÀcÀw TöÉAcöÊ SÉTÀUÉ |/ ~ÀÊ ~ÀÊ öÉSÀUÉ @ØAiS O¡¨ / ©fQØH SZÀÌ À°ö @ØÀÌ A°U °fH» | / U¨Aòi© öÀUÉ Þ¨yÞÀ@ØÉÌ@Ø, / ®c Þ\Uc Aa^ð |" ÀrK °¨Av UÉqS wgfÌ ©ÉlÞs»TÝ - "TpA«@ØÉ ÀaÀ¦Û ofÀÌ ´Ài ÀwÀUÉ îÀXo» / îKÉÌ ~ÉÀUÉÝ - SfAUTÉÝ - AS:rÀN° |" AS¤¨Ì R ®¨^°Ì TöÉAcöÀÊÌ TÀ©É BfcS jÀ® ~ÉaÀ¦Û ÞÀ¦Û ~ÊSÉÌ ´ÞÀÌ | SÉv@ØAv oÀÌ ÀÌÀZÀaS jq A©SAv wÉÀSÌ TÀoF SÉvF@ØÉÌ | j j@Ø S©¨S ArÀ\ÞÌ B^ë sÉÌ Ar\Þf ~ÊSÉ ASÀB | ~A²c@ØÉÀ@Ø À°AZ jq ÀQØÀn wÉgf R cpÀKÌ ´À\UZ @ØÌÀ© | Ô~ÉAT ÌÉB@ØSFÉ, ÌÉBcok-Ac°£oÉ | / dAOÌAö© wÉgfÌ TÀ©É / Às-À@ØÉSR cpÀKÌ BSF Þþm䨩 ËÉ@ØÀ© ÞÉAÌSÉ |Õ cFÉÀ®Ì ®ÀÊ ®¯ºÉAc© Às ATUÀSÌ À® @Ø\ÞSÉ @ØÀÌÀa À®ZÉÀS ~ÉÀa Ac©pGÉ | A@ا ~ÊSÉ - À®q ATUÀSq ~SF ~AgÚ©ÉÝ A®½ | sA°R À®R cÀU À®-~AgÚ©É TÀSÉÌT SÝ, "ItÎÉö© QØfHÉÊ ©dÌ TÀ©É / jZÀSÉ ~ÉAT @ØÉJÞAa |" "~A£ð@بÀÐÌ TÀ©É OQب"-À© ~ÉæÀSÌ @ØËÉ TÀS @ØAÌÀÝ A°ÀUR BÀUÌ @ØËÉR ~AScÉs»gÉÀcq ~ÉÀ® - À®q ATUÀSÌ AccÌH A°À©, j@Ø AS:rÂÉÀ®q À® cÀU - " ÀsS ©ÉÌÉÌ ~ÉÀUÉÝ ÞAÌ©F½ j@Ø À®þÉ©AmªSf "| ÀsMS©É jZÉÀS ATÀU sÉÝ ÞþÉ@ØpA©@Ø ÞþÉO¨Às»Ì ®ÀÊ - "©dÌ öAÌl cÉ®A^ä@Ø Þ\Ucæha"-Ì @ØËÉ À®q À©É cÀU | cFÉ®À°ÀcÌ ®ÀÊ ATUÀSÌ ÞÌ ~ÊSÉÌ TÀS öU -"A©AS ~ÉTÉÌ ®ÉTÀS °ÉJA¦ÛÀÝ @ØËÉ cUÀaS °kÌ ÀËÀ@Ø ÀrÉSÉ ®T¨À°þÌ TÀ©É ©ÉJÌ mªÌ SccKÉ»Ì ÞþËT ÀTWTÀ^°þÌ TÀ©É |" jq ´ÞTÉ A@Ø À@ØcU ~ÊSÉÌ TÀSÌ TÀoF ~ÉÀUÉ À¬ØUÉ ? ~ÊSÉÌ BfcÀS @ØÉÀTÌ ~ÉAcgÉ»c ÀsS ®T¨°þ jce ÀTWTÀ^°þÌ ®kÀn BÀUÌ ~^ªÝ WvU | Þþ@ØpA©À© BU TÉS¨ÀKÌ TÀS @ØÉT ATÀr ÀwU |

  jq @ØÉT-~S¨gkA© c¨XoÀ°c c®¨Ì SÉvÀ@Ø cÉÌcÉÌ jÀ®Àa | Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ jce Ô®enØÉA^äÕ SÉv@Ø °¨Av WAS¤ | ÔÞþËT ÞÉË»Õ SÉv@Ø TöÉgÉÌ© s¨ÀXoÌ ®óä°r A°ÀSÌ @ØH»-cÀoÌ ~ÉÀwÌ A°ÀSÌ WvSÉ ~ÉÌ ~ÄÉ°r cÉ ÀrK A°ÀSÌ °¨ÀsÉ»oÀSÌ Tp©F¨ ASÀÝ Ô®enØÉA^äÕ SÉv@Ø | Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ - ~ÉÀwq cÀUAa TöÉgÉÌÀ©Ì ~ÉA° @ØÉÀÐÌ WvSÉ | °É®fÞ¨n Ac°¨ÀÌÌ B^ë cp«É^ä | A@ا À®q Às ZÉÐc °ÉöÀSÌ @ØËÉ cUÀ© AwÀÝ ÔTöÉgÉÌÀ©Ì @ØËÉÕ wþÀ^Ï Ô~ÉæS-BÀUÌÕ wÀ\Þ èASÀÝAaÀUS, ÔZÉÐc°ÉöS èo¨ ®ÉTAÌ@Ø cÉ ÌÉBPSA©@Ø @ØfA©» SÝ, jÌ mäÀÌ mäÀÌ ~ÉÀÌÉ ~ÀS@Ø ~Ë» U¨A@ØÀÝ ~ÉÀa, j@ØAv PcArÂ@Ø ÞvgkATÌ ´ÞÌ jÌ ÞþA©¤É |Õ ~ÉÀÌÉ cÀUÀaS - Ô~ÉæS R BÀUÌ jq PcAÌ©ÉÌ TÀoF j@ØAv ÀTMAU@Ø ÔPTnfRÕ À°ZÀ© ÞÉRÝÉ sÉÝ TöÉgÉÌÀ© | ZÉÐc °ÉöÀSÌ cdH-~A£ðÌ WvSÉAvÀ@Øq j@ØAv ®kÀnÌ ~É@ØÉÀÌ cÉJoÉ öÀÝÀa - "SÉÌfÌ wÀg» BU, Þ¨dÀKÌ cfÀs» ~ÉæS - jÀ°Ì ®ö@ØAT»©ÉÌ ¬ØÀU B^ë ÀSÝ ÞþÉHfÌÉ, ®pAÄ R ®pAÄÌ oÉÌÉcÉAö½É ÌQØÉ ÞÉÝ |" Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ-Ý ~ÉTÌÉ À®vÉ À°ÀZAa | Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ-Ì gÝÉcö ÞAÌHA©Ì TÀoFR À® qAÊÀ©Ì @ØËÉR jÌ ~ÉÀw ~ÉÀUÉAO© öÀÝÀa | jq SÉvÀ@ØÌ jÀ@ØcÉÀÌ ÀrÀK Ô´«Ì @ØËSÕ-j ~ÉTÌÉ À°AZ cFÉ®À°ÀcÌ ´A½ - "ZÉÐc°ÉöS@ØÉÀU ~A£ð R ~H»c / mªgÉcPcAÌ©É g¨ÀU ®TcÉÝf /" A@ØecÉ j@ØËÉR cUÀUS, " ~®ÉTÉSF ÞþA©gÉR °ÐSfÝ, AcSÉTkÀUF UgF A@Øa¨ ÀSq, / ®c °ÉS aXëÀcrf ÇH | / ÀrÀZÉ : / @ØÉU À®q wg», cfB, oÉnf R rEëÉS, / sÉ WvÉÝ, ASÌ^äÌ ~Éc©»ÀS, B^ë, cpAXo, ~cQØÝ, ~cU¨Aóä, / ~ÉÀS @ØfA©» jce @ØfA©»Ì oce®, / ~ÉÀS, sÉÀ@Ø ÀUÉÀ@Ø gÉÀc s¨wÉ^äÌ, / A@ا sÉ AS©É^ä Þ¨SÌÉcpA«, èo¨ coF WÉ©À@ØÌ mÏÉS AcASTÝ |" Ô®enØÉA^äÕ SÉvÀ@Ø sZS ~ÄÉ°r A°ÀS rUFcÀoÌ ÞÌ öÀ©É³T À@ØMÌcÀ®SÉ - j@ØTÉn °¨ÀsÉ»oS ´°fóä @ØÌÀ© OÀUÀaS À@ØMÌc À®SÉÀ°Ì | q©mä© WkH»TÉS ®c ÀS©ÉÌÉ - ©ZS ®µÝ cÀU AcÌA©öfS ~m¢ÞÉ© À°ÀZ - "ÀsS gÉÀ°þÌ ÀrK cK»HoÉÌÉ / ÞþA© T¨ökÀ©» ÞþcU©Ì, cAo»©Àcw, / Ac°F¨À© R cBþÞÉÀ© gÝe@ØÌ, / ÀsS j@Øq ®ÀÊ °ÉcÉSU ~ÉÌ cSFÉ | Ù BÂÀU ´iU ~ÉæS / ~B¨»ÀSÌ wÉÐfc ÀËÀ@Ø, UQØ ArZÉÝ ÀUAUöÉS /" ~ÉcÉÌR À°AZ cH»SÉ - "A®^Î¨Ì ©ÌÀÊÌ TÀ©É ´haÂÉ®, / okÀUÉÌ ÀTÀW ®ksÉ»ÀUÉ@Ø ASmÞþg, / ®eWÀK» ~A£ð@ØHÉ RÀ¦Û cÉ©ÉÀ® -/" jZÉÀS ~ÉæS ~ÉÌ BU ®eWÀK»Ìq Þþ©f@Ø | @بdÀQØn s¨ÀXo ÞAÌcFóä oÂe®UfUÉÌ TÀoF SÉvF@ØÉÌ ÀgÉÀUSAS ~ÉæS-BÀUÌ w\Þ | cÌe jÀ@Ø SÉv@ØæAUÌ ~ÞAÌöÉs» ~Ê TÀS öÝ | TÉS¨ÀKÌ qA©öÉÀ® cÉÀÌcÉÀÌq nØÉA^ä@ØÉU ~ÉÀ® | Ô®enØÉA^äÕ SÉvÀ@Ø s¨Xo ®ÉTSÉ®ÉTAS À°ZÉÀSÉ öÝAS - A@ا ÀSÞÀËF WvÉ s¨Xo Þþ©FQØ öÀÝ RÀi ®µÀÝÌ cH»SÉÝ, (wf©ÉÝ ÀsTS öÀÝAaU)| cH»SÉÌ ÞþÉHTÝ©ÉÝ R op©ÌÉÄþ jce ÞÀÌ wÉ^ÎÉÌfÌ SÉv@ØfÝ ÞþA©AnØÝÉÝ s¨Xo öÀÝ RÀi ®OU AOn | ÔÞþËT ÞÉË»Õ SÉvÀ@Ø s¨Xo Þþ©FQØ SÝ, À®A°S | A@ا ~crF¯ºÉcf ÞAÌHA© Bfc^ä-®©F öÀÝq À°ZÉ A°ÀÝÀa | À®ZÉÀS @ØH» AS:®Ê | À®q AS:®Ê©É ©ÉÀ@Ø BfcS R ÀO©SÉÌ XªÀ^° °fH» j@Ø BAvU R j@ØÉ@Øf TÉS¨ÀK ÞAÌH© @ØÀÌ | ~ÉcÉÌ sZS À® cÀU Às À® OÉÝ-SÉ "´AXgÀ°Ì TÀ©É BfcS, / ~ÉTÉÌ ®ÉË»@Ø©É ÀOÄÉÝ-®ewþÉÀT |" ´AXgÀ°Ì TÀ©É BfcSÀ@Ø Þþ©FÉZÉS @ØÀÌ A@Ø @ØH» Ô~ÉæS R BUÕÀ@Ø ~mªf@ØÉÌ @ØÌÀUS ? BfcSÀ@Øq Þþ©FÉZÉS @ØÀÌ @ØH» AS:®Ê | @ØH» ~mªf@ØÉÌ @ØÌÀUR ©ÉÌ B^ë Às @ب^äfÌ BiÀÌÌ BÀU ~ÉÌ ®kÀs»Ì ~A£ð @ØHÉÝ À®vÉ ~mªf@ØÉÌ @ØÌÀc À@ØTS @ØÀÌ - sZS mªÝe @ب^äf jÀ® BÉASÀÝ À°S ©ÉÌ B^ëcp«É^ä | @ØH» À©É ASÀBq cÀU À®q B^ëcp«É^ä èÀS - "A@ا À@Ø SÝ, / À@Ø SÝ ®kÀs»Ì ®^äÉS jq BwÀ© ? sÉ-A@Øa¨ ~ÉÀa ®-ÞþÉH / ©pH, cpQØ, B^ä¨, TÉS¨K sÉÌÉ ÞÌmÞÌÀ@Ø ~ÉöÉÌ @ØÀÌ / cerÞ̲ÞÌÉÝ ÀcJÀO ËÉÀ@Ø, B^ëB^ëÉ^äÌ WkAH»© öÝ - / ®ks» ©ÉÀ°Ì ®@ØÀUÌq AÞ©É, ®@ØÀUÌq ÞþA©ÞÉU@Ø |" ©ÉÌÞÀÌq À©É cÀU @ØH» j SÉvÀ@Ø - "jA@Ø ®¯ºc Às ®kÀs»Ì À©B:Þ¨µÀ@Ø / @ØZÀSÉ ®öF @ØÌÀ© ÀÞÀÌAaÀUS À@ØÉÀSÉ TÉScf - / jTSA@Ø °fAóäTÝf @ب^äf ?" ©ÉÌÞÀÌq À® ~ÉcÉÌ cÀU - "TÉ ©¨AT - / sÉJÌ wg» AaÀUÉ ~ÉTÉÌ ÞþËT T©»ÀUÉ@Ø, / sÉJÌ À°ÀöÌ ASsÉ»® AaÀUÉ ~ÉTÉÌ ÞþËT ÞËF, sÉJÌ ÞþÉHcÉݨÀ© ~ÉAT ÞþËT AS:rÂÉ® ASÀÝAaUÉT, / À®q ©¨AT - /" ~ÉæS ~ÉÌ BUÀ@Øq À©É ÀTÀS ÀSRÝÉ j@Ø ~ÀË» | j-®ÀcÌ ÞÀÌR sZS @ØH» cÀU - "~ÉAT AcèXogÉÀc ~ÉAT | ©É aɦÛÉ ~ÉÌ À@Ø´ SÝ /" ©ZS TÀS ~ÉÀ® Ô®Ê : AS:®Ê©É : Ìcf^°þSÉËÕ wþÀ^Ï c¨XoÀ°c c®¨ cÀUÀaS (Þp. 68-69), "~ÉTÉÀ°Ì AO^äÉ mªgÉc© ~mÞÄ ~ÉTÉÀ°Ì gÉKÉ mªgÉc© AcrpàU | ~ÉTÉÀ°Ì ~ÉÀcw mªgÉc© ~ÞAÌAha^ð, jce jq ÞþÉ@Øp© cFcmÏÉ ~ËcÉ ~cFcmÏÉÀ©q ËÉÀ@Ø cÀU @ØÉB OÀU sÉÝ, ®c»®ÉoÉÌH jq ASÀÝq ©póä ËÉÀ@Ø | A@ا @ØAc OÉS ~ÉÀLëÉÞUANo, ©Éq ©ÉJÌ BfcS j@Ø ~ScAha^ð ®ewþÉT |" @ØÀH»Ì BfcSÀ@Ø A@Ø c¨XoÀ°c jq ~AmÏÌ BfcÀSÌ ®ÀÊ ©¨USfÝ TÀS @ØÀÌÀaS ? ÀcÉo@ØAÌ ©Éq-q | s¨ÀXoÌ TÀoFq @ØÀH»Ì BfcS AOAn© öÝ | À® À©É TÀS @ØÀÌAaU ©ÉÌ BfcS "ÀTWÉha^ð ´KÉÌ TÀ©É ok®Ì j@Ø mªóð"À@Ø ®²ÞkH» @ØÌÉ ©ÉÌ UQØF | À°þMÞ°fÀ@Ø À©É À® j SÉvÀ@Øq cÀU, "©¨AT ÀBÀSÉ, ~ÉAT °¨ÀsÉ»oÀSÌ s^¢ Sq, / À@Ø´ ATn SÝ ~ÉTÉÌ, @ØÉ´À@Ø ~ÉAT rn¨ cÀU gÉAc SÉ - / ~ÉAT mªÉofS, ~ÉAT AS:®Ê |" À® @ØAc TÀSÌ ~Ao@ØÉÌfR - S©¨cÉ À@ØS cUÀc j ®eUÉÞ, "jZÀSÉ / j@ØAv ÌÉAn ~ÉÀa ~ÉTÉÌ | ~^Î@ØÉÌ, SQØnTÝ, / ´¿BÂU, AcrÉU j@Ø ÌÉAn |/ sA° A@Øa¨ gÉcÀ© OÉq ©É gÉcÉÌ BSF, / ... èSÀ© OÉq TÀS-TÀS À@ØÉÀSÉ @ØòimªÌ, cUÀ© OÉq A@Øa¨ @ØËÉ À@ØÉÀSÉ mëpA©À@Ø - / ©ÉÌ BSF jZÀSÉ j@ØAv ÌÉAn ÞÀ¦Û ~ÉÀa |" jq ~ÉÀLëÉÞUANoÌ BSFq A@Ø ®ewþÉT ! A@ا À®q @ØH»q À©É ~ÉcÉÌ cÀU - "öÝÀ©É ~ÉATR ®¨Zf öÀ© ÞÉÌ©ÉT -/ ~SF À@ØÉËÉR - s¨Xo ÀËÀ@Ø | ÌÉBSfA© ÀËÀ@Ø °kÀÌ |" ©c¨ ~SF °¨Av SÉv@Ø Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ jce Ô®enØÉA^äÕ-À© TS¨KF OAÌnÌÉ ~®öÉÝ °r»@Ø - ~AScÉs» sÉ ©ÉÀ@Ø ÀÌÉo @ØÌÉÌ QØT©É ÀSq @ØÉÀÌÉ | ~ÉÀa öÉöÉ@ØÉÌ, ´hapàU ©ÉÐc - ~ÉÌ jq °¨q SÉvÀ@ØÌ TÀoF SÉvF@ØÉÀÌÌ Ì½É« QØ©AcQØ© ®T@ØÉU-°r»SÀ@Ø Z¨JÀB ÞÉRÝÉ sÉÀc ~cFË»gÉÀc | TöÉ@ØÉU öÌH @ØÌÀaS c¨AXo, ÀÌÉÞS @ØÌÀaS ´^ëÉ°SÉ | À@ØTS @ØÀÌ °ÉJA¦ÛÀÝ ~ÉÀa jq °¨q-ÀÝÌ TÉIZÉÀS Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ jce ÔÞþËT ÞÉË»Õ ©ÉR ~S¨oÉcS @ØÌÉÌ | ~ÉÀwq cÀUAa jq °¨Av SÉv@Ø ~ÉLëÞAÌOÝ Z¨JÀB ÀScÉÌ SÉv@Ø |

  OÉÌAv SÉvÀ@Øq ÔÞ¨ÌÉÀHÌ Þ¨SB»^ëÕ WAvÀÝÀaS c¨XoÀ°c | ~ÉTÌÉ UQØ @ØÌc c¨XoÀ°ÀcÌ AcAg^ð SÉvÀ@Ø gÉcÞþ@ØÉÀrÌ ÀQØÀn AOnÌOSÉÌ T¨A^®ÝÉSÉ | ´ÞTÉÀ@Ø A©AS gÉKÉÌ ~Ue@ØÉÌ TÀS @ØÀÌSAS - ©É gÉc Þþ@ØÉÀrÌq ~ÞAÌöÉs» ~Ê | ~ÉÌ ©ÉÌ OUÉ wA©TÝ | SÉvÀ@ØÌ ®ÀÊ ®ÀÊ jq ÞþA©TÉ OUÀ© ËÉÀ@Ø, cɦÛÉÀ© ËÉÀ@Ø ~Ë» R qAÊ© | j@ØAvÌ ~ÉÀUÉÝ ~@ØmëÉl °fóä öÀÝ RÀi ~SFAv - jTS @ØËÉq A@Ø cÀUSAS - Ô@ØÉÀUÌ TÉnÉ R Ìcf^°þSÉv@ØÕ AScÀ^Î rà ÀWÉK |

  ~ÉTÌÉ A@Ø jq SÉv@ØæAU Þ¦ÛÀ© Þ¦ÛÀ© cÉ @ØZÀSÉ ~AgSÀÝÌ @ØËÉ gÉcÀ© AwÀÝ @ØÉcF SÉvÀ@ØÌ a^° ®²ÞÀ@Ø» Z¨c ÀcAr ®ÀO©S öÀÝ ´Ai ? ÀcÉoöÝ SÝ | ~ÉTÌÉ a^°-mÞÀ^°Ì XªÉÌÉ cÉAö© öq ÀcÉoöÝ | @ØÉcFSÉvÀ@ØÌ ÀQØÀn cFÉÞÉÌvÉ Ag^ð©Ì ? wÀ°FÌq ÞþA©gÉ® Z¨JÀB ASÀU ÞþcöTÉS©É A@Ø oÌÉ ÞÀ¦Û SÉ | ÞÝÉÌ ÀUZÉ ®¯ºc AaU SÉ ~Éo¨AS@Ø @ØÉcFSÉvF@ØÉÌÀ°Ì | ~ÉAT BÉAS SÉ c¨XoÀ°c ©ÉJÌ @ØÉcFSÉÀvF Þ°FÀ@Ø wÀ°FÌ gAÊ A°À© ÀOÀÝAaÀU A@Ø SÉ, - A@ØecÉ jÀ@ØcÉÀÌq @ØËFgAÊ ? A@ا ©c¨R À°AZ ©ÉÌ SÉvF@ØAc©ÉÌ gÉKÉ ©@Ø» @ØÌÀ© ®TË», s¨A½ BÉU AcmäÉÀÌ ÞÉÌ°rf» | c½cFR öÀÝ RÀi ~ÀTÉW R mÞÄ | Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ SÉv@Ø À©É s¨A½ ÞÉUvÉ s¨A½, mªAmä-~A®c®©-Aöe®É-ÀXªK, ÞÉÀÞÌ Þ®ÌÉ ®ÉBÉÀSÉ ®cq jÀ®Àa SÉvF@ØAc©ÉÌ AcAg^ð a^°mÞÀ^° | gÉÀcÌ j© PcAOnF ~crF ~SF SÉv@ØæAUÀ© ÀSq - A@ا Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ-Ý ~ÉÀa | ©Éq @ØAc©ÉÌ OÉÀU j© Ag^ð©É | À® A@Ø @ØÀËÉÞ@ØËÀSÌ Ag^ð OÉUÀ@Ø oÌcÉÌ BÀSFq | wÀ°F SÉv@Ø AUZÀU ÀcÉoöÝ jTSAv ö© SÉ | ~AgÚ©É jce ~S¨gkA©Ì AcKÀÝÌ BSFq ÀcÀa ASÀÝÀaS @ØAc©ÉÌ jq a^° | ÞÀ°FÌ TÀoF wÀ°FÌ oT» ASÀÝ ~É®ÉvÉ À©É OUÀa ÞþÉÝ r©ÉAo@Ø caÌ oÀÌ | À®vÉÀ@Ø T¨A½Ì ÞþÝÉ® cÀUR ÀTÀS ÀSRÝÉ öÀÝÀa | ~ÉÌ jq ÞþÝÉ® ®cÀOÀÝ UQØHfÝ gÉÀc Þþ@ØÉr ÀÞÀÝÀa @ØÉcFSÉvÀ@Ø | aÀ^°Ì TÀoF ÀËÀ@ØR aÀ^°Ì TÀoF c^°f ËÉ@ØÀaS SÉ ÔÞþËT ÞÉË»Õ SÉvÀ@ØÌ jq ®eUÉÞ : "ËÉ@Ø @ØH» | ~©f© ~ÉÌ ~ÉÀUÉOF SÝ, jZS, / À@ØSSÉ ®c ©À@Ø»Ì TfTÉe®É öÀc / s¨ÀXo | ©c¨ À©ÉTÉÌ @ØÉÀa j@ØAv ABÚÉ®É ~ÉTÉÌ |/ Ù sÉÀ@Ø ~AcOÉÌ cUÀU ©¨AT, / ©ÉÌ °pÄÉ^ä / èo¨ A@Ø ~ÉTÉÌ mªÝecÌ ®gÉ ?" A@ØecÉ Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ SÉvÀ@ØÌ ®eUÉÞ | Þkc»ÌÊ ÞÀc» ÞþËT cpXo, AXª©fÝ cpÀXoÌ ÞþmäÉcSÉÝ ~^äATU ÀÌÀZq ~ÉiÉÌTÉnÉÝ ®eUÉÞ : "~ÉTÌÉ ÀBÀSAa AcÀr QØÝ, cpAXo ÞAÌc©»TÉS, / Tp©F¨ ~ÉÀS ScB^ë, cÉo»À@ØFÌ Þþha° Prrc ; A@ا ~ÉB TÀS öÝ @ØZÀSÉ cÉ cF©FÝ ®¯ºc, / @ØZÀSÉ cÉ AO©ÉÌ AScÉ»H ÀËÀ@Ø BÂÀU ´Ài ~ÉÀÌ@Ø EërÉS |" ~ÉcÉÌ ÌÉBÞÀË j@Ø°U ®¨ÌÉ-AcöÂU ~AgBÉ© Þ¨dÀKÌ Às ´A½ ÞÉJOTÉnÉÝ ÀWJÀK ÀsS aÀ^°Ìq ÀcUÉ\UÉÞSÉ - ÔÀZUÉ OUÀa / ÞÉ vUÀa / wÉ °¨UÀa / ÀiÉJv Z¨UÀa / ÀOÉZ BÂUÀa / T° UÉÀ®F |Õ AcAg^ð OAÌÀnÌ T¨ÀZ AcAg^ð aÀ^°Ì ®eUÉÞ | jZÉÀS ~crF OAÌnÀ°Ì jce ÀrþÉ©ÉÀ°ÌR A@Øa¨vÉ a^° ®ÀO©S öÀ© öÀha PcA@Ø ! cÉmäc BfcÀSÌ TÉS¨ÀKÌ @ØËÉcÉ©É» ~A© ASçAÞ© a^° ÀTÀS OÀU SÉ Ai@Øq - A@ا jÀQØÀn ÀrþÉ©ÉÌ TÀS jq aÀ^°Ì j@ØvÉ ÞþgÉc Þ¦ÛÀcq ~ÉÌ À®vÉq jÀQØÀn @ØÉTF | Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ-Ì À®q ´haÀ^ð sÉRÝÉ ®TÉBvÉÌ jq aÀ^° @ØËÉ cUÉvÉ ÀsS jFÉASÀTÀv¦ aAcÌ OÉUOUÀSÌ a^° ¬Ø¨Àv RÀi | ~^ä© À@ØÉÀSÉ SÉvFASÀ°»r@Ø jTS gÉcÀ©q ÞÉÀÌS ~ÉÌ À®q ~S¨sÉÝf SÉÀOÌ À@ØÉÀSÉ aÀ^° jÀ@Ø cÉJoÀ© ÞÉÀÌS, ®eUÉÀÞÌ a^°vÉÀ@Ø oÀÌ | A@Øa¨ ÞÀÌq ~crF @ØpG, ®¨g°þÉ, ®©FgÉTÉÌ ®ÀÊ @ØÀËÉÞ@ØËÀS a^° sÉÝ ÞÉUüÀv | jZÉÀS ÀrþÉ©ÉÌÉ a^° ®²ÞÀ@Ø» ®BÉw SÉ öÀÝR ©ÉÌ ´ÞUANoÀ© OÀU ~ÉÀ® a^° | Ô@ØZÀSÉ cÉ TÀS öÝ | À@ØÉÀSÉ-j@Ø ~mÞÄ ~©fÀ© / À@ØÉÀSÉ-j@Ø ®erÀÝ cFÉ@بU, / ©¨AT, ÞÉË», A@Øa¨ Þþrð @ØÀÌAaÀU ~ÉTÉÀ@Ø, öiÉl / @Ø©»cFÞÌÉÝH©É g¨ÀU AwÀÝ, WvSÉÌ WkH»S ËÉATÀÝ |/ ~ÉAT ©ÉÌ ´«ÌR A°ÀÝAaUÉT | A@ا - / ~ÉAT sÉ cÀUAaUÉT, ©¨AT ©É ÀcÉIAS |/ ~ÉAT sÉ cÀUAaUÉT, ~ÉATR c¨AIAS |" @ØpÀGÌ jq ®eUÉÀÞ AcTkbÛ ~B¨»S | jR À©É c¨À@ØÌ gÉKÉÀ@Øq T¨ÀZ ©¨ÀU ÀSRÝÉ | ©ÉÀ@Ø A@Ø aÀ^°Ì BSF ~ÉTÉÀ°Ì c¨IÀ© ~®¨AcÀo öÝ ? öÝ SÉ À©É | j®c ®TÀÝ a^° èo¨ ~^äAS»Aö© SÉR ËÉ@ØÀ© ÞÉÀÌ - TÉnÉASÝA^¢©R öÀ© ÞÉÀÌ | c¨XoÀ°ÀcÌ @ØÉcFSÉv@ØæAUÀ© À®q ÞÌfQØÉq ~ÉTÌÉ À°ZÀ© ÞÉc |

  c¨XoÀ°c ÀcÉoöÝ ©ÉJÌ @ØÉcFSÉÀvF ASBmª @ØòiÀ@Ø U¨óä @ØÀÌ À°SAS jÀ@ØcÉÀÌ | À® @Øòi ÀsTS ~ÉTÌÉ èSÀ© ÞÉq OAÌnÀ°Ì TÀoF À©TAS @ØË@Ø, cpXo ÞþT¨ZÀ°Ì @ØòimªÌR èSÀ© ÞÉq | jq SÉvÀ@Ø j©Ì@ØT AcÞÌf© WvSÉÌ WÉ©-ÞþA©WÉ© | TöÉgÉÌ©R Às ©Éq-q |

  Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ SÉvÀ@Ø sÉ WvÀc, sÉ WvÉ ~crF¯ºÉcf ©Éq WÀvÀa | jÌ cFÉZFÉ SÉvF ÀrÀK cFÉ®À°c èASÀÝÀaS ~ÉTÉÀ°Ì - Ô@ØÉU À®q wg» cfB, oÉnf R EërÉS, / sÉ WvÉÝ ASÌ^äÌ, ~Éc©»ÀS, B^ë cpAXo ~cQØÝ ~cU¨óä / ~ÉÀS @ØfA©» jce @ØfA©»Ì oÂe® / sÉÀ@Ø ÀUÉÀ@Ø gÉÀc s¨wÉ^äÌ |Õ Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ-Ì ~SF©T AcKÝ öU ÔcoFWÉ©À@ØÌ mÏÉS AcASTÝÕ |

  SÉv@ØæAUÀ© TöÉ@ØÉAcF@Ø ÞAÌÀcr ®sÀLð ÌAO© öÀÝÀa | ~ÉÀa À®q AcrÉU©ÉR | jq Ôok®Ì @ØÉAöSfÕ-À© ~ÉÀa ~ÉBÀ@ØÌ jce À®A°ÀSÌ AcÀrÂÌ @ØËÉR | c¨XoÀ°c c®¨ @ØAc | A©AS SÉvF@ØÉÌR | ~^ä© SÉv@Ø ®²cÀ^Î ©ÉJÌ ~ÉP@ØÀrÉÌ ~É@ØK»ÀHÌ @ØËÉvÉR ~ÉTÉÀ°Ì BÉSÉ | ÀrK BfcÀSR A©AS SÉvFOOÉ»Ý TS A°À© ÀOÀÝAaÀUS - À® @ØËÉR ~ÉTÉÀ°Ì BÉSÉ öÀÝÀa | ©Éq SÉv@Ø R @ØAc©ÉÌ °Ì@ØÉAÌ r©» ©ÉJÌ BÉSÉ | @ØÉcFSÉvF j@Ø °¨çö SÉv@ØT» | jZÉÀS BfcÀSÌ mªçÞ ´°üWÉAv© öÀÝ sÉÝ - SÉv@Ø OUÀ© OUÀ© | ÔBfcS AO^äÉÌ ®ÉTAÝ@Ø©É R @ØAc @Ø\ÞSÉÌ AOÌ^äS©ÉÕ s¨½ öÀÝÀa ©ÉJÌ SÉvÀB | c¨XoÀ°c ©ÉJÌ SÉvF@ØÉÌ ®«À@Ø jq @ØÉcF SÉvFæAUÌ TÀoF ÞþÉoÉSF A°ÀÝÀaS | s¨ÀXoÌ cfB ÀwJÀË A°ÀÝÀaS A©AS Ô~Sɲðf ~ÊSÉÕ-À© sZS s¨Xo ~ÀS@Ø °kÀÌÌ | ©ÉÌÞÌ ÔÞþËT ÞÉË»Õ R Ô®enØÉA^äÕ-À© À®q s¨Xo ~ÉTÌÉ Þþ©FQØ @ØAÌ | ~ÉÌ Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ-Ý s¨XoÀrÀK @ØpG j@Ø cFÉÀoÌ rÀÌ ASö© | ~B¨»S c¨IÀ© ÞÉÀÌ @ØÉU®^ÎFÉ jÀ® ÀwÀa - A©AS mªSÉÀTÌ ~ÀsÉwF |

  TöÉ@ØÉÀUÌ TÉöÉLëF @ØfA©»© öU OÉÌAv SÉvÀ@Ø - Às TöÉ@ØÉU ~ÉÀS TÉS¨ÀKÌ qA©öÉÀ®Ì nØÉA^ä@ØÉU | ©fcþ ~ÉÀcw Þþ@ØÉÀr sÉ ASAc¦Û öÝ | jZÉÀS À®vÉ öÀÝÀa | AcrÂBSfS j@ØvÉ ~AocÉmäc mäÀÌ - TöÉgÉÌ©À@Ø ~ÉrþÝ @ØÀÌq ´«fH» @ØÀÌÀaS c¨XoÀ°c c®¨ ©ÉJÌ @ØÉcFSÉvÀ@Ø | TöÉgÉÌÀ©Ì mªÌ ÀsTS cÉJoÉ ÞÀ¦ÛÀa - À©TAS @ØÉAöSf aA¦ÛÀÝ A°À© ÀÞÀÌÀaS ~Éo¨AS@Ø AcÀrÂÌ @ØËÉÀ© R ÀcÉÀoÌ @ØÉÀaR | ~ÉTÌÉ À©É ÀBÀSAa @ØÉcF R SÉÀvFÌ ATAU© Ar\ÞçÞ öÀha @ØÉcFSÉv@Ø | ©Éq jZÉÀS À°AZ çÞ@Ø\Þ R AnØÝÉ@ØT» j@ØÉ@ØÉÌ öÀÝ ÀwÀa | @ØAc©É R @ØÉsÉ»@ØUÉÀÞÌ TÀoF ®²Þ@Ø» mÏÉAÞ© öRÝÉÌ ¬ØÀU ÀcÀ¦Û ÀwÀa SÉvFArÀ\ÞÌ rA½ |

  c¨XoÀ°c c®¨À@Ø jq OÉÌAv @ØÉcFSÉvÀ@ØÌ SÉvF@ØÉÌ AöÀrÀc À°AZ Às ®cÀOÀÝ ~É@ØK»HfÝ OAÌnæAUÀ@Ø ÀcÀa ASÀÝ ©ÉÀ°Ì ÞþcU PcÞÌfÀ©F mÏÉÞS @ØÀÌ ÀwÉvÉ cFÉÞÉÌvÉÌ SÉvFçÞ À°RÝÉÝ | ~É@ØK»HfÝ AaU SÉ ~ÊSÉ, - A©AS ©ÉÀ@Ø ~AcmâÉÌ @ØÀÌ ~É@ØK»HfÝ @ØÀÌ ©¨ÀUÀaS ~ÉTÉÀ°Ì @ØÉÀa | ~²cÉAU@ØÉ OAÌÀnÌ ÞþcU PcÞÌf©F oAÌÀÝ A°ÀÝÀaS | ÔÞþËT ÞÉË»Õ SÉvÀ@Ø @ØH» ~É@ØK»HfÝ OAÌn | - AcÞÌfÀ© @ب^äf, À°þMÞ°f @ØpGÀ@Ø mÏÉAÞ© @ØÀÌ À® ~É@ØK»H cÉA¦ÛÀÝ A°ÀÝÀaS | Ô®enØÉA^äÕ SÉvÀ@Ø ~S¨ÞAmÏ© °¨ÀsÉ»oS SÉvÀ@Ø ~É@ØK»HÀsÉwF OAÌn öÀÝ ´ÀiÀa jce ©ÉÀ@Ø À@Ø^°þ @ØÀÌq ®µÝ jce op©ÌÉÄþ jce wÉ^ÎÉÌf OAÌÀnÌ ´ÞmÏÉÞSÉÝ ©fcþ SÉv@Ø P©AÌ öÀÝ sÉÝ | ®Twþ XªÉÌ@ØÉÀ@Øq ~É@ØK»HfÝ OAÌn @ØÀÌ ©¨ÀU AcÞÌfÀ© @ØpG ~B¨»S jce ®©FgÉTÉ ®¨g°þÉÀ@Ø mÏÉÞS @ØÌÉÝ Ô@ØÉU®^ÎFÉÕ SÉv@Ø Ok¦ÛÉ^ä SÉvFæH ®²Þ^ð öÀÝ RÀi |

  ~AgSÀÝÌ TÀoF ÌAO©-@ØÉcFSÉv@Ø ÞAÌHÉT ~B»S @ØÀÌ | ®eUÉÀÞÌ ÞCüA©TÉUÉ, ~^äAS»Aö© gÉc R °r»@ØTÐUfÌ ÀO©SÉ - jq A©S mäÀÌ s¨wÞl @ØÉB A@Ø ®¯ºc SÝ @ØÉcFSÉv@ØæAUÌ ®ÉË»@Ø ÞþÀÝÉwÀQØÀn | SÉvF@ØÀT» cÉmäÀcÌ Às AcSFÉ® R ®ÉTµ®F ÞÉRÝÉ sÉÝ (sÉ c¨XoÀ°c c®¨Ì SÉvÀ@Ø À°ZÀ© ÞÉRÝÉ ÀwÀa) ©ÉÀ@Ø ÞþÀsÉBSÉÌ TÉoFÀT AcrÂÉ®ÀsÉwF @ØÀÌ ´ÞmÏÉÞS A@Ø ~®¯ºc ? ÀcÉo öÝ SÉ - ~^ä© °¨Av ÀOÄÉ À©É ~ÉTÌÉ À°ÀZAa | c¨XoÀ°c c®¨ À©É ÔmªgÉcÉS¨wÕ SÉvFÌfA© aÉA¦ÛÀÝ ®^ÎÉS @ØÀÌ ÀwÀaS Sc-ScfS SÉvFçÀÞÌ | A©AS ~S¨ÞþÉAH© öÀÝÀaS Ô~AgcFA½cÉ°fÕ SÉvF@ØUÉ ÀËÀ@Ø - ~É@ØK»H ~S¨gc @ØÀÌÀaS Þ¨ÌÉ@ØÉAöSf cÉ ATÀËÌ |  ÀUZ@Ø @بTÉÌ ÌÉÝ -jÌ ~S¨TA©nØÀT cÊ°r»S ÞAn@ØÉ ÀËÀ@Ø jq AScÀ^ÎÌ AXª©fÝ ~er ÞÌcÉ®-j Þ¨S»T¨A°þ© öU | j BSF ~ÉTÌÉ ÀUZÀ@ØÌ @ØÉÀa @Øp©Ú |


  Published June 15, 2004
  Illustrated by Rajarshi Debnath. Rajarshi is a software engineer currently based in Stuttgart, Germany.

  Send us your feedback

 • এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন
 • মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
 • (?)